6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część I

 
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego,Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Doktorantka – Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2012;18(3):176–180
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: W okresie dojrzewania wielu młodych ludzi rozpoczyna swoje życie seksualne, często nie mając wiedzy na temat antykoncepcji. Celem badań była ocena stanu wiedzy o hormonalnych metodach antykoncepcyjnych w grupie młodzieży licealnej. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kijanach w województwie lubelskim. Skierowano 160 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży licealnej. Badania przeprowadzono z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki: Badana młodzież wiedziała, iż przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej kobieta powinna zgłosić się po poradę do lekarza ginekologa. Licealiści uznali ciążę za główne przeciwwskazanie do stosowania antykoncepcji hormonalnej. Przeprowadzone badania wykazały, że młodzież licealna wymaga edukacji z zakresu powikłań, jakie mogą wystąpić podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż młodzież licealna miała wiedzę na temat konieczności konsultacji u lekarza ginekologa przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej. Młodzież wymaga natomiast edukacji w zakresie przeciwwskazań do stosowania środków hormonalnych a także powikłań, jakie mogą wystąpić podczas stosowania tej metody regulacji poczęć.

Introduction and objective of the study: During the period of adolescence, many young people begin their sex life, often not having any knowledge about contraception. The objective of the study was assessment in a group of secondary-school adolescents of the level of knowledge concerning hormonal contraception methods. Materials and the methods: The study was conducted in the Centre for Lifelong Education in Kijany in the Lublin Region, with the use of a self designed questionnaire. A total of many as 160 questionnaire forms were addressed to randomly selected secondary-school adolescents. The results obtained were subjected to statistical analysis. Results: The adolescents examined possessed knowledge that before beginning hormone contraceptive therapy, the girl should report to a gynaecologist for advice. Secondary-school adolescents considered pregnancy as the main contraindication against use of hormonal contraception. The results of the studies showed that secondary-school adolescents require education in the area of complications which may occur while using hormonal contraception. Conclusions: The results of the study confirmed that secondary-school adolescents had knowledge concerning the need for consultations with a gynaecologist before starting hormonal contraception. Adolescents require education in the area of contraindications against administering hormone medications, as well as complications which may occur while applying this method of birth control. Key words: hormonal contraception methods, knowledge, adolescents
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543