PL EN
PRACA ORYGINALNA
Narażenie pracowników fermy zwierząt futerkowych na aerozol biologiczny
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(1):12-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Postępujący rozwój przemysłu i transportu, a także powstawanie większych obszarów zurbanizowanych powoduje niestety koncentrację źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza na stosunkowo niewielkich przestrzeniach, do których zaliczają się duże ośrodki hodowli i fermy zwierząt. Do powietrza są wprowadzane znaczne ilości szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak: związki organiczne, związki nieorganiczne azotu, siarki, węgla i inne, a także pyły, i drobnoustroje m.in. bakterie i grzyby.

Cel badań.:
Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz narażenia pracowników fermy mięsożernych zwierząt futerkowych na aerozol biologiczny.

Materiał i metody:
Badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń fermowych tj. pomieszczenia socjalne i kuchnia paszowa prowadzono w 5 cyklach miesięcznych w dwóch powtórzeniach, w godzinach rannych (na przełomie marca, kwietnia, czerwca, listopada i grudnia). Uzyskiwane wartości aerozolu biologicznego porównywano do tła fermy. Jednocześnie prowadzono pomiar podstawowych parametrów mikroklimatycznych (ruch powietrza, temperatura, wilgotność względna).

Wyniki:
. Analiza materiału pozyskanego w budynkach socjalnych pracowników fermy wykazała średnią koncentrację ogólnej liczby bakterii na poziomie 1,3 × 103 CFU/m3, zaś w powietrzu kuchni paszowej na poziomie 1,7 × 103 CFU/m3. Ogólna zawartość grzybów w powietrzu wewnętrznym pomieszczeń uśredniona dla całego okresu badawczego wynosiła 1,2 × 103 i była zbliżona do koncentracji bioaerozolu w kuchni paszowej (1,4 × 103 CFU/m3). W okresie jesienno-zimowym stwierdzano wyraźny wzrost stężenia aerozolu bakteryjnego i grzybowego wewnątrz badanych pomieszczeń.

Wnioski:
W pomieszczeniach socjalnych fermy zwierząt futerkowych nie odnotowano przekroczeń poziomów aerozolu biologicznego uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia. Stwierdzone stężenia bioaerozoli na stanowiskach pracy mogą stanowić niebezpieczeństwo w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, gdyż w prowadzonych badaniach nie uwzględniono przynależności bioaerozoli do poszczególnych grup zagrożenia.


Introduction:
An advancing development of industry and transport, as well as the creation of large urbanized areas, unfortunately causes the concentration of the sources of air pollution over relatively small areas, including large animal breeding farms. Considerable amounts of hazardous contaminants are released into the air, such as: organic compounds, inorganic nitrogen, sulfur, carbon compounds and others, as well as dust and microorganisms, including bacteria and fungi.

Objective:
The objective of the study was the evaluation of the degree of air pollution and exposure to biological aerosol among the employees of a carnivorous fur animal farm.

Material and Methods:
The studies of microbiological contamination indoor farm rooms, i.e. social rooms and feed kitchen were carried out in 5 monthly cycles, and repeated twice in the morning hours (in March, April, June, November and December). The values of biological aerosol obtained were compared to the farm’s background. Simultaneously, the measurements of the basic microclimatic parameters were performed (air fl ow, temperature, relative humidity).

Results:
The analysis of the material obtained in social rooms for farm workers showed the mean concentration of the total number of bacteria on the level of 1.3 × 103 CFU/m3, whereas in the feed kitchen – on the level of 1.7 × 103 CFU/m3. The total content of fungi in indoor air – mean value for the whole period of study – was 1.2 × 103, and was close to bioaerosol concentration in the feed kitchen (1.4 × 103 CFU/m3). During the autumn-winter season a clear increase was observed in the concentration of bacterial and fungal aerosol inside the rooms examined.

Conclusions:
The levels of bioaerosols noted in the social rooms on the animal fur farm did not exceed standards considered as hazardous for health. The concentrations of bioaerosols at workplaces may create risk in the case of not observing the OSH regulations, because the affi nity of bioaerosols into individual groups of risk was not considered in the study.

 
REFERENCJE (16)
1.
Motak A. Mikrobiologia lekarska. PZWL Warszawa, 1967.
 
2.
PN-89/Z-04111/02-03.
 
3.
Kaiser K, Wolski A. Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach–teoria i praktyka eksploatacji. Wyd. I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o, 2007.
 
4.
Douwes J, Th orne PS, Pearce N, Heederik D. Biological agents — recognition. W: Perkins JL [red.]: Modern Industrial Hygiene. ACGIH, Cincinnati 2003; 219–292.
 
5.
Dutkiewicz J, Skorka C, Mackiewicz B, Cholewa G. Zapobieganie chorobom wywołanym przez pyły organiczne w rolnictwie i przemyśle rolnym. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2000.
 
6.
Dutkiewicz J, Śpiewak R, Jabłoński L. Klasyfi kacja szkodliwych czynnikow biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2002.
 
7.
Dutkiewicz J, Pomorski ZJ H, Sitkowska J, Krysińska-Traczyk E, Skorska C, Prażmo Z, Cholewa G, Wojtowicz H. Airborne microorganisms and endotoxin in animal houses. Grana 1994; 33:185-190.
 
8.
Szadkowska-Stańczyk I, Brodka K, Buczyńska A, Ceprowski M, Kozajda A, Sowiak M. Ocena narażenia na bioaerozole pracowników zatrudnionych przy intensywnej hodowli trzody chlewnej. Med Pr 2010; 61(3):257–269.
 
9.
Donham K, Haglind P, Peterson Y, Rylander R, Belin L. Environmental and health studies of farm workers in Swedish swine confi nement building. Brit J Ind Med 1989; 46:31–37.
 
10.
Dutkiewicz J, Jabłoński L. Biologiczne szkodliwości zawodowe. Wyd. PZWL, Warszawa, 1989.
 
11.
Nowakowicz-Dębek B. Wlazło Ł, Trawińska B, Saba L. Microbial comtamination of carnivorous fur animal farms. Ann UMCS sec. EE 2010; 3:18-23.
 
12.
Zaremba ML, Borowski J. Mikrobiologia lekarska. Podręcznik dla studentow medycyny. Wyd. PZWL, 2004.
 
13.
Pałczyński C. Pleśnie jako alergen zawodowy. Alergia 2007; 4:28-32.
 
14.
Romanowska-Słomka I, Mirosławski J. Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu– wyniki badań. Bezpieczeństwo Pracy 2009; 7/8:16-19.
 
15.
Zielińska-Jankiewicz K, Kozajda A, Szadkowska-Stańczyk I: Zawodowa ekspozycja na czynniki biologiczne i ochrona narażonych na nie pracowników w świetle nowych przepisów prawnych. Med Pr 2005; 56(4):319-323.
 
16.
Krysińska-Traczyk E. Grzyby pleśniowe i mikotoksyny jako czynniki narażenia zawodowego. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2000.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top