PL EN
PRACA ORYGINALNA
Aktywność fizyczna receptą na długowieczność
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
2
Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Skotnicka   

Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):379-383
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Starzenie się jest zjawiskiem nieodwracalnym, pewnym etapem życia. Jednak jego przebieg determinowany jest sumą czynników wpływających na organizm przez cały okres życia. Demograficzny proces starzenia się społeczeństwa powoduje potrzebę wprowadzenia projektów geriatrycznych i nowych metod aktywizacji seniorów. Jednym z istotniejszych elementów dobrego stanu zdrowia jest codzienna systematyczna aktywność fizyczna.

Cel pracy.:
Celem pracy było poznanie wpływu aktywności fizycznej na jakość życia seniorów po 80. roku życia.

Materiał i metody.:
W niniejszej pracy wykorzystano badania ankietowe, prowadzone na terenie województwa pomorskiego w latach 2012–2013 w okresie wiosenno-letnim. Narzędziem był skrócony Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji dostosowanej do badania osób starszych. Poziom aktywności fizycznej ustalono na podstawie szczegółowej analizy wyników otrzymanych w trzech obszarach aktywności fizycznej. Przeprowadzono również badania ankietowe składające się z pięciu pytań, określających poziom jakości życia. W badaniu udział wzięło 198 respondentów powyżej 80. roku życia – 105 kobiet i 93 mężczyzn.

Wyniki i wnioski.:
Analiza statystyczna obejmowała wykonanie statystyk opisowych. Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano wysokie średnie wartości tygodniowego wydatku energetycznego MET. Najwięcej ankietowanych zakwalifikowało się do grupy o umiarkowanym wysiłku fizycznym (MET 1800–2300). Do oceny wpływu aktywności fizycznej na jakość życia wykorzystano współczynniki korelacji Pearsona. Obliczone współczynniki korelacji świadczyły o dużej sile związku między badanymi cechami. Aktywność fizyczna oraz możliwość wykonywania wielu czynności odgrywa kluczową rolę w ocenie poziomu jakości życia.


Introduction:
Aging is an irreversible process – a stage of our life. However, aging is determined by a range of different factors affecting the body throughout its lifetime. The demographic aging of our community has created the demand to introduce new geriatric programmes and new methods in order to mobilize our seniors. One of the most important conditions of good health is performing physical activities regularly and each day.

Objective of the study:
The objective of this study was to examine the influence of physical activity on the quality of life of seniors over 80-years-old.

Material and Methods:
The research tool was the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), brief version adapted for seniors. The level of physical activity was based on a detailed analysis of the results obtained in three areas of physical activity. The author also conducted own survey consisting of five questions related to the respondents’ standard of life. The study involved 198 respondents over 80-years-old, 105 women and 93 men.

Results and conclusions:
Statistical analysis involved performing descriptive statistics. High average values of weekly energy consumption MET were obtained on the basis of the study. Most of the respondents were qualified as a group of moderate physical activity (MET 1800–2300). In order to assess the influence of physical activity on the quality of life, the Pearson correlation coefficient was used. The calculated correlation coefficients proved a strong relation between the characteristics studied. Physical activity and ability to perform many varied tasks plays a crucial role in the assessment of the quality of life.

 
REFERENCJE (34)
1.
Żołądź JA, Majerczak J, Duda K. Starzenie się a wydolność człowieka. W: Górski J, (red.). Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Warszawa: PZWL; 2011: 157–165.
 
2.
Skalska A. Ograniczenie sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku. Zeszyty naukowe Ochrony Zdrowia. Zdr Publ i Zarz. 2011; tom IX, 1: 50–59.
 
3.
Macauley D. The potential Benefis of Physical Activity in older people. Med Spotiva. 2001; 5(4): 230–234.
 
4.
Knapik A, Rottermund J, Myśliwiec A, Plinta R, Gruca M. Aktywność fizyczna a samoocena zdrowia osób w starszym wieku. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków. 2011; 2: 195–204.
 
5.
Corner L, Brittain K, Bond J. Social aspects of ageing. Psychiatry. 2004; 3: 5–7.
 
6.
Tokarz A, Stawarska A, Kolczewska M. Ocena jakościowa sposobu żywienia ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Bromat Chem Toksykol. 2007; 11(4): 359–364.
 
7.
Grimm EK, Swartz A Hart T,.Miller NE. Comparison of the IPAQ-Short Form and accelerometry predictions of physical activity in older adults. J Aging Phys Act. 2012; 20(1): 64–79.
 
8.
Marchewka A, Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Gerontol Pol. 2008; 16(2): 127–130.
 
9.
Rowe JR, Kahn RL. Human aging: Usual and successful. Science. 1987; 237: 143–149.
 
10.
Fidecki W, Wysokiński M, Wrońska I, Walas L, Sienkiewicz Z. Jakość życia osób starszych ze środowiska wiejskiego objętych opieką długo¬terminową. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(2): 221–225.
 
11.
Farquhar M. Elderly people’s definitions of quality of life. Soc Sci Med. 1995; 41(10); 1439–46.
 
12.
Zhang L, GallagHer R, Neubeck L. Health-related quality of life in atrial fibrillation patients over 65 years: a review. Eur J Prev Cardio. 2014; 12.
 
13.
Craig CL, et al. International physical activity questionnaire: 12 country reliability and validity. Med Sci Sport Exer. 2003; 35(8): 1381–95.
 
14.
Ciekot M. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. W: Aktywność ruchowa. 2012; 16 (1): 127–137.
 
15.
Śmiechowska M. Żywność, żywienie a zdrowie i jakość życia seniorów. Szkice humanistyczne. 2012; tom12; 29 (3): 35–49.
 
16.
Kolarzyk E. Ogólnopolskie badania jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45–60 lat – metodologia badań. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(4): 490–494.
 
17.
Włodarek D, Majkowski M, Majkowska L. Aktywność fizyczna starszych osób mieszkających w gminie Koprzywica. Rocz Panstw Zakl Hig. 2012; 63(1): 111–117.
 
18.
Piątkowska M. Wiek jako czynnik różnicujący poziom aktywności fizycznej polskiej populacji. Antropomotor. 2012; 59: 17–29.
 
19.
Drużbicki M, Wrzosek K, Przysada G, Sapuła R, Wolan-Nieroda A. Ocena równowagi i chodu osób starszych uczestniczących w zajęciach ruchowych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Young Sport Science of Ukraine. 2010; 4: 53–59.
 
20.
Biernat E, Stupnicki R. An overview of internationally applicable questionnaires designed for assessing physical activity. Physical Education and Sport. 2005; 49: 32–42.
 
21.
Ham SA, et al. Prevalence of no leisure-time physical activity – 35 states and District of Columbia. Morbidity and Mortality Weekly Reports 2004; 51(4): 82–86.
 
22.
Katzmarzyk P. Physical activity and fitness with age among sex and ethnic groups; w Bouchard C, Blair SN, Haskell W (red.) 2007; Physical activity and health. Champaign, Human Kinetics.
 
23.
Kaczmarczyk M, Trafiałek E. Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontol. 2007; 15(4): 116–118.
 
24.
Nowicka A. Starość jako faza życia człowieka. W: Nowicka A. Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Impuls; 2006: 20–22.
 
25.
Koprowiak E, Nowak B. Style życia ludzi starszych. Ann UMCS. Lublin: Neurocentrum 2007: 372–375.
 
26.
Główny Urząd Statystyczny. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 roku. Warszawa 2009: 63–81.
 
27.
Kłak A, Mińko M, Siwczyńska D. Metody kwestionariuszowe badania jakości życia. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(4): 632–638.
 
28.
Grzegorczyk J, Kwolek A, Bazarnik K, Szeliga E, Wolan A. Jakość życia osób mieszkających w domach pomocy społecznej i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Prz Med Uniw Rzesz. 2007; 3: 225–233.
 
29.
Zarzeczna-Baran M, Bakierska M, Trzeciak B, Pęgiel-Kamrat J. Jakość życia starszych mieszkańców miasta i gminy Sztum korzystających z pielęgniarskiej opieki środowiskowej. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(4): 511–517.
 
30.
Dziembaj J. Aktywność ruchowa podopiecznych Dziennego Domu Opieki Społecznej nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88: 49–55.
 
31.
Tanaka H, Shirakawa S. Sleep health, lifestyle and mental health in the Japanese elderly: ensuring sleep to promote a healthy brain and mind. J Psychosom Res. 2004; 56(5): 465–477.
 
32.
Rizzuto D, Orsini N, Qiu C. Wang, H. X, Fratiglioni L. Lifestyle, social factors, and survival after age 75: population based study. BMJ 2012; 345: e5568.
 
33.
Wieczorowska-Tobis K. Dlaczego mężczyźni żyją krócej? Now Lek. 2012; 81(4): 386–389.
 
34.
Bień B, Wojszel ZB, Wilmańska J, Sienkiewicz J. Starość pod ochroną. Opiekunowie Rodzinni Niesprawnych Osób w Polsce – porównawcze studium środowiska miejskiego i wiejskiego. Kraków: Oficyna Wy¬dawnicza TEXT; 2001.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top