PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z aktualnymi zapisami prawnymi
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy
 
 
Autor do korespondencji
Alicja Małgorzata Marzec   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy, 85-867 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15, ul. Architektów 4/7 Bydgoszcz, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(1):44-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Współczesne pielęgniarstwo jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną zawodową, przed którą ochrona zdrowia stawia wiele zadań. Dzisiejsze wyzwania stojące przed systemem opieki zdrowotnej zmieniają zakres zadań i kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Cel pracy:
Celem pracy było przedstawienie zadań pielęgniarki POZ-u zgodnie z aktualnymi zapisami prawnymi. W artykule omówiono zakres świadczeń pielęgniarki POZ-u oraz jej rolę w zespole terapeutycznym.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Realizowanie zadań pielęgniarki podlega regulacjom prawnym. Fundament stanowi Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku. Zgodnie ze swoimi kompetencjami pielęgniarka POZ-u realizuje świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne. Szczegółowy zakres powyższych świadczeń jest ujęty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o POZ-ie z 2017 roku realizuje świadczenia jako aktywny profesjonalista w zespole POZ-u.

Podsumowanie:
Zawód pielęgniarki jest autonomicznym zawodem medycznym. Podmiotem pracy pielęgniarki POZ-u jest pacjent, jego rodzina oraz społeczność lokalna. W trosce o profesjonalizm i jakość świadczeń ustawa o POZ-ie z 2017 roku zawiera zapis, iż od roku 2025 pielęgniarka POZ-u będzie posiadała tytuł magistra pielęgniarstwa albo tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub będzie w trakcie jego realizacji oraz będzie miała ukończony – lub będzie w trakcie jego realizacji – kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego.


Introduction:
Contemporary nursing is a dynamically developing professional discipline, in which health care poses many tasks. Today, the challenge faced by the health care system changes the scope of tasks and competences of a primary health care (PHC) nurse.

Objective:
The objective of the study was presentation of the tasks of an PHC nurse in accordance with up-to-date legal regulations. The article discusses the scope of services of PHC nurses and their role in the therapeutic team.

Brief description of the state of knowledge:
The performance of tasks by a nurse is subject to legal regulations. The foundation is the Act in the matter on the nursing and midwifery profession of 15 July 2011. According to the competences, a PHC nurse provides prophylactic, diagnostic, therapeutic, nursing and rehabilitation services. The detailed scope of the above-mentioned services is handled in the Regulation by the Minister of Health of 28 February 2017 in the matter of type and scope of preventive, diagnostic, therapeutic and rehabilitation services provided by a nurse or midwife independently, without a doctor’s order. In accordance with the Act of 2017, a primary health care nurse provides services as an active professional in the PHC team.

Summing-up:
The nursing profession is an autonomous medical profession. The object of the work of a PHC nurse is the patient, his/her family, and the local community. In concern for professionalism and the quality of services, the Act of 2017 contains the provision that from 2025 a PHC nurse will possess the title of Master in Nursing, or the title of a specialist in the domain of family medicine, or will be in the course of obtaining this title, or will have completed or be in the course of completing a qualification course in family medicine.

 
REFERENCJE (16)
1.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku. Dz.U. z 2011 r. Nr 174. poz. 1039 z późn. zmianami.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Dz.U. z 8 marca 2017 r., poz. 497.
 
3.
Marcinowicz L. Rola pielęgniarki i położnej w sprawowaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014; 12 (4): 352–357.
 
4.
Zdżalik E, Dominiak I, Matusiak M, Kilańska D. Pielęgniarka Zdrowia Rodziny versus Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Analiza porównawcza kompetencji. Hygeia Public Health 2015; 50(2): 331–338.
 
5.
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. Dz.U. z 2017 r. poz. 2217.
 
6.
 
7.
Zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. z 30 czerwca 2017 r. poz. 1300.
 
9.
Ciechaniewicz W. Pielęgniarka. W: W. Ciechaniewicz (red.). Pielęgniarstwo. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL 2007: 136–183.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. z 28 września 2016 r. poz. 1567.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. z 2016 r. poz. 86.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Dz.U. z 26 listopada 2015 r. poz. 1971.
 
13.
Pluta A, Basińska-Drozd H, Faleńczyk K, Budnik-Szymoniuk M. Udział pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentem geriatrycznym. Med. Rodz. 2014; 17(1): 27–30.
 
14.
Marzec A, Biercewicz M. Opieka nad chorymi ze schorzeniami neurologicznymi. W: Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Skolmowska E (red.). Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL 2010; p. 57–69.
 
15.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. z 21 października 2015 r. poz. 1658.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Zdrowa z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dz.U. z 21 października 2015 r. poz. 1658.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top