PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wizerunek starości i osób starszych w opinii wybranej grupy społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Cybulska   

Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(3):249–253
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Postrzeganie osób starszych jest złożone, zróżnicowane, wielowymiarowe oraz uwarunkowane przez wiele czynników. Starość niejednokrotnie widziana jest przez pryzmat licznych mitów i stereotypów, które mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Istotne jest zatem poznanie postaw oraz czynników wpływających na wizerunek starości oraz seniorów funkcjonujący w społeczeństwie.

Cel pracy:
Celem badań była analiza postaw społeczeństwa wobec starości i osób starszych z uwzględnieniem czynników socjodemograficznych.

Materiał i metody:
Badania zrealizowano wśród 219 osób mieszkających na terenie Szczecina, Nowej Soli oraz Zielonej Góry. Średni wiek respondentów wynosił 42,35 ± 14,05 lat. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzony przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza KOGAN oraz autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki:
Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała obecność istotnych zależności pomiędzy postawą wobec osób w podeszłym wieku a płcią. Nie wykazano natomiast związku między postawą badanych a wiekiem, stanem cywilnym oraz wykształceniem. Respondenci, których zdaniem seniorzy nie są problemem dla społeczeństwa, znacznie częściej uzyskiwali wyższe wyniki w teście KOGAN.

Wnioski:
Większość respondentów postrzegała starość oraz osoby starsze w sposób pozytywny. Znaczącą determinantą w postrzeganiu starości okazała się płeć. Kobiety częściej prezentują pozytywne postawy wobec starości i osób starszych niż mężczyźni.


Introduction:
The perception of elderly people is complex, diverse, multidimensional, and determined by many factors. Old age is often seen through the prism of numerous myths and stereotypes that can be both positive and negative. Therefore, it is important to recognize the attitudes and factors that affect the perception of seniors by society.

Objectives:
The aim of this study was to analyze the attitudes of society towards old age and elderly people with regard to socio-demographic factors.

Material and methods:
The study involved 219 individuals living in Szczecin, Nowa Sól, and Zielona Góra, Poland. Mean age of the respondents – 42.35±14.05 years. For the purposes of statistical analysis, respondents’ ages were grouped according to the WHO classification. The participants were divided into three groups: young adulthood (34.2%), middle adulthood (38.4%), and old age (27.4%). The study was survey-based and performed using the standardized Kogan Questionnaire and an author-constructed questionnaire.

Results:
Statistical analysis demonstrated a significant relationship between the attitude towards the elderly and gender. However, there was no relationship between the respondents› attitude and age, marital status, or education. Respondents, who claimed that seniors are not a problem for society were much more likely to achieve higher results in the Kogan test.

Conclusions:
The majority of respondents perceived senility and elderly people positively. Gender occurred to be an important determinant of the perception of senility. Women perceived old age better.

Cybulska AM, Stanisławska M, Skok A, Rachubińska K. Wizerunek starości i osób starszych w opinii wybranej grupy społecznej. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(3): 249–253. doi: 10.26444/monz/123224
 
REFERENCJE (25)
1.
Jurczak A, Świątek M, Wieder-Huszla S, Grochans E, Szkup M, Mroczek B. Opinie wybranych grup społecznych o starości. Med Środow. 2012; 15(2): 72–78.
 
2.
GUS: Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. Notatka została przygotowana na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotyczące „Informacji Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia”.
 
3.
Drennan J, Treacy MP, Phelan A. NCPOP research team. Public perceptions of older people and ageing: A literature review. Dublin: NCPOP; 2009.
 
4.
Kozdroń A, Kozdroń E, Nowak PF. Osoby starsze w opinii studentów. W: JT Kowaleski, P Szukalski (red.). Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Łódź: Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ; 2008: 204–215.
 
5.
Makara-Studzińska M, Kryś-Noszczyk K. Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa. Psychogeriatria Polska 2012; 9(2): 78–86.
 
6.
Jursa E, Kolbuch W, Poznańska P, Sobota K, Stawarczyk J, Smoleń E, Boroń W. Wizerunek starości i autorytet osób starszych w opinii młodzieży z uwzględnieniem czynników socjodemograficznych. Piel Zdr Publ. 2018; 8(2): 123–128.
 
7.
Kogan N. Attitudes toward old people: The development of a scale and an examination of correlates. The Journal of Abnormal and Social Psychology 1961; 62(1), 44–54.
 
8.
Higgins I, Van Der Riet P, Slater L, Peek C. The Negative Attitudes of Nurses Towards Older Patients in the Acute Hospital Setting: A qualitative descriptive study. Contemp Nurse. 2007; 26(2): 225–237.
 
9.
Kołpa M, Łabuzek M, Lipińska M. Postawy studentów licencjackich studiów pielęgniarskich wobec osób starszych. Pielęg XXI w. 2005; 3(12): 141–147.
 
10.
Dąbska O, Pawlikowka-Łagód K, Piasecki J, Śledziewska K, Humeniuk E. Starość i samotność osób starszych w percepcji ludzi młodych. Med Og Nauk Zdr. 2016; 22(2): 141–142.
 
11.
Kansik M, Kotyrba J. Starość postrzegana oczyma ludzi młodych. Analiza badań własnych. Puls Uczelni. 2013; 7(2): 18–22.
 
12.
Bartkowiak G, Szklana-Berest I, Krugiełka A. Postawy wobec osób starszych uczniów Medycznego Studium Zawodowego oraz studentów kierunków humanistycznych i niehumanistycznych (polskich i zagranicznych). Pedagogika Społeczna 2018; 3(69): 185–201.
 
13.
Miłkowska G. Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów. Rocznik Polsko-Ukraiński; Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2014; t. XVI: 177–192.
 
14.
Strugała M, Talarsa D, Mińska M. Postrzeganie starości i starzenia się przez osoby dorosłe i w wieku podeszłym. Pielęg Pol. 2016; 3(61): 376–382.
 
15.
Lenartowicz-Skrzypczak J. Rola mediów w kształtowaniu społecznego wizerunku zdrowia u osób w wieku podeszłym. Praca doktorska. Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2009; 52–53.
 
16.
Gallagher S, Bennett K, Halford J. A comparison of acute and long-term health-care personnel’s attitudes towards older adults. Int J Nurs Pract. 2006; 12(5): 273–279.
 
17.
Hanson R. Is elderly care affected by nurse attitudes? A systematic review. Br J Nurs. 2014; 12(23): 225–229.
 
18.
Zając-Lamparska L. Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych. Polskie Forum Psychologiczne 2008; 2: 124–140.
 
19.
Trempała J, Zając-Lamparska L. Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe. Przegląd Psychologiczny 2007; t. 50, 4: 447–462.
 
20.
Kite ME, Stockdale GD, Whitley BE, Johson BT. Attitudes toward younger and older adults: An updated meta-analytic review. J Soc Issues. 2005; 61(2): 241–266.
 
21.
Lee YS. Measures of student attitudes on aging. Educ Gerontol. 2009; 35(2): 121–134.
 
22.
Lin X, Bryant C. Students’ attitudes toward older people: A cross-cultural comparison. J Intergener Relationsh. 2009; 7(4): 411–424.
 
23.
Tice CJ, Harnek Hall DM, Miller SE. Reducing student bias against older adults through the use of literature. Educ Gerontol. 2010; 36(8): 718–730.
 
24.
Gonçalves DC. From loving grandma to working with older adults: Promoting positive attitudes towards aging. Educ Gerontol. 2009; 35(3): 202–225.
 
25.
Runkawatt V, Gustafsson C, Engström G. Different cultures but similar positive attitudes: A comparison between Thai and Swedish nursing students› attitudes toward older people Educ. Gerontol. 2013; 39(2): 92–102.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543