6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Przyczyny i konsekwencje podjęcia decyzji o zastępczym macierzyństwie w opinii położnych

 
1
Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2013;19(3):300–304
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Mimo osiągnięć w leczeniu niepłodności, medycyna w części przypadków nadal jest bezradna – nie każda para może wydać na świat upragnione dziecko. Jednakże okazuje się, że osoby pragnące doczekać się potomstwa, pokonują także i te przyczyny, korzystając np. z tzw. macierzyństwa zastępczego, czyli zawierając umowę z kobietą, która urodzi im dziecko. Cel pracy: Celem niniejszych badań było poznanie opinii położnych na temat przyczyn i konsekwencji macierzyństwa zastępczego. Materiał i metoda: Badania ankietowe przeprowadzono w 2009 roku, wśród 107 położnych. Wyniki: Kobiety zostające matkami zastępczymi, zdaniem respondentek, podejmują decyzje przede wszystkim ze względów finansowych, tj. zapłaty za urodzenie dziecka (89,7%) Jako najczęstsze problemy, pojawiające się po narodzeniu dziecka przez matkę zastępczą, wskazano brak chęci oddania dziecka rodzicom zamawiającym (59,8%) oraz problemy psychiatryczne, które mogą się ujawnić u matki zastępczej nawet wiele lat po porodzie (29%), jedynie kilka procent wskazało na możliwe problemy prawne. Wnioski: Środowisko położnych prezentuje różne opinie dotyczące macierzyństwa zastępczego – brak w nich zdecydowanego poparcia, jak i sprzeciwu wobec takich praktyk. Wyniki wskazują na niską znajomość przepisów prawa, dotyczących zagadnień macierzyństwa zastępczego.

Introduction: In spite of many achievements in the field of infertility treatment, medicine is still helpless in some cases – there are couples who will not have their longed‑for offspring. Nevertheless, those who want to have children overcome these obstacles and decide on surrogacy – an agreement with a woman who will give birth to their child. Aim: The aim of this research was to learn the opinion of midwives on the reasons and consequences of surrogacy. Material and method: The research was conducted in 2009 among 107 midwives. Results: The respondents believe that women decide to become surrogate mothers mostly for financial reasons, i.e. because of the payment received after delivering a baby (89.7%). Problems indicated as the most common which appear after giving birth to a child by a surrogate mother are unwillingness to hand over the child to the waiting parents (59.8%), and psychiatric problems which might affect the surrogate mother even many years after the delivery (29%). Only a small number of respondents pointed out possible legal problems. Conclusions: The community of midwives represents different opinions on surrogacy – they show neither strong support nor objection against this practice. Results of the research prove poor knowledge of legal regulations regarding surrogacy. Key words: surrogacy, infertility, midwife
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543