PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wstępne wyniki badań seroepidemiologicznych i klinicznych w kierunku gorączki Q u osób zawodowo narażonych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Higieny i Parazytologii Środowiska
 
2
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakłąd Biologicznych Szkodliwości Zawodowych
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(1):1-6
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Gorączka Q (febris Q, coxiellosis) jest występującą globalnie chorobą ludzi i wielu gatunków zwierząt. Wywołuje ją, namnażająca się wewnątrzkomórkowo, bakteria Coxiella burnetii (rząd Legionellales), wytwarzająca spory – wyjątkowo wytrzymałe na działanie czynników fi zyko-chemicznych. W Polsce, jako choroba ludzi, znana jest od 1956 roku, zaś najczęstszym źródłem zakażenia dla ludzi są: zakażone bydło i owce oraz skażone środowisko bytowania tych zwierząt. Wycinkowo jedynie rozpoznana epidemiologicznie i sporadycznie diagnozowana u ludzi, występuje niewątpliwie na terenie całego kraju. Oficjalnie zgłaszane przypadki u ludzi, odzwierciedlają (według szacunku jednego z nas, jedynie około 1% przypadków klinicznych u ludzi w Polsce). Motywem przedstawionych poniżej badań, były 3 ogniska epizootyczno-epidemiczne, które pojawiły się latem i wczesną jesienią 2008 roku, na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego, zrazu u krów mlecznych i wtórnie, u ludzi z grup narażenia zawodowego. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań w kierunku gorączki Q u osób zawodowo narażonych. Przebadano serologicznie grupę 135 osób. W celu wykazania obecności przeciwciał IgG zastosowano metodę immunofl uorescencji pośredniej (IFA) w fazie I i II oraz metodę odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w fazie II. Przedstawione wyniki traktujemy jako wstępne, zaś badania kontynuujemy zespół z Laboratorium Diagnostyki Serologicznej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, której kierownikiem jest dr wet. Krzysztof Niemczuk, uczestnik wspólnego Grantu, oraz z oddziałami obserwacyjno-zakaźnymi w Biłgoraju i Dębicy i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładem Higieny. Słowa kluczowe: gorączka Q, Coxiella burnetii, epidemiologia, diagnostyka, narażenie zawodowe


Introduction:
Q fever (febris Q, coxiellosis) occurs worldwide among humans and many animal species. It is caused by intracellularly proliferating bacteria Coxiella burnetii (order Legionellales), producing spores – exceptionally resistant to the effect of physico-chemical factors. In Poland, as a human disease, it has been known since 1956, and the most frequent sources of infection in humans are: infected cattle and sheep and infected habitation environment of these animals. This disease, partially recognized epidemiologically and sporadically diagnosed in humans, occurs undoubtedly over the whole territory of Poland. Cases offi cially reported among humans refl ect – according to estimations by one of the authors – only approximately 1% of clinical cases in Poland. The motivation for the studies presented below were 3 epizootic-epidemic foci, which occurred in summer and early autumn in 2008, on the border of the Lublin and Rzeszów Regions, primarily in milk cattle, and secondarily among the population from the groups at occupational risk. The report presents the preliminary results of the studies for Q fever among an occupationally exposed population. Serologic tests were performed in a group of 135 people. In order to confi rm the presence of IgG antibodies the indirect immunofl uorescence method (IFA) was applied at phase I and II, as well as the method of complement fi xation test (CFT) at phase II. The presented results are considered as preliminary, while the study is being continued in association with the Laboratory for Serologic Diagnostics at the National Veterinary Research Institute in Puławy – head: Dr vet. Krzysztof Niemczuk, participating in the project, and observation and infectious diseases wards in Biłgoraj and Dębica, and the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene.

 
REFERENCJE (18)
1.
Anusz Z. (Editor) Q fever in Man and Animals – Gorączka Q u ludzi i zwierząt. Wyd. ART. Olsztyn 1995:1-220.
 
2.
Anusz Z, Knap J. Epizootiology, epidemiology and clinical characteristics of Q fever in Poland. 4th European Congress of Clinical Microbiology. Acropolis-Nice, France 1989. Book of Abstract, 301.
 
3.
Knap JP. Gorączka Q w Polsce – pomijane zagrożenie (Artykuł Dyskusyjny). Med Ogolna 2009; 15(2):202-217.
 
4.
Niemczuk K. Gorączka Q jako zoonoza. PIWET-PIB. Puławy 2005,1- 63.
 
5.
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control. Technical Report. Risk assessment on Q fever. ECDC. Stockholm 2010, 1-40.
 
6.
Parnas J, Irzykowska T, Kowalska H. Badania nad gorączką Q w Polsce. Prz Epid 1953; 7:9-17.
 
7.
Hencner Z, Buczyńska-Hencner S. Badania nad występowaniem dodatnich odczynow serologicznych w kierunku gorączki Q. Ann UMCS Sect D (Lublin). 1959,14,19,172-180.
 
8.
Cygan Z, Buczek J, Modzelewska A, Guzik Z. Ognisko gorączki Q rozpoznane serologicznie w stadzie krow mlecznych. Med Wet 1983; 9:536-538.
 
9.
Kruszewska D. Izolacja Coxiella burnetii od krowy z ogniska gorączki Q. XXI Zjazd Pol. Tow. Mikrobiol. Olsztyn, 1987. Materiały Zjazdu, 186.
 
10.
Marczyńska M. Przypadek gorączki Q u 5 letniej dziewczynki. Pol Tyg Lek 1988; 44:677-678.
 
11.
Chmielewski M, Sidi-Boumedine K, Duquesne V, Podsiadły E, Th iery R, Tylewska-Wierzbanowska S. Molecular epidemiology of Q fever in Poland. Pol J Microbiol 2009; 58:1,9-13.
 
12.
Knap J. Klinika gorączki Q u ludzi. W: Anusz Z. (Editor): Q fever in Man and Animals – Gorączka Q u ludzi i zwierząt. Wyd. ART. Olsztyn 1995, 85-109.
 
13.
Mikołajczyk M, Lewińska Z, Łojewska R, Rumin W, Kruszewska D. Odczyny serologiczne u ludzi w ognisku gorączki Q. Prz Epid 1986;40:342-348.
 
14.
Cisak E, Chmielewska-Badora J, Mackiewicz B, Dutkiewicz J. Prevalence of antibodies to Coxiella burnetii among farming population in eastern Poland. Ann Environm Agricult Med 2003; 10:265-267.
 
15.
Nahorski WL, Graczyk J, Goljan J, Felczak-Korzybska I, Toczyłowski T. Riketsjozy i bruceloza jako rzadkie przypadki przyczyn hospitalizacji chorych w Klinice Chorob Tropikalnych i Pasożytniczych w Gdyni. II Konferencja „Medycyna Podroży”. Białystok 2005. Streszczenia, 12,105.
 
16.
Kozielewicz D, Jendryczka A, Olczak A. Abdulhakeem Abdulgater. Opis przypadku gorączki Q. Wiad Lek 2006; LX,3-4:274-276.
 
17.
Pollock KGJ, Mellor DJ, Browning LM, Wilson L, Donaghy M. Q fever in migrant workers, Scotland. Emerg Infect Dis 2007; 13:1963-1964.
 
18.
Galińska EM, Knap JP, Stroczyńska-Sikorska M, Świeboda P. Przypadki brucelozy i gorączki Q przywlekane do Polski. Analiza klinicznoserologiczna własnego materiału. Konferencja „Medycyna Podroży”. Białystok 2010. Materiały Zjazdowe, 47-48.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top