6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza rodziców dzieci do drugiego roku życia na temat szczepień ochronnych

 
1
NZOZ Centrum medyczne ul. Frysztacka 20, 43-400 Cieszyn
2
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
3
1. Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała; 2. Śląski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii, Katowice
MONZ 2016;22(3):221–226
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie. [/b]Odporność organizmu stanowi podstawowy mechanizm umożliwiający funkcjonowanie w środowisku naturalnym. Wraz ze wzrostem liczby osób uodpornionych w danej populacji istnieje zmniejszone ryzyko zachorowania osoby nieuodpornionej. [b]Cel pracy. [/b]Celem niniejszej pracy było uzyskanie informacji na temat poziomu wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych, ustalenie, czy liczba zaszczepionych dzieci szczepionkami skojarzonymi przewyższa liczbę dzieci zaszczepionych szczepionkami bezpłatnymi, jak również sprawdzenie, jakie czynniki mają wpływ na zakup szczepionek skojarzonych. [b]Materiał i metody. [/b]Badania metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzono wśród rodziców dzieci do 2. roku życia (dalej: r.ż.). Wyniki uzyskane z ankiet opracowano przy pomocy programu Excel Windows, z użyciem testu χ² (chi-kwadrat) oraz dokładnego testu Fishera. [b]Wyniki[/b]. Rodzice w 89% posiadają wiedzę na temat chorób zakaźnych, przeciwko którym prowadzone są szczepienia. W 14% dzieci nie zostały zaszczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. Najczęściej wybieraną szczepionką zalecaną była szczepionka przeciwko pneumokokom; 63% respondentów kupiło skojarzone preparaty szczepionkowe. Wykazano, że im wyższe wykształcenie rodzica, tym wyższy odsetek kupujących szczepionki skojarzone. [b]Wnioski.[/b] 1. Poziom wiedzy rodziców na temat chorób zakaźnych i szczepień ochronnych przeciwko tym chorobom oraz możliwych niepożądanych odczynów poszczepiennych jest zadowalający. 2. Pomimo że dla dużej grupy rodziców cena szczepionek skojarzonych stanowi barierę finansową, liczba zaszczepionych dzieci szczepionką skojarzoną przewyższa liczbę dzieci zaszczepionych szczepionkami bezpłatnymi. 3. Wykształcenie rodziców jest czynnikiem wpływającym na zakup szczepionek skojarzonych. 4. Świadomy wybór przez rodziców szczepionek skojarzonych, a przy tym istnienie dużej bariery finansowej związanej z ich zakupem, powinien skłonić do rozważenia przynajmniej częściowej refundacji szczepionek skojarzonych.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543