PL EN
PRACA ORYGINALNA
Problemy medyczne i społeczne pacjentów ze stomią należących do POL-ILKO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego
 
 
Autor do korespondencji
Diana Luiza Piaszczyk   

Piaszczyk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):384-389
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Stomia jelitowa jest przyczyną problemów medycznych oraz społecznych i powoduje trudności w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Odpowiednia edukacja i rehabilitacja chorych przyczynia się do poprawy ich jakości życia w wielu aspektach. Celem pracy było określenie rodzajów problemów medycznych i społecznych osób z wyłonioną stomią jelitową zrzeszonych w POL-ILKO.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 400 osób z wyłonioną stomią należących do 17 wybranych oddziałów POL-ILKO z terenu kraju. Wszyscy badani wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu. W badaniach wykorzystano narzędzia badawcze opracowane samodzielnie i standardowy test – Skalę AIS. Analizy statystyczne prowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS PL, v.12. Zebrane dane analizowano według: płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Zmienne jakościowe i różnice między grupami oceniono testem niezależności chi kwadrat. Jako istotne statystycznie uznawano wartości statystyk dla p < 0,05.

Wyniki:
Na podstawie badań wykazano, że badani doświadczają różnorodnych problemów medycznych i społecznych związanych z posiadaniem stomii, pielęgnacją i codziennym funkcjonowaniem.

Wnioski:
Uzyskane wyniki badań pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: stomia nie była powodem zmian w relacjach z rodziną i znajomymi. Badani doświadczali problemów: z posiadaniem stomii (lęk przed zabrudzeniem, skrępowanie z powodu brzydkich zapachów, nadmierna ilość gazów, ograniczenia towarzyskie); z pielęgnacją stomii (przyklejenie i odklejenie płytki stomijnej, umycie skóry wokół stomii, wycięcie otworu w płytce). Posiadanie stomii wywierało wpływ na codzienne funkcjonowanie i było powodem trudności materialnych, negatywnej postawy społeczności, braku pracy.


Introduction and aim:
Intestinal stoma is the cause of medical and social problems and causes difficulties in meeting life needs. Appropriate education and rehabilitation of patients improves their quality of life in many aspects. The aim of the study was to determine the types of medical and social problems of people with a stoma associated in POLILKO.

Material and Methods:
The study involved 400 people with a stoma, belonging to 17 selected departments of POL- ILKO from all over the country. All subjects gave written consent to participate in the study. The study used research tools developed independently and a standard test AIS scale. Statistical analyses were performed using SPSS PL, v.12 statistical package. The collected data were analysed according to gender, age, education and place of residence. Qualitative variables and differences between groups were evaluated using the chi-square test of independence. Values for p < 0.05 were considered statistically significant.

Results:
It was shown that subjects experience a variety of medical and social problems associated with having a stoma, taking care of it and their daily functioning.

Conclusions:
The results led to the following conclusions: stoma was not the reason for changes in relationships with family and friends. The respondents experienced problems: connected with the fact of having a stoma (fear of dirt, embarrassment because of odours, excessive amount of gas, reduced social life); connected with daily care of stoma (sticking and unsticking the stoma plate, washing the skin around the stoma, cutting a hole in the plate). Having a stoma influenced the daily functioning and caused material difficulties, a negative attitude of the community, and unemployment

 
REFERENCJE (20)
1.
Black P. Body image. W: Walling AD. Multidimensional care of patients with colostomy. Am Fam Physician 2004; 69(1): 193–195.
 
2.
Kirkwood L. An introduction to stoma. Journal of Community Nursing 2005; 19: 20–24.
 
3.
Hollinworth H, Howlett S, Tallet J, Pettitt S, Cooper D, Skingley S i wsp. Professional holistic care of the person with stoma online learning. Br J Nurs. 2004; 13: 1268–1275.
 
4.
Maslow AH. W stronę psychologii istnienia. Warszawa: Instytut Wyd. PAX, 1986: 39–56.
 
5.
Allardt E. An Updated Indicator System: Having, Loving, Being. Working papers 48, Department of Sociology University of Helsinki. Hel-sinki 1989: 37–180.
 
6.
Breckman B. Stoma care and rehabilitation. London Elsevier Health Sciences 2005: 214–258.
 
7.
Brown H, Randle J. Living with a stoma: a review of the literature. Journal of Clinical Nursing 2005; 14(1): 74–81.
 
8.
Fryc-Martyńska J. Psychologiczne konsekwencje stomii. Pamiętniki 53 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa – Poznań 1989: 451–453.
 
9.
Stodolska A, Szewczyk MT, Banaszkiewicz Z, Jawień A. Różnorodność problemów pielęgnacyjnych u wybranych pacjentów ze stomią jelitową. Valetudinaria Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2002; 7(3): 25–28.
 
10.
Glińska J, Hebda A, Dziki A. Impact of nursing care on the quality of life of patients with an enteric stoma. Proktologia 2005; 6: 232–239.
 
11.
Trzciński R, Biskup-Wróblewska A, Dziki A. Życie emocjonalne pacjentów ze stomią. Proktologia 2005; 6: 299–306.
 
12.
Kubacka-Jasiecka D. Problematyka lęku i zmaganie się z lękiem w chorobie nowotworowej. W: Kubacka-Jasiecka D, Łosiak W. Zmaganie się z chorobą nowotworową, UJ, Kraków 1999: 248–315.
 
13.
Niedzielski A, Humieniuk E, Błaziak P, Fedoruk P. Stopień akceptacji choroby w wybranych chorobach przewlekłych. Wiad Lek. 2007; 60: 5–6.
 
14.
Kuchtyn K. Posiadanie stomii jako trudny problem życiowy. Nowiny Psychol. 1990; 5–6: 68–69.
 
15.
Banaszkiewicz Z, Szewczyk MT, Cierzniakowska K, Jawień A. Jakość życia osób ze stomią jelitową. Współcz Onkol. 2007; 11(1): 17–25.
 
16.
Persson E, Gustavsson B, Hellström AL, Lappas G, Hultén L. Ostomy patient›s perceptions of quality of care. Journal of Advanced Nursing 2005; 49, 51–58.
 
17.
Michalak S, Cierzniakowska K, Banaszkiewicz Z, Szewczyk MT, Jawień A. Ocena przystosowania się chorych do życia ze stomią jelitową. Pielęg Chir Angiol. 2008; 3: 91–98.
 
18.
Szczepkowski M, Bielecki K. Aktywność zawodowa pacjentów ze stomią. Pamiętniki 54. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków 1989; 3: 17–21.
 
19.
Kuchtyn K, Medyński J, Kielan W. Aktywność życiowa chorych ze stomią. Pamiętniki 56 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin 1993;1317–1318.
 
20.
Davies B. (2008), Seks po operacji. ConTact 2008; 1: 8–9.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top