PL EN
PRACA ORYGINALNA
Korzyści dla wybranych interesariuszy związane z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia w podmiotach leczniczych
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
 
2
Centrum Promocji Zdrowia i Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
 
3
Kancelaria Adwokacka Adw. Agnieszka Cioch, Lublin
 
4
Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Węgrzyniak   

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(3):204-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
W Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia ustawodawca określił, że podmioty prowadzące działalność leczniczą od 1 stycznia 2018 roku są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy jest ocena korzyści, jakie niesie informatyzacja w podmiotach leczniczych zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym w przeliczeniu na środki finansowe.

Materiał i metody:
W okresie od stycznia do marca 2016 roku przeprowadzono analizę wybranych podmiotów leczniczych nadzorowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Ministra Zdrowia.

Wyniki i wnioski:
Zdiagnozowano łącznie 18 korzyści jakościowych oraz 4 korzyści ilościowe. Łączna kwota korzyści społecznych ujęta w wartościach pieniężnych, skorygowana zgodnie z założeniami ogólnymi analizy ekonomicznej, wynosi ponad 1 mld zł w okresie 10 lat. Tak istotne korzyści społeczne są najlepszym dowodem na to, że informatyzacja podmiotów leczniczych jest procesem wysoce opłacalnym i poprawiającym jakość służby zdrowia.


Introduction:
In the Act in the matter of information systems in health care, legislation specifies that from 1 January 2018, the facilities performing medical activity are obliged keep medical records exclusively in an electronic form.

Objective:
he objective of the study was to assess the benefits brought about by the implementation of IT solutions in medical facilities, both from the qualitative and quantitative aspects, calculated per financial resources.

Materials and method:
During the period January-March 2016, an analysis was performed of selected medical facilities directly or indirectly supervised by the Ministry of Health.

Conclusions:
A total number of 18 qualitative and 4 quantitative benefits were diagnosed. The total amount of social benefits handled in financial values corrected in accordance with general assumptions of economic analysis is more than 1 billion PLN within the period of 10 years. Such considerable social benefits are the best evidence that the implementation of IT solutions in medical facilities is a highly cost-effective process, which improves the quality of health care.

 
REFERENCJE (6)
1.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2011.113.657, z późń. zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009.76.641, z późń. zm.).
 
3.
Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, 2014 r.
 
4.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Główny Urząd Statystyczny, 2015 r.
 
5.
Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 2012 r.
 
6.
Studium Wykonalności dla Projektu Elektroniczna Platforma Groma¬dzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2009 r.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top