PRACA POGLĄDOWA
Prawo pacjenta z uszkodzeniem słuchu do informacji medycznej a kwestia świadomej zgody na podejmowanie interwencji medycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
MONZ 2011;17(3):135–139
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Respektowanie prawa pacjenta do informacji medycznej jest obowiązkiem lekarza i stanowi warunek właściwej relacji profesjonalista medyczny – pacjent opartej na poszanowaniu podmiotowości chorego oraz prawa do podejmowaniu świadomych, autonomicznych decyzji. Celem niniejszej pracy jest zatem zwrócenie uwagi czytelnika na rolę i znaczenie prawidłowej komunikacji lekarza z pacjen- tem (ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta niesłyszącego), której wyrazem jest m.in. respektowanie prawa pacjenta do informacji medycznej oraz prawa chorego do poszanowania autonomii. Skrócony opis stanu wiedzy: Szacunek lekarza względem pacjenta wyrażający się m.in. poprzez umożliwienie choremu świadomego udziału w podejmowaniu decyzji medycznych daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa co w efekcie ułatwia współpracę i skuteczne motywowanie chorego do aktywnego uczestnictwa w trakcie całego procesu leczenia. Szczegól- ne problemy w zakresie respektowania prawa pacjenta do informacji dotyczą chorych dotkniętych dysfunkcjami słuchu. Pacjenci niesłyszący napotykają olbrzymie trudności w kontaktach z pracownikami ochrony zdrowia większości polskich placówek medycznych z uwagi na barierę komunikacyjną uniemożliwiającą w pełni swobodne porozumiewanie. Podsumowanie: Problematyka przekazywania choremu informacji medycznej oraz odbierania od niego świadomej zgody na interwencje medyczne to niezwykle trudne aspekty relacji lekarz – pacjent, wymagające każdorazowo delikat- ności, taktu oraz subtelności postępowania profesjonalisty medycznego. Problemy komunikacyjne zachodzące pomiędzy pracownikiem ochrony zdrowia a pacjentem niesłyszącym wymagają wprowadzenia konkretnych rozwiązań na poziomie organizacyjnym (jakie funkcjonują już z powodzeniem w innych krajach) zapewniających pacjentom głuchym możliwość swobodnego korzystania z opieki medycznej.

Introduction and objective of the study: Respecting a patient’s right to medical information is the physician’s respon- sibility and is a prerequisite for a proper relationship between medical professionals and patients, which should be based on respect for the subjectivity of the patient and the right to make informed, autonomous decisions. The objective of the study, therefore, is to focus attention on the role and importance of proper patient-doctor communica- tion (with particular emphasis on the hearing-impaired patient), which is reflected, among others, by respecting a patient’s rights to medical information and the respect for the patient’s autonomy. Brief description of the state of knowledge: Physician’s respect for a patient, expressed among others, by facilitating the conscious participation of the patient in medical decision-making, provides the patient with a sense of security which, in turn, simplifies collaboration and effective motivating of the patient to active participation in the treatment process. Specific problems with regard to respecting the patient’s right to information concern patients suffering from hearing impairments. Deaf patients face enormous difficulties in dealing with health professionals in the majority of Polish medical facilities, due to the communication barrier that hinders free communication. Conclusion: The issue of transmitting medical information to patients and receiving informed consent for medical inter- ventions from them is an extremely difficult aspect of the doctor-patient relationship, each time requiring delicacy, tact and subtlety in the conduct of medical professionals. Communication problems occurring between a health worker and a deaf patient require specific solutions at the organizational level (which already operate successfully in other countries) to ensure deaf patients the freedom to use medical care.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543