PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Telemedycyna to świadczenie przez pracowników służby zdrowia usług opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów, gdzie czynnikiem krytycznym jest odległość. Wraz z rozwojem technologii i transformacji cyfrowej telemedycyna będzie wykorzystywana jeszcze skuteczniej. Aby zrozumieć rozwijające się trendy, przeprowadziliśmy badanie w celu przeglądu patentów i przeglądów systematycznych z tej dziedziny.

Metody przeglądu:
Dane dotyczące przeglądów systematycznych zostały zebrane z bazy Scopus, a następnie wykorzystaliśmy pakiet Bibliometrix R i aplikację Biblioshiny do analizy ilościowej. Dane dotyczące patentów zostały pozyskane z platformy dostępowej PatSnap®.

Opis stanu wiedzy:
Analiza przeglądów systematycznych wskazuje na coraz większe zainteresowanie telemedycyną ze względu na COVID-19, ale wzrost liczby publikacji na temat patentów zauważalny był jeszcze przed pandemią w 2019 roku, a spadek obserwowany jest po 2021 roku. Zauważyliśmy również, że w patentach nie wykorzystuje się sztucznej inteligencji. Należy jednak wziąć pod uwagę, że proces badawczy jest krótszy niż proces publikacji patentu.

Podsumowanie:
Badanie zgłoszeń patentowych i publikacji naukowych pozwala dokonać oceny poziomu aktywności badawczej w danym obszarze. Zazwyczaj wzrost inwestycji i badań w danym obszarze koreluje ze wzrostem liczby wniosków patentowych. Telemedycyna jest szybko rozwijającą się dziedziną, która w dużym stopniu opiera się na postępie technologicznym. Porównując publikacje patentów i przeglądy systematyczne, badacze mogą uzyskać wgląd w najnowsze osiągnięcia technologiczne i trendy w telemedycynie. Patenty dostarczają informacji o nowych wynalazkach, projektach i technologiach, które zostały objęte ochroną, wskazując obszary innowacji i kierunki potencjalnego przyszłego rozwoju.


Introduction and objective:
Telemedicine is a method for delivering health care services between health-care professionals and patients, where distance is a critical factor. With the development of technology and digital transformation, telemedicine will be used even more effectively. To understand the developing trends, a study was carried out to review patents and systematic reviews.

Review methods:
Data about systematic reviews were collected from Scopus, after which the Bibliometrix R package and Biblioshiny app for the quantitative analysis were used. The data about patents was collected from the PatSnap® access platform

Brief description of the state of knowledge:
Analysis of the systematic reviews showed an increase in interest in the discipline due to COVID-19, but the increase in the number of patent publications was noticeable even before the pandemic in 2019, and a decrease is observed after 2021. The lack of artificial intelligence among patents was also noticed. However, it should be taken into account that the differences between the life cycle of the research process are shorter than that of the patent publication process.

Summary:
The examination of patent fillings and scientific publications serves as a valuable indicator for assessing the level of research activity in an area. Typically, an increase in investment and research in an area correlates with an increase in the number of patent applications. Telemedicine is a rapidly evolving field that relies heavily on technological advancements. By comparing publications of patents and systematic reviews, insights can be gained into the latest technological developments and trends in telemedicine. Patents provide information about new inventions, designs, and technologies that have been protected, indicating areas of innovation and potential future developments.

Didyk P, Miedzińska M, Kawiak-Jawor E, Rosik A. Analysis of patents and scientific publications in the field of telemedicine. Med Og Nauk Zdr. 2024; 30(1): 72–79. doi: 10.26444/monz/186026
 
REFERENCJE (16)
1.
Oudshoorn N. Diagnosis at a distance: the invisible work of patients and healthcare professionals in cardiac telemonitoring technology, Sociol. Health Illn. 2008;30(2):272–288. doi:10.1111/j.1467-9566.2007.01032.x.
 
2.
Fagherazzi G, Goetzinger C, Rashid MA, Aguayo GA, Huiart L. Digital Health Strategies to Fight COVID-19 Worldwide: Challenges, Recommendations, and a Call for Papers. J Med Internet Res. 2020;22(6):e19284. doi:10.2196/19284.
 
3.
Alvarez-Perea A, Dimov V, Popescu F-D, Zubeldia JM, The applications of eHealth technologies in the management of asthma and allergic diseases. Clin Transl Allergy. 2021;11(7):e12061, doi:10.1002/clt2.12061.
 
4.
Fernandes JG. Artificial Intelligence in Telemedicine. Artificial Intelligence in Medicine. 2022;1219–1227.
 
5.
Losorelli SD, Vendra V, Hildrew DM, Woodson EA, Brenner MJ, Sirjani DB. The Future of Telemedicine: Revolutionizing Health Care or Flash in the Pan? Otolaryngol.--Head Neck Surg Off J Am Acad Otolaryngol- Head Neck Surg. 2021;165(2):239–243. doi:10.1177/0194599820983330.
 
6.
Wahezi SE, et al. Telemedicine and current clinical practice trends in the COVID-19 pandemic. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2021;35(3):307– 319. doi:10.1016/j.bpa.2020.11.005.
 
7.
Weigel G, Ramaswamy A, Sobel L. Opportunities and Barriers for Telemedicine in the U.S. During the COVID-19 Emergency and Beyond, KFF. https://www.kff.org/womens-hea... opportunities-and-barriers-for-telemedicine-in-the-u-s-during-thecovid-19-emergency-and-beyond/ (access: 2023.01.31).
 
8.
Amwell, Consumer Survey: Majority of Consumers are Willing to Use Telehealth but Use Varies by Age. https://business.amwell com/2019-consumer-survey-majority-of-consumers-are-willing-touse- telehealth-but-use-varies-by-age/ (access: 2023.01.31).
 
9.
de Oliveira Andrade A, et al. On the use of telemedicine in the context of COVID-19: legal aspects and a systematic review of technology, Res Biomed Eng. 2021;38(1):209–227. doi:10.1007/s42600-021-00133-8.
 
10.
Busso M, Gonzalez MP, Scartascini C. On the demand for telemedicine: Evidence from the COVID-19 pandemic. Health Econ. 2022;31(7):1491–1505. doi:10.1002/hec.4523.
 
11.
Aria M, Cuccurullo C. bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. J Informetr. 2017;11(4):959–975. doi:10.1016/j. joi.2017.08.007.
 
12.
European Commission. Directorate General for Research and Innovation. Hoogland O, Torres P, Janzow N, et al. Patents as a measure of innovation performance: selection and assessment of patent indicators: provision of technical assistance and study to support the development of a composite indicator to track clean energy innovation performance of EU members. Publications Office, 2021.
 
13.
@PatentPC, How to Patent Innovations in Telemedicine Communication Systems. PatentPC. https://www.patentpc.com/blog/... (access: 2024.01.23).
 
14.
Patents as Technology Innovation Indicators. https://www.caf.com/ en/knowledge/views/2019/08/patents-as-technology-innovationindicators/ (access: 2024.01.25).
 
15.
Słownik terminów | Urząd Patentowy RP. https://uprp.gov.pl/pl/ slownik-terminow?nazwa=Mi%C4%99dzynarodowa-Klasyfikacja-Patentowa (access: 23.01.2024).
 
16.
He A. What Do China’s High Patent Numbers Really Mean?. Centre for International Governance Innovation. https://www.cigionline.org/art... (access: 2024.01.25).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top