6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Problemy i bariery w procesie kształcenia zawodowego lekarzy – badanie własne

 
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ 2015;21(3):332–337
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy. Niezbędnym elementem zawodowego rozwoju lekarzy jest zdobywanie i stałe uzupełnianie wiedzy. Zawodowym i etycznym obowiązkiem każdego lekarza jest zapewnienie pacjentom opieki opartej o aktualną wiedzę naukową. Lekarze narażeni są na różnego typu problemy i bariery wpływające na tempo i skuteczność ich rozwoju w procesie doskonalenia zawodowego. Do najczęstszych zalicza się bariery finansowe, czasowe oraz wypalenie zawodowe. W dobie coraz wyższych oczekiwań, przyrostu ilości informacji, przyspieszonego tempa zmian i rosnącej złożoności wiedzy, wspieranie kształcenia ustawicznego lekarzy jest niezbędne. Cel badań. Sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu doskonalenia zawodowego wśród lekarzy. Materiał i metoda. W badaniu własnym wzięło udział 150 respondentów. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego; został użyty autorski kwestionariusz ankiety zawierający 9 zamkniętych pytań. Wyniki. Najczęściej wybieranymi formami doskonalenia wśród badanej grupy były szkolenia, konferencje i sympozja oraz prenumerata czasopism. Większość badanych osób kilka razy w roku bierze udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez placówki medyczne/firmy farmaceutyczne. Wnioski. Lekarze należą do grupy zawodowej, która stale powinna aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę. Funkcjonujący w Polsce system doskonalenia zawodowego często nie spełnia ich oczekiwań. Założenia systemu określane są jako prawidłowe, natomiast niedomaga ich realizacja. W wyniku tego lekarze nie mają możliwości prowadzenia doskonalenia w takiej formie, jaka byłaby dla nich najefektywniejsza i najwygodniejsza.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543