PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Wielopłaszczyznowa opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 
2
Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
3
Zakład Radiologii Pediatrycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
4
Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):314-318
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Celem pracy jest omówienie potrzeb dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.d.) na podstawie doświadczeń własnych głównego autora oraz przedstawienie poglądów współautorów, czyli fizjoterapeuty i pediatry, dotyczących różnych sposobów leczenia i rehabilitacji dziecka z tym zespołem chorobowym.

Opis stanu wiedzy:
Wzrost poziomu wiedzy dotyczącej schorzenia, jakim jest zespół mózgowego porażenia dziecięcego, powoduje konieczność kompleksowej współpracy jego rodziców, chorego dziecka, pediatry oraz fizjoterapeuty w procesie usprawniania pacjenta.

Podsumowanie:
Opracowanie optymalnego i efektywnego sposobu wspólnej terapii jest ogromnym wyzwaniem dla całego zespołu zajmującego się dzieckiem. Zrozumienie potrzeb dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym jest podstawą prawidłowej opieki, leczenia i rehabilitacji.


Introduction and objective:
The purpose of this paper is to present the needs of a child with infantile cerebral palsy, based on our own experiences, and to present the views of co-authors – a paediatrician and a physiotherapist, in terms of different ways of treatment and rehabilitation of these children.

Brief description the state of knowledge:
An increased level of knowledge concerning the infantile cerebral palsy disorder created the necessity for comprehensive cooperation with ICP child›s parents, the sick child, a pediatrician and a physiotherapist, in the rehabilitation process.

Summary:
The development of an optimal and efficient method of therapy is a major challenge for the whole team dealing with such a child. Understanding the needs of children with infantile cerebral palsy is essential for their appropriate care, treatment and rehabilitatio

 
REFERENCJE (31)
1.
Obuchowska I. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. [w:] Twardowski A. Wychowanie dzieci o niepełnosprawności sprzężonej. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
 
2.
Pilecki J. (red.), Usprawnianie wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998.
 
3.
Łosiowski Ł. (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wybrane zaburzenia neurorozwojowe i zespoły neurologiczne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
 
4.
Bialik GM, Givon U. Cerebral palsy: classification and etiology Acta Orthop Traumatol Turc. 2009 Mar-Apr; 43(2): 77-80.
 
5.
Krägeloh-Mann I, Hagberg G, Meisner C, Haas G, Eeg-Olofsson KE, Selbmann HK, et al. Bilateral spastic cerebral palsy – a collaborative study between South West Germany and Western Sweden. III aetiology. Dev Med Child Neurol. 1995; 37: 191-203.
 
6.
Hagberg B, Hagberg G, Olow I. The changing panorama of cerebral palsy in Sweden. Prevalence and origin during the birth year period 1983-1986. Acta Paediatr. 1993; 62; 367-393.
 
7.
Okumura A, Hayakava F, Kato T, Kuno K, Watanabe K. MRI findings in patients with spastic cerebral palsy. I correlation with gestational age at birth. Dev Med Child Neurol. 1997; 39: 363-368.
 
8.
Okumura A, Kato T, Kune H, Hayaka F, Watanabe K. MRI findings in patients with spastic cerebral palsy. II correlation with type of cp. Dev Med Child Neurol. 1997; 39: 369-372.
 
9.
Aicardi J. Epilepsy in Brain-injured children. Dev Med Child Neurol. 1990; 32: 191-202.
 
10.
Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ. The epidemiology of cerebral palsy: incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil. 2006; 28(4): 183-91.
 
11.
Donovan JM, Van Leit BJ, Crowe TK, Keefe EB. Occupational goals of mothers of children with disabilities: influence of temporal, social and emotional contexts. Am J Occ Ther. 2005; 59: 249-61.
 
12.
McGuire B, Crowe T, Law M, VanLeit B. Mothers of children with disabilities: occupational concerns and solution. Occup Ther J Res. 2004; 24: 54-63.
 
13.
Bourke-Taylor HM, Law M, Howie I, Pallant JF. Development of Assi¬stance to Participates Scale (APS) for children’s leisure activities. Child Care Health Dev. 2009; 35: 738-45.
 
14.
Sadowska L. Rehabilitacja w wieku rozwojowym, W: Kwolka A. (red.) Rehabilitacji medycznej. Urban&Partner, Wrocław, II, 2004.
 
15.
Malinowska-Matuszewska M. Główne kryteria wielokierunkowej oceny rozwoju niemowląt dla potrzeb wczesnej diagnostyki i wczesnej rehabilitacji dzieci z mpd. Reh Med. 2002; 6(2): 75-80.
 
16.
Castillo CL. Children with complex medical issues In schools: neuropsychological descriptions and interventions. Springer Publishing Company, New York, 2008.
 
17.
Krauss H. Sosnowski P. (red) Fizjologia człowieka z elementami patologii. Skrypt dla licencjackich kierunków medycznych. Wyd. przez WSPiA, Poznań 2009.
 
18.
Prakash A. Vaishampayan A. A preliminary study of the sensory processing abilities of children with cerebral palsy and typical children on the sensory profile. Indian J Occup Ther. 2007; 39(2): 27-34.
 
19.
Dunn W. The sensations of everyday life: Empirical, theoretical, and pragmatic considerations. Am J Occup Ther. 2001; 55: 608-618.
 
20.
Ayres JA. Sensory integration and learning disorders. Los Angeles: Western Psychological Services, 1972.
 
21.
Eide FF. Sensory integration: Current concepts and practical implications. Sensory Integration Special Interest Section Quarterly, 2003; 26: 1-3.
 
22.
Derdulska L. Stymulacja dotykowa. Masaż Shantala. W M.Borkowska (red.): Dziecko niepełnosprawne. WSiP, Warszawa 1997: 29-37.
 
23.
Schneider McClure V. Infant Massage, Bantam Books, New York, 1989.
 
24.
Heath AR, Bainbridge N. Baby Massage. The calming Power of touch, 2004.
 
25.
Doman G. Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu. Wydawnictwo PROTEXT, Poznań 1996.
 
26.
Górzyńska A. Ćwiczenia wstępne – przygotowanie do leczenia usprawniającego, Borkowska M. ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce, wyd. Pelikan, Warszawa, 1989.
 
27.
Borkowska M. Ćwiczenia w wodzie, ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce, wyd. Pelikan, Warszawa, 1989.
 
28.
Nawrotny J. Ćwiczenia w wodzie, Kształcenie umiejętności ruchowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 2002.
 
29.
DeMatteo C, Matovich D, Hjartarson A. Comparison of clinical and videofluoroscopic evaluation of children with feeding and swallowing difficulties. Dev Med Child Neurol. 2005; 47(3): 149-57.
 
30.
Sullivan PB, Lambert B, Rose M, Ford-Adams M, Johnson A, Griffiths P. Prevalence and severity of feeding and nutritional problems In children with neurological impairment., Oxford Feeding Study. Dev Med. Child Neurol. 2000; 42: 674-80.
 
31.
Borkowska M. Usprawnianie czynności karmienia u dzieci z mózgowym porażeniem, ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce, wyd. Pelikan, Warszawa, 1989.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top