PL EN
OPIS PRZYPADKU
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Suplementacja witaminy D jest ważnym zagadnieniem klinicznym z uwagi na występujące często niedobory tego prohormonu. W rzadkich przypadkach nadmierna jej podaż może jednak doprowadzić do efektów ubocznych, do których należy m.in. hiperkalcemia. Poniżej przedstawiono przypadek kliniczny chorej z rozpoznaną sarkoidozą, u której doszło do ostrego uszkodzenia nerek w przebiegu hiperkalcemii w wyniku nadmiernej podaży witaminy 25(OH)D. Po kilkukrotnych oznaczeniach witaminy 25(OH) D i stwierdzonych niedoborach do leczenia chorej włączono suplementację tej witaminy. Po kilku tygodniach leczenia kobieta zaczęła uskarżać się na licz-ne dolegliwości somatyczne, takie jak osłabienie, bóle głowy, uporczywe zaparcia. W efekcie wykonanych badań stwierdzono cechy ostrego uszkodzenia nerek. Pacjentka została skierowana do kliniki nefrologii, gdzie rozpoczęto leczenie zachowawcze. W trakcie hospitalizacji przeprowadzono diagnostykę różnicową ostrego uszkodzenia nerek oraz hiperkalcemii, wykluczając inne przyczyny stanu chorej. Zastosowanym leczeniem zachowawczym uzyskano stopniową poprawę stanu pacjentki oraz ustąpienie dolegliwości somatycznych. Parametry funkcji nerek oraz stężenia wapnia obniżyły się. Leczenie niedoborów witaminy D jest niezwykle ważnym zagadnieniem w codziennej pracy lekarskiej. Należy jednak pamiętać o możliwych skutkach ubocznych stosowanych leków, jak również o specyficznych zaleceniach dla niektórych grup chorych. Należą do nich m.in. pacjenci z chorobami ziarniakowymi, takimi jak gruźlica czy sarkoidoza. Podsumowując, nie wszyscy chorzy, u których występują niedobry witaminy D, powinni otrzymywać jej suplementację. Ponadto u pacjentów stosujących suplementację witaminy D należy okresowo monitorować stężenie wapnia w surowicy krwi.


Introduction:
Vitamin D supplementation is an important clinical issue due to frequent deficiencies of this prohormone. In rare cases, however, its oversupply can lead to side-effects, such as hypercalcaemia. The following is a clinical case of a patient with diagnosed sarcoidosis who suffered from acute kidney injury in the course of hypercalcaemia due to an oversupply of vitamin 25(OH)D. The patient, after several measurements of vitamin 25(OH)D in the blood where its deficit was determined, started its supplementation. After several weeks, she began to suffer from different somatic afflictions: fatigue, headache, persistent constipation. In laboratory tests, acute kidney injury was determined. The patient was referred to the Nephrology Department where conservative treatment was introduced. During hospitalization, other causes of acute kidney injury and hyperkalcaemia were excluded. During the course of treatment, improvement in the patient’s condition was achieved. Also the parameters of serum creatinine and calcium level slowly decreased. Treatment for vitamin D deficiency is an extremely important issue in everyday medical work. However, it is important to consider possible side-effects of the drugs used, as well as specific recommendations for certain groups of patients. These include, among others, patients with granulomatous diseases, such as tuberculosis or sarcoidosis.

Conclusions:
Not all groups of patients should be given suplementation of vitamin D, but in patients receiving the supplementation, serum levels should be monitored.Calcium serum levels should be monitored

Betlejewska A. Side-effects of supplementation of vitamin D in a patient with sarcoidosis – a case study. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(4): 403–405. doi: 10.26444/monz/131222
 
REFERENCJE (4)
1.
Jean G, Souberbielle JC, Chazot Ch. Vitamin D in Chronic Kidnye Disease and Dialysis Patients. Nutrients. 2017 Apr; 9(4): 328; https://doi.org/10.3390/nu9040....
 
2.
Płudowski P, Kaczmarewicz E, Bayer M, et al. Wytyczne suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej: Rekomendowane dawki witaminy D dla populacji zdrowej oraz dla grup ryzyka deficytu witaminy D. Endokrynol. Pol. 2013; 64(4): 319–327.
 
3.
Kempisty A, Kuś J. Hiperkalcemia i uszkodzenie nerek w przebiegu sarkoidozy. Pneumonol Alergol Pol. 2012; 80(6): 570–575.
 
4.
Targowski T. Differences of metabolism of Vitamin D in sarcoidosis. Post N Med. 2016; XXIX(10): 750–752.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top