6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC-ND 3.0
 
 

Jakość życia pielęgniarek – badanie wstępne

Katarzyna Kęcka 2  ,  
 
1
Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski
2
Samodzielna Pracownia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
3
Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ 2015;21(4):398–401
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp:
Jakość życia przejawia się w przystosowaniu biologicznym, społecznym, podmiotowym i duchowym. Z tej perspektywy pojęcie to utożsamiane jest zarówno z wartościami otaczającego świata, jak i z jakością funkcjonowania człowieka. Można powiedzieć, że jest to zespół elementów przenikających się w różnych proporcjach i z różnym nasileniem, wśród których znajdują się takie obszary jak: współudział w życiu społecznym, dorobek twórczy, bogactwo przeżyć, poziom świadomości oraz poziom aktywności.

Materiał i metody:
Jakość życia, uwarunkowana stanem zdrowia 145 pielęgniarek, została zbadana w oparciu o polską adaptację kwestionariusza EQ 5D. Poza danymi demograficznymi zawiera on ocenę stanu zdrowia w 5 aspektach życia codziennego takich jak: możliwości ruchowe, samoobsługa, codzienna aktywność, stan psychiczny oraz globalna subiektywna ocena swojego zdrowia (tzw. EQ-VAS).

Wyniki:
Umiarkowane problemy w zakresie co najmniej jednej domeny jakości życia zgłosiło 65,52% respondentów, skrajne problemy 1,4%. Ból lub dyskomfort odczuwało 48,97% ankietowanych, niepokój lub obniżenie nastoju – 50,3%. Problemy z chodzeniem zgłosiło 6,2%, z wykonaniem zwykłych czynności – 10,34%. Ból i lęk są najczęściej zgłaszanymi problemami, zwłaszcza wśród młodszej grupy badanych kobiet. Średnia ocena stanu zdrowia – według wizualnej skali analogowej (visual analougue scale VAS) – wynosiła 78,85 punktów (SD 13,85).

Wnioski:
Niepokój i ból są częstymi problemami pielęgniarek, szczególnie młodszych. Średni wynik oceny stanu zdrowia obniżał się wraz z wiekiem. Nie stwierdza się istotnych różnic stanu zdrowia pielęgniarki w stosunku do stanu zdrowia populacji polskiej. Satysfakcja z pracy wpływa na jakość życia związaną ze stanem zdrowia, a stan zdrowia modyfikuje poziom satysfakcji z pracy.AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Katarzyna Kęcka   
Samodzielna Pracownia POZ, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
REFERENCJE:
1. Dmoch T, Rutkowski J. Badanie poziomu i jakości życia. Wiad Statyst. 1985; 10: 27–31.
2. De Walden-Gałuszko K. Jakość życia — rozważania ogólne. W: De Walden-Gałuszko K. Majkowicz M. (red.). Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994; 13–39. ISBN 83–7017–512–0.
3. Bańka A. Psychologia jakości życia. Wydaw. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005, ISBN 83–916521–8–1.
4. Górna K. Obiektywny i subiektywny wymiar jakości życia chorych na schizofrenię po pierwszej hospitalizacji. Rocz AM Białystok 2005; 50 (suppl. 1): 225–227.
5. Raeburn JM, Rootman I. Quality of life and health promotion [w:] Ren¬wick R, Brown I, Nagler M. (red.): Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation: Conceptual approaches, issues, and applications (75–88). Thousand Oaks, CA, Sage 1996.
6. Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i me¬dycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Heath. 2011; 46(1): 25–31.
7. Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia w naukach społecznych i medycynie. Sztuka Leczenia 1996; 2: 33–40.
8. Gopalakrishnan N., Blane D. Quality of life in older ages. Br Med Bull. 2008; 1: 113–126.
9. Porensky EK, Dew MA, Karp JF, Skidmore E, Rollman BL, et al. The burden of late-life generalized anxiety disorder. Effects on disability, Health-related quality of life, and health care utilization. Am J Geriat Psychiat. 2009; 6: 473–482.
10. Tobiasz -Adamczyk B. Geneza zdrowia, koncepcje i ewaluacja jakości życia. W: Kawęcka- Jaszcz K, Klocek M, Tobiasz-Adamczyk B. (red.): Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Metody po¬miaru i znaczenie kliniczne. Wydaw Med Termida, Poznań; 2006.
11. Tobiasz Adamczyk B. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nowe spojrzenie na chorego. W: Ostrowska A. (red.): Socjologia me¬dycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Wydaw IFiS PAN, Warszawa, 2009.
12. The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc Sci Med. 1995; 41: 1403–9.
13. Wysokiński M, Fidecki W, Walas L, Ślusarz R, Sienkiewicz Z, Sadurska A, Kachaniuk H. Satysfakcja z życia polskich pielęgniarek. Probl Pielęg. 2009; 17(3): 167–172.
14. Trzebińska E, Łuszczyńska A. Psychologia jakości życia. Psychologia Jakości Życia 2002; 1: 5–8.
15. Oleś M. Jakość życia u dzieci, młodzieży i dorosłych – aspekty struk¬turalne, modele oceny i wyznaczniki. Referat. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 22–25 września 2005, Kra¬ków, s. 142.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543