PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena składu ciała metodą bioelektrycznej impedancji u studentów o różnym stopniu aktywności fizycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 
 
Autor do korespondencji
Renata Janiszewska
ul. dr S. Perzanowskiej 42/1, 26-617 Radom
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):173–176
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Jednym ze strategicznych celów zdrowotnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015 jest zwiększenie aktywności fizycznej ludności. Cel ten znajduje mocne uzasadnienie, gdyż społeczeństwo polskie cechuje niska aktywność fizyczna. Szacuje się, że zaledwie około 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia formy ruchu, których rodzaj i intensywność obciążeń wysiłkowych zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska świadomość w zakresie potrzeb sportu i rekreacji.

Cel:
Ocena składu ciała studentów o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej.

Materiał i metody:
W badaniach uczestniczyli studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu reprezentujący różne kierunki studiów i różny poziom aktywności fizycznej. Aktywność fizyczną badanych określono na podstawie deklarowanej częstotliwości i intensywności wysiłku fizycznego w ciągu tygodnia w czasie wolnym. Jako metodę badań zastosowano bioelektryczną impedancję (bioelectrical impedancje analysis – BIA). Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o program Statistica PL.

Wyniki:
Różnice między grupą aktywną i pasywną fizycznie w zakresie składników tkankowych ciała, ocenione testem t-Studenta wykazały istotny poziom statystyczny. U ponad 60% studentów pasywnych fizycznie wartość wskaźnika BMI sklasyfikowano jako nadwagę i otyłość I°. U studentów aktywnych fizycznie 20% sklasyfikowano jako osoby z nadwagą, otyłości nie stwierdzono u żadnego z nich. Wskaźnik BMI wysoko korelował z tkanką tłuszczową podskórną i trzewiową w grupie studentów pasywnych fizycznie. Bardzo wysokie wartości współczynnika korelacji wystąpiły w relacjach tkanki tłuszczowej podskórnej do tkanki mięśniowej.

Wnioski:
Zwiększony wysiłek fizyczny o odpowiednim natężeniu i systematycznie stosowany przyczynia się do zwiększenia proteinowej masy ciała, zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej, zwiększenia szczupłej masy ciała (LBM) oraz utrzymania wskaźnika BMI w granicach normy.


Introduction:
Improving physical activity of the population is a strategic objective of the National Health Programme for 2007–2015. This goal is highly justified as Polish society is characterized by low physical activity. It is estimated that only approximately 30% of children and adolescents, and 10% of adults are involved in forms of motor activity, the type of which and intensity of effort meet the physiological requirements of their bodies. Poor awareness of sports and leisure needs is the fundamental reason for this situation.

Aim:
Assessment of body composition of students with different levels of physical activity.

Material and Methods:
The study covered students of the Technological Humanistic University in Radom, representing various specialties and levels of physical activity. Physical activity was determined based on the declared frequency and intensity of physical effort undertaken during the week in free time. The research method applied was bioelectrical impedance analysis (BIA). Statistical analysis was conducted using the software Statistica PL.

Results:
Differences in body tissue components between physically active and passive groups were evaluated by means of Student’s t-test and were statistically significant. In more than 60% of physically passive students the BMI was classified as indicating overweight and first degree obesity. 20.8% of physically active students were categorized as overweight with no cases of obesity. The BMI was highly correlated with subcutaneous and visceral adipose tissue among physically passive students. Very high values of correlation coefficient were observed in the relationship between subcutaneous adipose tissue and muscular tissue.

Conclusions:
Increased physical effort of an adequate intensity and systematically applied contributes to an increase in protein body weight, the reduction in the contents of subcutaneous and visceral adipose tissue, increase in lean body mass (LBM), and maintenance of normal BMI levels.

 
REFERENCJE (22)
1.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 90/2007 z dnia 15 maja 2007r.
 
2.
Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (2004). Strategia przyjęta na 57. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia 22.05.2004 r.
 
3.
Jaskólski A, Jaskólska A. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław, 2006.
 
4.
Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. PWN Warszawa, 2005.
 
5.
Bergman P, Janusz A. Bioelektryczna metoda określania składu ciała człowieka. WSP, Słupsk; 1992.
 
6.
Bergman P. Zróżnicowanie komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych w świetle bioelektrycznej metody impedancji. Cz.1.-Studia i Monografie nr 52; AWF Wrocław; 1997.
 
7.
Sobieszczańska M, Kałka D, Pilecki W, Adamus J. Aktywność fizyczna w podstawowej i pierwotnej prewencji choroby sercowo-naczyniowej. Pol Merkuriusz Lek. 2009; 26: 156–159.
 
8.
Aarnio M, et al. Associations of health-related behaviors, school type and health status to physical activity patterns in 16 year old boys and girls. Scand J Soc Med. 1997; 25: 156–167.
 
9.
Burke V, et al. Clustering of health-related behaviours among 18-year- -old stralians. Prev Med. 1997; 26: 724–733.
 
10.
Key TJ, et al. Morality in vegetarians and non-vegetarians: a collaborative analysis of 8300 deaths among 76 000 men and women in five prospective studies. Pub Health Nutr. 1998; 1: 33–41.
 
11.
Boot AM, et al. Determinants of body composition measured by dual- -energy X-ray absorptiometry in Dutch children and adolescents. Am J Clin Nutr. 1997; 66: 232–238.
 
12.
Dietz WH. Childhood weight affects adult morbidity and moralities. J Nutr. 1998; 128(2 suppl.): 411–414.
 
13.
Fogelholm M. Diet, physical activity and health in Finnish adolescents in the 1990s. Scan J Nutr. 1998; 42: 10–12.
 
14.
Fujii T,et al. The association of physical activity level characteristics and other lifestyles with obesity in Nagoya University alumni, Japan. Scand. J Med Sci Sports. 1998; 8: 57–62.
 
15.
Kłosowski M, Stelęgowski A. Ocena związku między masą i składem ciała a sprawnością fizyczną podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Pol Przeg Med. Lotn.2004; 10(1): 35–42.
 
16.
Saczuk J, Wasiluk A, Bytniewski M. Wpływ aktywności ruchowej na poziom rozwoju fizycznego i wytrzymałość krążeniowo-oddechową studentów wychowania fizycznego. Ann UMCS 2003; LVIII(supl.XIII): 211.
 
17.
Boraczyński T, Sawicki A, Biernat R, i wsp. Wpływ zróżnicowanej aktywności fizycznej na składniki ciała oraz wydolność fizyczną studentek i studentów. Materiały pokonferencyjne. Wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn, 2007: 41–52.
 
18.
Wądołowska L, Cichon R. Aktywność fizyczna a masa ciała i jej skład u młodzieży w wieku od 16 do 19 lat. Nowa Med. 2000; 12: 45–48.
 
19.
Przybyłowicz K, Cichon R, Jaworowska A. Ocena wpływu wybranych elementów stylu życia młodzieży szkolnej na masę ciała i jej skład. Nowiny Lek. 2006; 75(5):b460–465.
 
20.
Maciejewski J, Kowalkowska A, et al. Analysis of correlation between body fatness and physical sufficiency in different populations groups. [w:] Health promotion. Theoretical and practical aspects. Lublin 2005: 245–249.
 
21.
Lewitt A, Mądro E, Krupienicz A. Podstawy teoretyczne zastosowania impedancji bioelektrycznej. Endokrynol Otylosc. 2007; 3(4): 79–84.
 
22.
Dżygadło B, Łepecka-Klusek C, Pilewski B. Wykorzystanie analizy impedancji bioelektrycznej w profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 274-280.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543