PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Środowiskowe zagrożenia biologiczne dla kobiet ciężarnych – występowanie i profilaktyka
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Krajowe Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
 
2
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(1):52-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes i Borrelia burgdorferi należą do istotnych środowiskowych zagrożeń biologicznych dla kobiet ciężarnych i ich dzieci. Toksoplazmoza jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zakażeń pasożytniczych człowieka. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, iż zakażenie T. gondii obejmuje około 1/3 ludności świata. Zakażenie T. gondii jest rozpowszechnione na całym świecie wśród ludzi i zwierząt (szczury, psy, koty, bydło, owce, kury, świnie). W populacji ludzkiej częstość zakażenia waha się zależnie od klimatu, sposobu odżywiania oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych od 5 do 90%. Listerioza jest chorobą wywołaną zakażeniem przez wszechobecną Gram-dodatnią pałeczkę Listeria monocytogenes (wywołującą hemolizę), chorobotwórczą dla wielu gatunków zwierząt. Najczęściej objawowa listerioza występuje u płodów (rozsiana niemowlęca postać listeriozy), u noworodków i u pacjentów z obniżoną odpornością. Borelioza występuje na całym świecie. Do infekcji dochodzi w wyniku ukąszenia przez kleszcza z rodzaju Ixodes, zakażonego patogennymi krętkami. W artykule przedstawiono epidemiologię powyższych zakażeń w tym przede wszystkim źródła infekcji oraz potencjalne negatywne skutki infekcji dla kobiet ciężarnych, płodów i dzieci. Omówiono również właściwe zachowania sanitarno-higieniczne umożliwiające zapobieganie tym zakażeniom. We wszystkich przedstawionych infekcjach najbardziej skuteczna jest bowiem profi laktyka, polegająca na niedopuszczeniu do wystąpienia zakażenia.


Introduction:
Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes and Borrelia burgdorferi are among important environmental biological hazards for pregnant women and their babies. Toxoplasmosis is one of the most prevalent parasitic infection in humans. The data by the World Health Organization indicate that T. gondii infection concerns approximately 1/3 of the world population. Infection with T. gondii is prevalent worldwide, among humans and animals (rats, dogs, cats, cattle, sheep, hens, swine). In the human population, the frequency of infection ranges from 5-90%, according to the climate, mode of nutrition, and sanitary-epidemiological conditions. Listeriosis is a disease caused by infection with omnipresent Gram-negative rod Listeria monocytogenes (causing hemolysis), pathogenic for many animal species. Most often, symptomatic listerioris occurs in foetuses (disseminated neonatal form of listeriosis), in infants and patients with decreased immunity. Borreliosis occurs worldwide. Infection is due to being bitten by a tick of the Ixodes species, infected with pathogenic spirochetes. The article presents the epidemiology of the above-mentioned infections, including primarily the sources of infection and the potential negative eff ects of infection among pregnant women, feotuses and babies. Adequate sanitary-hygienic behaviours are discussed allowing the prevention of these infections, because in all the infections discussed prophylaxis is the most effi cient, aimed at prevention of the occurrence of infection.

 
REFERENCJE (15)
1.
Tenter A, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J Parasitol 2000;30:1217-1258.
 
2.
Fernandes GC, Azevedo RS, Amaku M, Yu AL, Massad E. Seroepidemiology of Toxoplasma infection in metropolitan region of Brazil. Epidemiol Infect 2009;27:1-7.
 
3.
Berger F, Goulet V, Le Strat Y, Descenclos JC. Toxoplasmosis among pregnant women in France: Risk factors and change of prevalence between 1995 and 2003. Rev Epidemiol Sante Publique 2009;2.
 
4.
Milewska-Bobula B. (red.) Toksoplazmoza. Wyd. Chris. Warszawa 1999.
 
5.
Antoniou M, Tzouvali H, Sifakis S, Galanakis E, Georgopoulou E, Tselentis Y. Tokxoplasmosis in pregnant women in Crete. Parassitologia 2007;49(4):231-3.
 
6.
Dubey JP. Toxoplasmosis – a waterborne zoonosis. Vet Parasitol 2004; 126:57-72.
 
7.
Pawlowski ZS. Toxoplasmosis in Poznan region, Poland 1990-2000. Przegl Epidemiol 2002;56(3):409-17.
 
8.
Willson M. Wpływ leczenia toksoplazmozy w czasie ciąży na ryzyko zakażenia płodu oraz występowania skutkow wrodzonej toksoplazmozy u dzieci w wieku 12 miesięcy – wieloośrodkowe badania kliniczne. Medycyna praktyczna – Pediatria 2000;2:9.
 
9.
Niezgoda A, Dobrzańska A. Toksoplazmoza wrodzona – rozpoznawanie i leczenie, Przewodnik Lekarza 2008;2:44-50.
 
10.
Sobieszczańska BM, Toksoplazmoza, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1999;1-45.
 
11.
Nowakowska D. Zakażenia i zarażenia podczas ciąży. [w] Ciąża wysokiego ryzyka. Bręborowicz GH. (red.) Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2006.
 
12.
Larrson C, Andreson H, Guo BP, Nordstrand A, Hagerstrand I, Carlsson S, Bergstrom S. Complicztions of pregnancy and transplacental transmission of relapsing fever-borreliosis. J Infect Dis 2006;15:1367-1374.
 
13.
Bransfi eld RC, Wulfman IS, Harley WT, Usman AI. Th e association between tic-borne infections, Lyme borreliosis and autism spectrum disorders. Med Hypotheses 2008;70:967-974.
 
14.
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologow i Lekarzy Chorob Zakaźnych.
 
15.
Szapiro E. Choroba z Lyme. Pediatria po Dyplomie 1999;3-4:34-42.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top