6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Rola personelu medycznego we wsparciu kobiet poddawanych leczeniu niepłodności

 
1
Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
MONZ 2012;18(4):366–370
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Stan psychiczny kobiet doświadczonych niepłodnością niejednokrotnie ma związek z efektywnością ich leczenia, dlatego też niezwykle istotna staje się rola personelu medycznego we wsparciu psychologicznym leczących się z powodu niepłodności kobiet. Celem badania była ocena wsparcia, jakiego udziela personel medyczny kobietom leczącym niepłodność. Materiał i metody: W badaniach własnych zdefiniowano zmienną – percepcję wsparcia społecznego – jako umiejętność dostrzegania przez jednostkę, że zachowania innych ludzi mają charakter wspierający, a więc odpowiadają trafnie na jej oczekiwania. Jednostka porównuje wsparcie oczekiwane ze wsparciem przez nią otrzymywanym. Przeprowadzono dwuetapowe badanie, gdzie pierwszym etapem był wywiad narracyjny (interpretację przeprowadzono zgodnie z podejściem hermeneutycznym) uzupełniony o metodę projekcyjną: „Konfrontacja z własnym życiem”. W etapie drugim dokonano analizy ilościowej w oparciu o autorski „Kwestionariusz Kosztów Psychologicznych w Niepłodności”, gdzie uwzględniono poza zmienną – koszty psychologiczne, także percepcję wsparcia społecznego oraz autorską „Skalę Postaw wobec Problemów Bioetycznych w Niepłodności”. Przebadano 312 kobiet leczących się z powodu niepłodności. Wyniki: W analizie statystycznej wykorzystano statystyki opisowe oraz test Kruskalla- Wallisa. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że istnieje zależność pomiędzy wykorzystywaną metodą leczenia niepłodności a percepcją wsparcia społecznego – im bardziej zaawansowana metoda leczenia, tym większa percepcja wsparcia społecznego udzielanego przez personel medyczny kobietom leczącym niepłodność. Natomiast nie zidentyfikowano zależności pomiędzy percepcją wsparcia społecznego a czasem leczenia i poglądami bioetycznymi kobiet zmagających się z niepłodnością. Wnioski: W opiece medycznej nad kobietą zmagającą się z problemami z prokreacją niezwykle istotne są umiejętności i postępowanie lekarza ginekologa i położnej wobec pacjentek, postępowanie, w którym uwzględniona zostałaby wiedza o typowych reakcjach emocjonalnych związanych z diagnozą i leczeniem.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543