PL EN
PRACA ORYGINALNA
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej zagrożonych wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 
 
Autor do korespondencji
Helena Popławska
ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):177-182
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Otyłość występująca w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym wywołuje niepożądane konsekwencje zdrowotne w wieku dorosłym, w tym wiele zaburzeń sercowo-naczyniowych.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wiejskiej w grupach wydzielonych na podstawie obwodu talii.

Materiał i metody:
Badaniami objęto dzieci i młodzież w wieku 10–19 lat uczęszczających do wiejskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego. Przebadano 1291 uczniów, w tym 660 chłopców i 631 dziewcząt. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorską ankietę, dzięki której uzyskano dane dotyczące aktywności fizycznej. Badanym zmierzono również obwód talii, który umożliwił podział na grupy (grupa I niezagrożona wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych, grupa II – zagrożona) na podstawie wartości progowych ustalonych przez Katzmarzyka i wsp.1

Wyniki:
Chłopcy i dziewczęta z grupy zagrożonej wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych wykazywali mniejsze zainteresowanie udziałem w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych i mniej czasu przeznaczali na te zajęcia. Wystąpiło zróżnicowanie w wybieranych formach aktywności fizycznej pomiędzy grupą I i II. Mniejszy odsetek chłopców z grupy II preferował grę w piłkę, bieganie i pływanie; natomiast wśród dziewcząt bieganie, jazdę na rolkach i grę w piłkę. Nie wykazano różnic w uczestnictwie w lekcjach wychowania fizycznego pomiędzy wydzielonymi grupami.

Wnioski:
Przyjęcie obwodu talii jako kryterium podziału badanych na grupy zagrożoną i niezagrożoną wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych umożliwiło wykazanie różnic w aktywności fizycznej badanych chłopców i dziewcząt.


Introduction:
Obesity occurring in childhood or adolescence evokes adverse health effects in adulthood, including cardiovascular disorders.

The aim of this study was to evaluate the physical activity of rural children and adolescents in groups selected based on waist circumference values.

Material and Methods:
The study covered children and adolescents at the age of 10–19 years, attending rural primary schools, gymnasiums and post-gymnasium schools in the Biała Podlaska district. In total, 1,291 pupils were evaluated in the study – 660 boys and 631 girls. Evaluation was conducted by means of a diagnostic survey, using an own-designed questionnaire which enabled the collection of information about the physical activity of the respondents. Measurements were made of waist circumference of all study participants, which enabled their division into groups (Group I – at no risk of future development of cardiovascular disorders, Groups II – at risk of future development of cardiovascular disorders) based on threshold values stipulated by Kaczmarzyk et al.1.

Results:
Boys and girls from the group at risk of development of future cardiovascular disorders declared lesser interest in participation in extra-class or extra-school sports activities, and spent less time on these activities. Differences were observed in the forms of physical activity selected by respondents from groups I and II. A lower percentage of boys from group II preferred football, running and swimming; whereas in the case of girls – running, rollerblading or football. In contrast, no differences were demonstrated between both surveyed groups in participation in physical education classes.

Conclusions:
Waist circumference as a criterion of respondents division into groups at risk and at no risk of future development of cardiovascular disorders enabled the demonstration of the differences in physical activity of the surveyed boys and girls.

 
REFERENCJE (46)
1.
Drabik J. Physical activity as a manifestation of patriotism. Antropomotoryka 2010; 50: 141–145.
 
2.
Thorburn AW, Proietto J. Biological determinants of spontanous physical activity. Obes Rev. 2000; 1: 87–94.
 
3.
Peirce NS. Diabetes and exercise. Br J Sports Med. 1999; 33: 162–173.
 
4.
Batty GD., Shipley MJ, Marmot M, Smith GD. Physical activity and cause-specific mortality tolerance: evidence from the Whitehall study. Diabet Med. 2002; 19(7): 580–588.
 
5.
Campbell KL, McTiernan A. Exercise and biomarkers for cancer prevention studies. J Nutr. 2007; 137: 161S–191S.
 
6.
Van Baak M. Exercise and hypertension: facts and uncertainties. Br J Sports Med. 1998; 32: 6–10.
 
7.
Blair SN, Kohl HW, Barlow CE. Physical activity, physical fitness and all-cause mortality in women: do women need to be active? J Am Coll Nutr. 1993; 12: 368–371.
 
8.
Paffenbarger RS Jr, Hyde RT, Wing AL, Lee IM, Jung DL, Kampert JB. The association of changes in physical activity level and other lifestyle characteristics with mortality among men. New Engl J Med. 1993; 328: 538–545.
 
9.
Babock MA, Dempsey JA. Pulmonary system adaptations: limitation to exercise. In: Bouchard C., Shephard R.J., Stephans T. (eds.) Physical activity, fitness and health. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers; 1994: 320–321.
 
10.
Cheng YJ, Macera CA, Addy CL, Sy FS, Wieland D, Blair SN. Effects of physical activity on exercise tests and respiratory function. Br J Sports Med. 2003; 37(6): 521–529.
 
11.
Devoe D, Israel RG, Lipsey T, Voyles W. A long duration (118-day) backpacking trip (2669 km) normalizes lipids without medication: a case study. Wilderness Environ Med. 2009; 20: 347–352.
 
12.
Durstine JL, Grandjean PW, Davis PG, Ferguson MA, Alderson NL, DuBose KD. Blood lipid and lipoprotein. Adaptation to exercise. Sports Med. 2001; 31: 1033–1062.
 
13.
Bronikowski M. The contribution of self-planned leisure-time physical activity to cardio-respiratory fitness of female adolescents. Papers Antropol. 2009; XVIII: 62–75.
 
14.
Aires L, Pratt M, Lobelo F, Santos RM, Santos MP, Mota J. Associations of cardiorespiratory fitness in children and adolescents with physical activity, active commuting to school, and screen time. J Phys Act Health 2011; 8(Suppl 2): 198–205.
 
15.
Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. The metabolic syndrome – a new worldwide definition. Lancet 2005; 366: 1059–1062.
 
16.
Griffith ML, Younk LM, Davis N. Visceral adiposity, insulin resistance, and type 2 diabetes. Am J Lifestyle Med. 2010; 4(3): 230–243.
 
17.
Matfin G. The metabolic syndrome: what’s in a name? Ther Adv Endocrinol Metab. 2010; 1: 39–45.
 
18.
McCarthy HD, Ashwell M. A study of central fatness using waist-to- -height ratios in UK children and adolescents over two decades supports the simple message – ‘keep your waist circumference to less than half your height”. Int J Obes. 2006; 30(6): 988–992.
 
19.
Savva SC, Tornaritis M, Savva ME, Kourides Y, Panagi A, Silikiotou N, et al. Waist circumference and waist-to-height ratio are better predictors of cardiovascular disease risk factors in children than body mass index. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000; 24(11): 1453–1458.
 
20.
Taylor RW, Jones IE, Williams SM, Goulding A. Evaluation of waist circumference, waist -to-high ratio and the conicity index as screening for high trunk fat mass, as measured by dual-energy X-ray absorptiometry, in children aged 3–19 y. Am J Clin Nutr. 2000; 72: 490–495.
 
21.
Ammar KA, Redfield MM, Mahoney DW, Johnson M, Jacobsen SJ, Rodeheffer RJ. Central obesity: Association with left ventricular dysfunction and mortality in the community. A Heart J 2008; 156: 975–981.
 
22.
Katzmarzyk PT, Srinivasan SR, Chen W, Malina RM, Bouchard C, Berenson GS. Body mass index, waist circumference, and clustering of cardiovascular disease risk factors in a biracial sample of children and adolescents. Pediatrics 2004; 114: 198–205.
 
23.
Dietz WH. Periods of risk in childhood for the development of adult obesity – what do we need to learn? J Nutr. 1997; 127: 1884S–1886S.
 
24.
Williams S, Davie G, Lam F. Predicting BMI in young adults from childhood data using two approaches to modeling adiposity rebound. Int J Obes. 1999; 23: 348–355.
 
25.
Stettler N, Tershakovec AM, Zemel BS, Leonard MB, Boston RC, Katz SH, et al. Early risk factor for increased adiposity: a cohort study of African American subjects followed from birth to young adulthood. Am J Clin Nutr. 2003; 72: 378–383.
 
26.
Mamun AA, Hayatbakhsh MR, O’Callaghan M, Wiliams G, Najman J. Early overweight and pubertal maturation – pathways of association with young adults’ overweight: a longitudinal study. Int J Obes. 2009; 33: 14–20.
 
27.
Kozieł S. Obesity and the clustering of cardiovascular disease risk factors in 14-year-old children. J Pediatr Neonatal. 2004: 1: 1–7.
 
28.
Freedman D, Dietz WH, Srinivasan SR. Berenson G.S. The relation of overweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. Pediatrics 1999; 103(6): 1175–1182.
 
29.
Bjorntrop DJP. Obesity and the risk of cardiovascular disease. Ann Clin Res. 1985; 17: 3–9.
 
30.
Boreham C, Riddoch C. The physical activity, fitness and health of children. J Sports Sci. 2001; 19: 915–929.
 
31.
Andersen LB, Harro M, Sardinha LB, Froberg K, Ekelund U, Brage S, et al. Physical activity and clustered cardiovascular risk in children: a cross-sectional study (The European Youth Heart Study). Lancet 2006; 368: 299–304.
 
32.
Kong AP, Choi KCh, Li AM, Hui SC, Chan HM, Wing YK, et al. Association between physical activity and cardiovascular risk in Chinese youth independent of age and pubertal stage. Public Health 2010; 10: 303–311.
 
33.
Gan SK, Kriketos AD, Ellis BA, Thompson CH, Kraegen EW, Chisholm DJ. Changes in aerobic capacity and visceral fat but not mocyte lipid levels predict increased insulin action after exercise in overweight and obese men. Diabetes Care 2003; 26: 1706 1713.
 
34.
Saelens BE, Seeley RJ, van Schaick K, Donnelly LF, O’Brien KJ. Visceral abdominal fat is correlated with whole-body fat and physical activity among 8-y-old children at risk of obesity. Am J Clin Nutr. 2007; 85: 46–53.
 
35.
Klein-Platat C, Oujaa M, Wagner A, Haan MC, Arveiler D, Schlienger JL, Simon C. Physical activity is inversely related to waist circumference in 12-y-old French adolescents. Int J Obes. 2005; 29: 9–14.
 
36.
Ekelund U, Anderssen SA, Froberg K, Sardiha LB, Andersen LB, Brage S. Independent associations of physical activity and cardiorespiratory fitness with metabolic risk factors in children: the European Youth Heart Study. Diabetol. 2007; 50: 1832–1840.
 
37.
Ortega FB, Ruiz JR, Sjostrom M. Physical activity, overweight and central adiposity in Swedish children and adolescents: the European Youth Heart Study. Int J Behav Nutr Phys Act. 2007; 4: 61–66.
 
38.
Mota J, Ribeiro JC, Carvalho J, Santos MP. The physical activity behaviors outside school and BMI in adolescents. J Phys Activ Health. 2010; 7: 754–760.
 
39.
Jodkowska M, Tabak I, Oblacińska A. Physical activity and sedentary behaviour among overweight and obese pupils of lower secondary schools in Poland in 2005. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(2): 149–156.
 
40.
So W-Y, Sung D-J, Swearingin B, Soeng-Ik B, Soung-Yob R, Webb D, et al. Prevalence of obesity in Korean adolescents and its relationship with the weekly frequency of the physical education classes. J Sports Sci Med. 2011; 10: 679–684.
 
41.
Fenczyn J, Szmigiel Cz. Attitude towards physical activity among boys and girls with simple obesity. Stud Phys Cultur Tourism. 2006; 13(2): 33–41.
 
42.
Strong WB, Malina RM, Blimkie CO, Daniels SR, Dishman RK, et al. Evidence based physical activity for school-age youth. J Pediatr. 2005; 146: 732–737.
 
43.
Mazur J, Małkowska-Szkutnik A. (red.) Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011.
 
44.
Brosnahan J, Steffen LM, Lytle L, Patterson J, Boostrom A. The relation between physical activity and mental health among Hispanic and non- -hispanic white adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004; 158(8): 818–823.
 
45.
Kantomaa MT, Tammelin TH, Demakakos P, Ebeling HE, Taanila AM. Physical activity, emotional and behavioural problems, maternal education and self-reported educational performance of adolescents. Health Educ Res Adv. 2009; 10: 1093–1096.
 
46.
Brettschneider WD, Naul R. Final report on „Study on young people’s lifestyles and sedentariness and role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance. Paderborn; 2004.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top