6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część II

 
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Doktorantka - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2012;18(3):181–185
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: W okresie dojrzewania wielu młodych ludzi rozpoczyna swoje życie seksualne, często nie mając wiedzy na temat antykoncepcji. Celem badań była ocena stanu wiedzy o hormonalnych metodach antykoncepcyjnych w grupie młodzieży licealnej. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kijanach w województwie lubelskim. Skierowano 160 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży licealnej. Badania przeprowadzono z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki: Badana młodzież licealna, jako czynnik ryzyka stosowania antykoncepcji hormonalnej, najczęściej wskazywała raka szyjki macicy, depresję i zaburzenia psychiczne oraz raka trzonu macicy, natomiast tylko niewielka część badanych, jako czynnik ryzyka stosowania antykoncepcji hormonalnej wskazała powikłania zakrzepowo-zatorowe. Badana młodzież za główną zaletę stosowania antykoncepcji hormonalnej uznała uregulowanie cykli miesiączkowych. Wnioski: W opinii młodzieży licealnej, skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych zależy od przestrzegania procedury ich stosowania. Istnieje potrzeba edukacji młodzieży licealnej na temat czynników ryzyka stosowania antykoncepcji hormonalnej, zakresu pozaantykoncepcyjnych korzyści wynikających ze stosowania tej metody regulacji poczęć, oraz możliwości stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych dłużej aniżeli 21 dni.

Introduction and objective of the study: During the period of adolescence many young people begin their sex life, often not having any knowledge about contraception. The objective of the study was assessment of the level of knowledge concerning hormonal contraception methods among secondary-school adolescents. Materials and the methods: The study was conducted in the Centre for Lifelong Education in Kijany in the Lublin Region, with the use of a self designed questionnaire. A total of 160 questionnaire forms were addressed to randomly selected secondary-school adolescents. The results obtained were subjected to statistical analysis. Results: The secondary school adolescents examined most frequently indicated cervical cancer, depression, mental disorders and endometrial cancer as the risk factors of using hormonal contraception; however, only few respondents mentioned thrombotic and embolic complications as a risk factor of using hormonal contraception. As the major advantage of applying hormonal contraception the adolescents considered the regulation of menstrual cycles. Conclusions. According to the respondents, the effectiveness of hormonal contraceptives depends on compliance with the procedures for their application. There is a need to educate secondary school adolescents concerning the risk factors of hormonal contraception, extra-contraceptive benefits of this method of birth control, and the possibility of using oral contraceptives for more than 21 days. Key words: hormonal contraception methods, knowledge, adolescents
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543