PL EN
PRACA ORYGINALNA
Występowanie Clostridium tetani w środowisku hodowlanym koni
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
 
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(1):7-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W dobie propagowania aktywnego wypoczynku zagrożenie zakażenia tężcem u ludzi mających kontakt z końmi przez uprawianie sportów jeździeckich lub choćby rekreacyjnie nie budzi wątpliwości. Przeprowadzone w niniejszej pracy badania nad izolacją toksyno twórczych szczepów Clostridium tetani z otocznia koni potwierdziły aktualne niebezpieczeństwo zachorowania na tężec u ludzi i zwierząt.

Cel badań:
Celem badań była próba wyizolowania Clostridium teteani z otoczenia hodowlanego koni.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w 2 ośrodkach hodowli koni i 1 prywatnym ośrodku jeździeckim. Materiał badaw- czy stanowiło po 8 próbek: siana i owsa, kurzu stajennego, kału, ściółki i gleby. W każdym z ośrodków pobrano próby wg tego samego schematu. Z każdych 8 prób z poszczególnych obiektów stworzono po 1 próbie zbiorczej, którą traktowano jako próbę reprezentatywną.

Wnioski:
Kolonie bakteryjne charakteryzujące się cechami typowymi dla Clostridium tetani wyizolowano z prób: kału, ściółki, kurzu i paszy. Bakterii takich nie wyhodowano z wierzchnich warstw gleby okresowo lub stale znajdujących się pod wpływem działania promieni słonecznych. W oparciu o uzyskane wyniki badań stwierdzono, że materiał biologiczny środowiska hodowlanego koni zawierał bakterie Cl. tetani, przez co stanowił zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi.


Introduction:
At the age of promoting the spending of an active free time, the risk of tetanus infection among people who have contact with horses by practicing horse riding as a sport, or even recreationally, is not in doubt. The isolation of toxigenic strains of Clostridium tetani in the horse breeding environment carried out in the presented study confi rmed the actual risk of contracting tetanus by humans and animals.

Objective:
The objective of the study was an attempt to isolate Clostridium tetani from the horse breeding environment.

Material and Methods:
The studies were conducted in 2 horse breeding centres and 1 private horse riding centre. The material for the study were 8 samples each of: hay and oats, horse stable dust, faeces, straw bedding and soil. At each centre, samples were collected according to the same scheme. Out of each 8 samples from individual objects, 1 collective sample was produced, which was considered as a representative sample.

Conclusions:
The bacterial colonies possessing characteristics typical of Clostridium tetani were isolated from the samples of: faeces, bedding, dust and fodder, whereas no such bacteria were cultivated from surface layers of soil temporarily or permanently remaining under the eff ect of sunshine. Based on the results obtained, it was noted that the biological material from the horse breeding environment contained Cl. tetani bacteria, therefore creating risk for life and health of humans and animals.

 
REFERENCJE (14)
1.
Cygan Z M. Choroby beztlenowcowe zwierząt. Wyd. Pol. Krakow,.
 
2.
Gliński Z, Kostro K. Zoonozy – zagrożenie i wyzwanie dla lekarzy weterynarii. Życie Wet 2000; 76:85-88.
 
3.
Edlich RF, Hill LG, Mahler CA, Cox MJ, Becker DG, Horowitz JH, Nichter LS, Martin ML, Lineweaver WC. Management and prevention of tetanus. J Long-Term Eff Med 2003; 13(3):139-54.
 
4.
Gliński Z, Kostro K, Swoboda-Mazurek M. Zoonozy XXI wieku. Med Wet 2002; 58:18-19.
 
5.
Bruggemann H, Baumer S, Fricke WF, Wiezer A, Liesegang H, Decker I, Herzberg C, Martinez-Arias R, Merkl R. Henne A, Gottschalk G. Th e ,genome sequence of Clostridium tetani, the causative agent of tetanus disease. Proc Natl Acad Sci USA 2003 Feb 4;100(3):1316-21. Epub 2003 Jan 27.
 
6.
Pagliuca LM, Feitoza AR, Feijao AR. Tetanus in the geriatric population: is it a collective health problem? Rev Lat-Am Enferm 2001; Nov-Dec 9(6):69-75.
 
7.
Roper MH, Vandelaer JH, Gasse FL. Maternal and neonatal tetanus. Lancet 2007; Dec 8;370(9603):1947-59.
 
8.
Sheffi eld JS, Ramin SM. Tetanus in pregnancy. Am J Perinatol 2004; May:21(4):173-82.
 
9.
Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce. http://www.pzh.gov.pl/oldpage/..._ p.html.
 
10.
Cruickshank R. Medical Microbiology. E i S Livingstone Limited, Edinburgh and London, 1965.
 
11.
Willis AT, Hobbs G. Some new media for the isolation and identyfi kation of Clostridia. J Pathol Bacteriol 1959; 77(2):511-521.
 
12.
Brook C. Current concepts in the management of Clostridium tetani infection. Expert Rev Anti-Infe 2008; 6(3):327-36.
 
13.
Bruggemann H, Bauer R, Raff estin S, Gottschalk G. Characterization of a heme oxygenase of Clostridium tetani and its possible role in oxygen tolerance. Arch Microbiol 2004; 182(2-3):259-63.
 
14.
Kośla T. Ćwiczenia z higieny zwierząt. Wyd. SGGW. Warszawa, 2001.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top