6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Rola personelu medycznego we wsparciu kobiet poddawanych leczeniu niepłodności

 
1
Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
MONZ 2012;18(4):366–370
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Stan psychiczny kobiet doświadczonych niepłodnością niejednokrotnie ma związek z efektywnością ich leczenia, dlatego też niezwykle istotna staje się rola personelu medycznego we wsparciu psychologicznym leczących się z powodu niepłodności kobiet. Celem badania była ocena wsparcia, jakiego udziela personel medyczny kobietom leczącym niepłodność. Materiał i metody: W badaniach własnych zdefiniowano zmienną – percepcję wsparcia społecznego – jako umiejętność dostrzegania przez jednostkę, że zachowania innych ludzi mają charakter wspierający, a więc odpowiadają trafnie na jej oczekiwania. Jednostka porównuje wsparcie oczekiwane ze wsparciem przez nią otrzymywanym. Przeprowadzono dwuetapowe badanie, gdzie pierwszym etapem był wywiad narracyjny (interpretację przeprowadzono zgodnie z podejściem hermeneutycznym) uzupełniony o metodę projekcyjną: „Konfrontacja z własnym życiem”. W etapie drugim dokonano analizy ilościowej w oparciu o autorski „Kwestionariusz Kosztów Psychologicznych w Niepłodności”, gdzie uwzględniono poza zmienną – koszty psychologiczne, także percepcję wsparcia społecznego oraz autorską „Skalę Postaw wobec Problemów Bioetycznych w Niepłodności”. Przebadano 312 kobiet leczących się z powodu niepłodności. Wyniki: W analizie statystycznej wykorzystano statystyki opisowe oraz test Kruskalla- Wallisa. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że istnieje zależność pomiędzy wykorzystywaną metodą leczenia niepłodności a percepcją wsparcia społecznego – im bardziej zaawansowana metoda leczenia, tym większa percepcja wsparcia społecznego udzielanego przez personel medyczny kobietom leczącym niepłodność. Natomiast nie zidentyfikowano zależności pomiędzy percepcją wsparcia społecznego a czasem leczenia i poglądami bioetycznymi kobiet zmagających się z niepłodnością. Wnioski: W opiece medycznej nad kobietą zmagającą się z problemami z prokreacją niezwykle istotne są umiejętności i postępowanie lekarza ginekologa i położnej wobec pacjentek, postępowanie, w którym uwzględniona zostałaby wiedza o typowych reakcjach emocjonalnych związanych z diagnozą i leczeniem.

Introduction and purpose: Psychological condition of women experiencing infertility is often related to the effectiveness of their treatment. Therefore, the role of the medical staff in psychological support given to women undergoing infertility treatment becomes extremely important. The purpose of the study was to evaluate the medical staff social support given to women undergoing infertility treatment. Material and methods: In own studies, the variable ‘perception of social support’, was defined as an individual’s ability to notice that behaviours of others are of a supportive character, and accurately respond to his/her expectations. An individual compares the expected support with the support received. The study aimed at evaluating the social support received from the medical staff by women undergoing infertility treatment. A two-stage study was conducted. The first stage was a narrative interview (interpretation was performed in accordance with the hermeneutic attitude) complemented with the projective method – confrontation with one’s own life. The second stage entailed the quantitative analysis on the basis of the self-designed Questionnaire of Psychological Costs in Infertility. Apart from psychological costs, this questionnaire also considered the perception of social support and self-designed Scale of Attitudes Towards Bioethical Problems in Infertility. The study covered 312 women undergoing infertility treatment. Results: Statistical analysis encompassed descriptive statistics and the Kruskall-Wallis test. Based on the results obtained, it can be stated that there is a relationship between the infertility treatment method used and perception of social support: the more advanced the method of treatment, the greater the perception of the medical staff social support given to women undergoing infertility treatment. No relationship was identified between perception of social support and duration of treatment, and the bioethical views of women coping with infertility. Results: While providing medical care to a woman struggling with procreation problems, the skills and conduct of the gynaecologist and midwife towards their patients are extremely important. They should include knowledge regarding typical emotional reactions associated with the diagnosis and treatment. Key words: social support, infertility, psychological crisis
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543