PL EN
PRACA ORYGINALNA
Trudności doświadczane przez rodzinę w przypadku wyzwań związanych z eutanazją – nadzieje i złudzenia
 
Więcej
Ukryj
1
University of Zielona Góra, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Andrzej Zajdel   

University of Zielona Góra, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(1):48-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W obliczu zbliżającej się nieuchronnie śmierci, jak również w przypadku występowania charakterystycznych dla wieku podeszłego zmian wpływających na jakość codziennego życia człowiek w starszym wieku (niekiedy w pełni sił) zmuszony jest do uporania się z kryzysem rozwojowym. To być może skłania go do myślenia o eutanazji, o godnym odejściu, bez cierpienia, w otoczeniu rodziny. Czy rodzina sprosta tym oczekiwaniom, to już inna kwestia, ale także wyzwanie dla prawa. W tym kontekście istotne jest, w jaki sposób człowiek i jego rodzina uporają z tym wielkim wyzwaniem związanym z koniecznością pogodzenia się z kresem ziemskiej egzystencji i na ile potrafią poradzić sobie, by w dojrzały i etyczny sposób przekroczyć kryzys rozwojowy związany ze śmiercią. Celem mojej pracy było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak zachowamy się w sytuacji wyzwania związanego z własnym umieraniem, z odchodzeniem najbliższych. Nie jest łatwo myśleć o śmierci, kiedy jest się młodym i pełnym sił, a jeszcze trudniej, kiedy musimy o tym myśleć.

Materiał i metody:
Materiał jest efektem badań przeprowadzonych na niewielkiej próbie 140 osób, posiadających rodzinę i dzieci. W badaniach użyto kwestionariusza ankiety, z deklaracji badanych wyciągano wnioski, bez korelacji.

Wyniki:
Wyniki mogą budzić pewne zdziwienie. Inaczej myślimy o własnym odchodzeniu, a inaczej o odchodzeniu innych. Kwestią istotną są też ewentualne (hipotetyczne) decyzje w tym zakresie.

Wnioski:
Wnioski są wielowątkowe: odnoszą się do nas jako osób, które być może będą odchodzić, jak i do naszych poglądów na odchodzenie najbliższych osób czy zwierząt domowych.


Objectives:
In the face of inevitably approaching death as well as in the face of changes characteristic for old age which affect the quality of everyday life, older people (sometimes in their full strength) are forced to deal with the developmental crisis. This may lead to thinking about euthanasia, about a worthy departure, without suffering, in the family environment. Whether the family will meet these expectations is another issue, but also a challenge for the law. In this context, it is important how man and his family cope with this great challenge of reconciling themselves to the end of earthly existence and how much they can cope with in order to overcome the developmental crisis of death in a mature and ethical way. The aim of my work was to find an answer: how will we behave in the situation of the challenge of our own death, of the passing away of our loved ones.

Material and methods:
The material was tested on a small sample of 140 individuals with family and children. They were examined with a questionnaire, conclusions were drawn from the declarations of the respondents, without correlation.

Results:
The results may come as a surprise. We think differently about our own going away, and differently about the going away of others. The „possible“ are also an important issue. (hypothetical) decisions in this respect

Conclusions:
The conclusions are multithreaded: they refer to us as people who may be leaving, as well as to our views on the leaving of the closest domestic animals.

 
REFERENCJE (15)
1.
World Dictionary http://www.dictionary.com/brow... (styczeń 2017).
 
2.
Nordqvist Ch. http://www.medicalnewstoday.co... (styczeń 2017).
 
3.
Strona o Jacku Kevorkianie: http://wpolityce.pl/polityka/1...- rok-temu-zmarl-doktor-smierc-kiedy-sie-umrze-idzie-sie-do-ziemi- i-przez-dlugi-czas-sie-smierdzi-a-potem-idzie-sie-pod-ziemie (data eksploracji: 22 wrzesień 2014).
 
4.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, art. 30.
 
5.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Chapter I, Article 1.
 
6.
Sierpowska I. Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer Polska-Oficyna, Kraków, 2006, p. 31.
 
7.
Susułowska M. Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa; 1989: 105–144.
 
8.
Bolter L., Niedziela, numer 44/2000, dostępny: http://niedziela.pl/ artykul/795/nd/Co-wiemy-o-smierci [dostęp listopad 2017).
 
9.
Pomykało W. Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa; 2000: 24.
 
10.
Biernat T. Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń; 2006: 258.
 
11.
Muszala A. Encyklopedia bioetyki: personalizm chrześcijański. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom; 2009: 358.
 
12.
Zych A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków; 2007: 73.
 
13.
Mielczarek A. Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń; 2010: 67–68.
 
14.
Aumonier N, Beignier B, Letellier P. Eutanazja, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 2003: 86–88.
 
15.
http://www.bioslone.pl/obalani... (data eksploracji 22 wrzesień 2017).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top