PL EN
PRACA ORYGINALNA
E-zdrowie w opinii pacjentów
 
Więcej
Ukryj
1
University Clinical Centre, Gdansk, Poland
 
2
Medical University of Gdańsk, Poland
 
3
Polish Society for Health Programes, Gdańsk, Poland
 
4
Medical University of Bialystok, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Daria Mirosławska   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(4):397-402
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
E-zdrowie jest obszarem, w którym dokonuje się w Polsce wielu istotnych zmian. Akceptacja nowych funkcjonalności przez pacjentów wpływa na skuteczność ich implementacji. Celem głównym pracy było poznanie opinii pacjentów dotyczących wybranych kwestii dotyczących e-zdrowia.

Materiał i metody:
Z kwestionariusza ankiety opracowanego przez fundację My Pacjenci wyselekcjonowano pytania dotyczące: korzystania z narzędzi e-zdrowia, potrzeb funkcjonalnych systemu informacji lekowej, udostępniania danych medycznych oraz zaangażowania profesjonalistów w sferę dostępu do informacji lekowej. Przebadano nielosową (przypadkową) grupę dorosłych kobiet oraz mężczyzn, na którą składali się pacjenci dwóch ośrodków – ośrodka miejskiego (Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed w Gdańsku) oraz ośrodka wiejskiego (Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach). Anonimowych odpowiedzi udzieliło 200 osób.

Wyniki:
Pacjenci w większości wyrażają zdecydowaną chęć korzystania z narzędzi e-zdrowia. Częstość korzystania z Internetu w celach związanych z ochroną zdrowia była powiązana z wiekiem (χ² = 30,65; p < 0,05); wykształceniem (χ² = 37,53; p < 0,001) i miejscem zamieszkania (w tym zakresie jedynie w aspekcie korzystania z Internetu w celach związanych z e-zdrowiem χ² = 14,70; p < 0,01, a szczególnie z zapisywaniem się na wizytę do lekarza χ² = 9,65; p < 0,01 oraz z pozyskiwaniem wyników z laboratorium χ² = 5,27; p < 0,05). Pacjenci wykazywali zainteresowanie bezpieczeństwem swoich danych medycznych oraz chcieliby móc decydować, którym profesjonalistom powierzą dane dotyczące informacji lekowej.

Wnioski:
Pacjenci w większości deklarują przygotowanie do wprowadzanych zmian, oczekują ich, a także dostrzegają potencjalne korzyści płynące z wdrażania nowych technologii.


Objectives:
Acceptance by patients of new solutions and functionality in e-health exerts an effect on the effectiveness of their implementation. The main aim of the study was the recognition of the opinions of patients concerning the selected issues pertaining to e-health.

Material and methods:
From the questionnaire developed by the ‘We Patients’ foundation, items were selected pertaining to use of e-health instruments and functional needs of the system of drug information system, access to medical records, and engagement of professionals in the sphere of access to drug information. A non-random group of adult males and females was examined selected from among the population of patients from two centres, an urban centre – Centre of Family Medicine GUMed in Gdańsk, and a rural centre – Kaszuby Region Medical Centre in Sierakowicech. Anonymous answers were provided by 200 respondents – 100 from the urban centre (Gdańsk), and 100 from a rural centre (Sierakowice).

Results:
Patients express their definite willingness to use e-health instruments. The frequency of using the Internet for purposes related with health was related with age (χ2=30.65; p<0.05); education (χ2=37.53; p<0.001) and place of residence (with this respect only from the aspect of using the Internet for purposes connected with e-health χ2=14.70; p<0.01, and especially with signing-up for a visit to a physician χ2=9.65; p<0.01, and obtaining the results of laboratory tests χ2=5.27; p<0.05). In addition, patients were interested in the safety of their medical records, and would like to be able to decide which professionals should be entrusted with the data on their drug information.

Conclusions:
The majority of patients declared themselves to be prepared for the changes introduced, await these changes, and also perceive the potential benefits coming from the implementation of new technologies.

Mirosławska D, Popowski P, Pędziński B. E-health in patients’ opinion. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(4): 397–402. doi: 10.26444/monz/128244
 
REFERENCJE (27)
1.
Strona Centrum e-Zdrowia, https://www.cez.gov.pl/ dostęp 04.08.202.
 
2.
Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne. Dz. U. 2019 poz. 499 z późn. zm.
 
3.
Gawrońska-Błaszczyk A, Łuczak-Noworolnik L. Elektroniczna recepta – uwarunkowania prawne, korzyści i aspekty transgraniczne. Logistyka. 2015; 6(45): 2014–6.
 
4.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia CSIOZ. Jak działa e-recepta?.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, Dz. U. 2019 poz. 711.
 
6.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Dz. U. 2019 poz. 1590.
 
7.
Bujanowska-Fedak M, Tomczak M, Pokorna-Kałwak D. Zastosowanie nowoczesnych technologii mobilnych w opiece zdrowotnej wyzwaniem dla XXI wieku. Puls Uczelni. 2016; 2(10): 37–43.
 
8.
Kwiatkowska M. Skórzewska-Amberg M. Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii w ochronie zdrowia. Transformacje. 2018; 1: 1.
 
9.
WHO. WHO global strategy on integrated people-centred health services 2016–2026. 2016.
 
10.
Doyle C, Lennox L, Bell D. A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness. Br Med J. 2013; 3: doi:10.1136/bmjopen-2012-001570.
 
11.
Krok E. Pozyskiewanie i gromadzenie danych medycznych – analiza jakości; Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, 2011.
 
12.
Borek E, Perendyk T, Pruszko A, Sitek A, Wojtaszczyk K. E-zdrowie. Czego oczekują pacjenci? Warszawa; 2017.
 
13.
Eurostat. Individuals using the internet for seeking health-related information. https://ec.europa.eu/eurostat/....
 
14.
Staniszewski A, Bujnowska-Fedak MM. Korzystanie z Internetu medycznego i usług z zakresu e-zdrowia w opinii publicznej Polaków w 2007 roku. Przew Lek. 2008; 1–3.
 
15.
Apanowicz J. Metodologia ogólna. Gdynia: Bernadinum; 2002. p. 108.
 
16.
Czerwińska M. Kierunki Wykorzystania Internetu W Celach Zdrowotnych Na Podstawie Badań Empirycznych. Stud Proc Polish Assoc Knowl Manag [Internet]. 2014; (71): 18–28. Available from: http://ezproxy.lib.utexas.edu/....
 
17.
Korneta P, Chmiel M. Analiza preferencji pacjentów dotyczących e-usług w ochronie zdrowia. Ekon XLVI. 2015; 2(2): 205–13.
 
18.
Jurczak A, Prażmo J, Wieder-Huszla S DB-W, Brodowski J, Grochans E. System e-zdrowia w opinii pacjentów i persolenu medycznego. Pielęgniarstwo Pol. 2017; 3(65): 422–6.
 
19.
De Veer AJE, Peeters JM, Brabers AEM, Schellevis FG, Rademakers JJDJM, Francke AL. Determinants of the intention to use e-health by community dwelling older people. BMC Health Serv Res. 2015; 15(1): 1–9.
 
20.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dziennik Urzędowy UE. 2016; L119/1.
 
21.
Machul M, Chrzan-Rodak A, Bieniak M, Bąk J, Chałdaś-Majdańska J, Dobrowolska B. Wizerunek pielęgniarek i pielęgniarstwa w Polsce w mediach oraz w opinii różnych grup społecznych. Systematyczny przegląd piśmiennictwa naukowego z lat 2010–2017. Pielęgniarstwo XXI w. 2018; 17(1 (62)): 44–9.
 
22.
Stachoń K, Rybka M. Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego w opinii pacjentów. Innow w Pielęgniarstwie i Nauk o Zdrowiu. 2016; 4(1): 1–6.
 
23.
Waszyk-Nowaczyk M, Simon M. Problemy związane z wdrażaniem opieki farmaceutycznej w Polsce. Farm Pol. 2009; 65(10): 713–6.
 
24.
Piecuch A, Makarewicz-Wujec M. Stosunki zawodowe między farma-ceutą (aptekarzem) a lekarzem. Farm Pol. 2014; 70(7): 353–60.
 
25.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020 poz. 374.
 
26.
Pappot N, Taarnhoj G, Pappot H. Telemedicine and e-Health Solutions for Covid-19: Patients’ Perspective; Mary Ann Liebert, Telemedicine and e-Health; INC. VOL. 26 NO. 7 July 2020.
 
27.
Niazi MIK, Ghafoor S. Teledentistry and COVID-19; today and tomorrow. Biomedica. 2020; 36(COVID19-S2): 74–6.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top