PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Listeria monocytogenes jako problem zdrowia publicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):29-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Listeria monocytogenes to jeden z istotnych czynników etiologicznych wywołujących groźne w skutkach zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, posocznicę, a także zakażenia kobiet ciężarnych. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie aktualnych informacji na temat zakażeń wywołanych pałeczkami Listeria monocytogenes u ludzi oraz ocena sytuacji epidemiologicznej w Polsce w 2014 roku, w porównaniu z latami wcześniejszymi. Pałeczki Listeria monocytogenes to gram dodatnie, względnie beztlenowe, ruchliwe, niewytwarzające przetrwalników drobnoustroje, powszechnie występujące w środowisku. Drobnoustrój ten jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, zwłaszcza w glebie, paszach, wodzie. Cechą charakterystyczną bakterii jest zdolność namnażania się w temp. 2–4ºC, przez co źródłem zakażenia człowieka może być przechowywana w tych warunkach żywność gotowa do spożycia. Do zakażenia tym drobnoustrojem najczęściej dochodzi drogą pokarmową, wyjątek stanowią zakażenia płodu i noworodka, przekazywane przez łożysko lub w trakcie porodu przez zainfekowany kanał rodny. Listeria monocytogenes to patogen szczególnie niebezpieczny dla noworodków, kobiet ciężarnych oraz osób o osłabionej odporności immunologicznej, będącej skutkiem choroby lub przyjmowania leków. We wszystkich zagrożeniach, które niesie ze sobą otaczające środowisko, najważniejszą rolę odgrywa profilaktyka; wiedza o zapobieganiu zakażeniom i prawidłowe nawyki higieniczne.


Introduction:
Listeria monocytogenes is one of the most important etiological factors causing fatal central nervous system infections, sepsis and infection in pregnant women. The aim of this study is to present current information concerning infections caused by Listeria monocytogenes coccobacillus in humans, and assessment of the epidemiological situation in Poland in 2014, compared with the previous year. Listeria monocytogenes is a gram-positive, facultatively anaerobic, motile, nonsporulating coccobacillus, commonly found in the environment. This organism is widely prevalent in nature, especially in soil, animal feed, and water. A characteristic feature is the ability of the bacteria to multiply at 2–4° C, and for this reason, food ready for consumption which is stored in these conditions may be the source of infection in humans. Infection with this microorganism most often takes place by the oral route, except for infection of the foetus and newborn, passed through the placenta or during birth through an infected birth canal. Listeria monocytogenes is a pathogen particularly dangerous for newborns, pregnant women and people with weakened immunity, as a result of illness or medication. In all the risks that entail the surrounding environment, the role of prevention is most important, as well as knowledge about how to prevent infection and proper hygienic habits.

 
REFERENCJE (35)
1.
Gründling A, Burrack LS, Bouwer HGA, Higgins DE. 2004. Listeria monocytogenes regulates flagellar motility gene expression through MogR, a transcriptional repressor required for virulence. Proc Natl Acad Sci USA. 101: 12316–12323.
 
2.
Mook P, O’brien SJ, Gillespie LA. Concurrent conditions and human listeriosis, England, 1999 – 2009. Emerg Infect Dis, 2011; 17: 38–43.
 
3.
Kołakowska A, Madajczak G. Pałeczki Listeria monocytogenes w zakażeniach ludzi. Przegląd Epidemiolog. 200; 65: 57–62.
 
4.
Murray M, Richard JA. Comparative study of the antilisterial acitivity of nizyn A and pediocin AcH in fresh ground pork stored aerobically at 5°C. J Food Protect. 1997; 60(12): 1534–1540.
 
5.
Budzińska K, Wroński G, Szejniuk B. Survival time of Bacteria Listeria monocytogenes in Water Environment and Sewage. Pol J Environ Stud. 2012; 21(1): 31–32.
 
6.
 
7.
Walczycka M. Metody inaktywacji i hamowania wzrostu Listeria mo¬nocytogenes w przetworach mięsnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005; 2(43): 61–63.
 
8.
Osek J. Występowanie chorób odzwierzęcych i ich czynników etiolo¬gicznych w 2006 r. w świetle raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności. Życie Weterynaryjne, 2008; 83(3): 196–197.
 
9.
Bennett L. Listeria monocytogenes. In: Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 4th edition. Edited by Mandell D. Philadelphia, PA, Churchill Livingstone 2000; 2110–2112.
 
10.
Bortolussi R. Listeriosis: a primer. JAMC 2008; 179(8): 795–797.
 
11.
Roberts AJ, Wiedemann M. Pathogen, host and environmental factors contributing to the pathogenesis of Listeriosis. Cell Mol Life Sci. 2003; 60: 904–918.
 
12.
Cianciara J, Juszczyk J. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Lublin: Czelej; 2007.
 
13.
European Food Safety Authority. Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents in the European Union in 2007. Listeria, 2009:135–159.
 
14.
Nowicka P. Wojdyło A, Oszmiański J. Zagrożenia powstające w żyw¬ności minimalnie przetworzonej i skuteczne metody ich eliminacji. Żywność. Nauka. Technologie. Jakość 2014; 2(93): 5–18.
 
15.
Jensen ME, Aarestrup F M, Jensen J, Wegener HC. Listeria mono¬cytogenes in bovine mastitis. Possible implication for human health. International Journal of Food Microbiology 1996; 32: 209–216.
 
16.
Farber J M, Daley E, Coates F., et al. Feeding Trials of Listeria mono¬cytogenes with a Nonhuman Primate Model. J Clin Microbiol. 1991; 29: 2606–2608.
 
17.
Bojar I, Owoc A. Środowiskowe zagrożenia biologiczne dla kobiet ciężarnych – występowanie i profilaktyka. Med Og Nauk Zdr. 2011; 17(1): 052–056.
 
18.
 
19.
Abram M, Schuter D, Vuckovic D, et al. Murine model of pregnancy – associated Listeria monocytogenes infection. Review. FEMS Immun Med Microbiol. 2003; 35: 177–82.
 
20.
Lorber B. Listeriosis. Clin Infect Dis. 1997; 24: 1–11.
 
21.
Braun T, Travis ID, Dee RR, et al. Liver abscess due to Listeria mono¬cytogenes case report and review. Clin Infect Dis. 1993; 17: 267–269.
 
22.
Spyrou N, Anderson M, Foale R. Listeria endocarditis: current ma¬nagement and patient outcome – world literature review. Heart 1997; 4: 380–383.
 
23.
Ross DS, Jones JJ, Lynch M F. Toxoplasmosis, cytomegalovirus, liste¬riosis and prenception care. Matern Child Health J. 2006; 10:189–193.
 
24.
Chodorowska M, Kuklińska D. Czynniki wirulencji Listeria monocyto¬genes oraz patogeneza, obraz kliniczny i antybiotykoterapia listeriozy. Post Microbiol. 2002; 41: 37–49.
 
25.
Sivalingam JJ, Martin P, Fraimow HS., et al. Listeria monocytogenes peritonitis: case report and literature review. Am J Gastroenterol. 1992; 87: 1839–45.
 
26.
Louthrenoo W, Schumacher HR. Listeria monocytogenes osteomyelitis complicating leukemia: report and literature review of Listeria osteo-articular infections. J Rheumatol. 1990; 17: 107–10.
 
27.
Schlech FW. Foodborne Listeriosis. Clin Infect Dis. 2000; 3: 770–5.
 
28.
Kuklińska D. Listerioza, Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemio¬logia i profilaktyka. W: Magdzik W, Naruszewicz Lesiuk D, Zielinski A (red.). α-medica press, 2004: 168–172.
 
29.
 
31.
 
32.
Janakiraman V. Listeriosis in Pregnancy: Diagnosis, Treatment and Prevention. Rev Obstet Gynecol. 2008 Fall; 1(4): 179–185.
 
34.
www.psse.naklo.pl (dostęp: 2014.11.28).
 
35.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top