PRACA ORYGINALNA
Przyczyny i konsekwencje podjęcia decyzji o zastępczym macierzyństwie w opinii położnych
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Edyta Gałęziowska
Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 4, 20‑059 Lublin
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):300–304
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp:
Wprowadzenie: Mimo osiągnięć w leczeniu niepłodności, medycyna w części przypadków nadal jest bezradna – nie każda para może wydać na świat upragnione dziecko. Jednakże okazuje się, że osoby pragnące doczekać się potomstwa, pokonują także i te przyczyny, korzystając np. z tzw. macierzyństwa zastępczego, czyli zawierając umowę z kobietą, która urodzi im dziecko.

Cel pracy::
Celem niniejszych badań było poznanie opinii położnych na temat przyczyn i konsekwencji macierzyństwa zastępczego.

Materiał i metody:
Badania ankietowe przeprowadzono w 2009 roku, wśród 107 położnych.

Wyniki:
Kobiety zostające matkami zastępczymi, zdaniem respondentek, podejmują decyzje przede wszystkim ze względów finansowych, tj. zapłaty za urodzenie dziecka (89,7%) Jako najczęstsze problemy, pojawiające się po narodzeniu dziecka przez matkę zastępczą, wskazano brak chęci oddania dziecka rodzicom zamawiającym (59,8%) oraz problemy psychiatryczne, które mogą się ujawnić u matki zastępczej nawet wiele lat po porodzie (29%), jedynie kilka procent wskazało na możliwe problemy prawne.


Introduction:
In spite of many achievements in the field of infertility treatment, medicine is still helpless in some cases – there are couples who will not have their longed‑for offspring. Nevertheless, those who want to have children overcome these obstacles and decide on surrogacy – an agreement with a woman who will give birth to their child.

The aim of this research was to learn the opinion of midwives on the reasons and consequences of surrogacy.

Material and Methods:
The research was conducted in 2009 among 107 midwives.

Results:
The respondents believe that women decide to become surrogate mothers mostly for financial reasons, i.e. because of the payment received after delivering a baby (89.7%). Problems indicated as the most common which appear after giving birth to a child by a surrogate mother are unwillingness to hand over the child to the waiting parents (59.8%), and psychiatric problems which might affect the surrogate mother even many years after the delivery (29%). Only a small number of respondents pointed out possible legal problems.

 
REFERENCJE (24)
1.
Skrzypczak J. Zaburzenia płodności. Niepłodność żeńska. W: Opala T. (red). Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Warszawa: PZWL; 2003: 137–149.
 
2.
Chazan B, Środoń M. Niepłodność małżeńska i wymóg poszanowania dla godności ludzkiej prokreacji. Służba Życiu. 2008; 1: 4–8.
 
3.
Krasnodębski J, Ćwiklicki J. In vitro fertilization – still a topical subject. Ginekol Prakt. 2009; 1: 36–39.
 
4.
Oleszczuk J, Laskowska M. Wybrane zagadnienia niepłodności małżeńskiej. W: Szymański Z. (red.). Płodność i planowanie rodziny. Szczecin: PAM; 2004: 200–210.
 
5.
Dorfman S. Tobacco and fertility: our responsibilities. Fertil Steril. 2008; 89: 502–504.
 
6.
Milewski R, Milewsk A, Domitrz S, Wołczyński S. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF ICSI/ET u kobiet po 40. roku życia. Prz Menopauz. 2008; 2: 85–90.
 
7.
Moore A. Male and female fertility: the effects of cancer therapy. Am Soc Clin Oncol. 2001; 3: 287–290.
 
8.
Te Velde E, Pearson P. The variability of female reproductive ageing. Hum Reprod. 2002; 8: 141–154.
 
9.
Opala T, Woźniak J, Rabiega D, Rzymski P. Zaburzenia płodności. Epidemiologia i metody diagnostyczne. W: Opala T. (red.). Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Warszawa: PZWL; 2003: 133–136.
 
10.
Kuczyński W. Zaburzenia płodności. Niepłodność męska. W: Opala T. (red.). Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Warszawa: PZWL; 2003: 149–155.
 
11.
Szamatowicz M. Rola i miejsce technik rozrodu wspomaganego medycznie (ART.) w leczeniu niepłodności. Ginekol Pol. 2007; 5:175–179.
 
12.
Van Voorhis B. Clinical practice. In vitro fertilization. N Engl J Med. 2007; 25: 379–386.
 
13.
Chyrowicz B. Bioetyka i ryzyko. Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki. Lublin: Wydawnictwo TN KUL; 2002.
 
14.
Lindemann Nelson J, Lindemann Nelson H. Contract pregnancy. W: Stephen Garrard Post (ed.). Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition. MacMillan Reference Books; 2003: 2291.
 
15.
Anderson E. Is Women’s Labor a Commodity? W: LaFollette H. (ed.). Ethics in Practice. An Anthology. London: Oxford; 2006: 242–253.
 
16.
Smyczyński T. Pochodzenie dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznie wspomaganej prokreacji. W: Smyczyński T. (red.). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: 2003: 220–221.
 
17.
Kowalska D, Michalewicz I. Brzuch do wynajęcia. Newsweek Polska. 2004; 47: 82–85.
 
18.
Krzyżak T, Szafrańska K. Matki są dwie. Wprost. 2004; 47: 66–67.
 
19.
Działyńska M. Problematyka prawna macierzyństwa zastępczego. W: Smyczkowski T. (red.). Wymagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne. Poznań: 1996: 120–135.
 
20.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz.U.09.151.1217).
 
21.
Holocher J, Soniewicka M. Analiza prawna umowy o zastępcze macierzyństwo. Prawo Med. 2009; 3: 43–60.
 
22.
Fabre C. Whose Body is it Anyway? Justice and the Integrity of the Person, Oxford 2008.
 
23.
Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie niepłodności małżeńskiej i rozrodu wspomaganego medycznie. Ginkol Dypl. 2008; 1: 13.
 
24.
Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja Donum Vitae o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. W: Szczygieł K, (red.). Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: Wydawnictwo Biblos; 1998: 360–385.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543