PL EN
PRACA ORYGINALNA
Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w miastach i wsiach województwa lubelskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(4):189-193
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Turystyka i rekreacja ruchowa to prozdrowotny sposób zagospodarowania czasu wolnego przez ludzi. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych zamieszkałych we wsiach i miastach województwa lubelskiego, w formach aktywności turystycznej i rekreacyjnej jest tematem i celem pracy. Badaniom poddano takie aspekty jak: czas wolny, którym dysponują osoby badane, najchętniej podejmowane przez respondentów formy turystyki i rekreacji, posiadane umiejętności, motywy podejmowania aktywności. Następne to korzyści czerpane przez badanych z uczestnictwa w turystyce i rekreacji oraz bariery uniemożliwiające badanym osobom aktywność turystyczną i rekreacyjną. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Doboru grupy dokonano według metody warstwowo-losowej. Ogółem przebadano 360 osób niepełnosprawnych, z których 57,5% to mieszkańcy wsi, a pozostali miast województwa lubelskiego. Uzyskane wyniki badan ukazały, że badane osoby niepełnosprawne dysponują dużym zakresem czasu wolnego. Ponad połowa wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki autokarowe, wczasy i do sanatorium. Większość ogółu nie uczestniczy w rekreacji ruchowej, a uczestniczący preferują spacery i gimnastykę usprawniającą. Umiejętności posiadane przez badanych to przede wszystkim jazda na rowerze, gra w piłkę, pływanie i gra w kometkę. Główne motywy decydujące o podjęciu przez respondentów aktywności to przystępna cena, towarzystwo i profesjonalne prowadzenie. Dostrzeżone przez badanych korzyści z aktywności to dobre samopoczucie, poprawa zdrowia i nawiązywanie znajomości. Wśród barier, największą okazała się bariera finansowa, kolejne to: utrudniona dostępność i brak informacji.


Tourism and recreation are health promoting ways of spending leisure time. The objective of the study was assessment of the participation of the disabled rural and urban population from the Lublin Region in the forms of tourism and recreation activities. The following aspects were studied: amount of respondents’ free time, most preferable forms of tourism and recreation, skills possessed, and motives for undertaking activities, as well as benefits from participation in tourism and recreation, and barriers rendering this participation impossible. The study was conducted with the use of a diagnostic survey, with the use of a questionnaire form. The study group was randomly selected by the method of stratified sampling, and covered 360 disabled from the rural (57.5 %) and urban (42.5 %) population in the Lublin Region. The results obtained show that the disabled in the study had a large amount of free time. More than half of them went on rehabilitation stays, coach tours, holidays, and to a sanatorium. The majority of respondents did not participate in motor recreation; they preferred going for a walk or rehabilitation gymnastics. The skills possessed by the respondents were primarily riding a bicycle, followed by playing football, playing badminton, and swimming. Reasonable prices, good company, and professional staff were the crucial motives for undertaking activity. The benefits from the activity perceived by the respondents were good general wellbeing, improvement of the state of health, and making contacts. The greatest limitation was the financial barrier, followed by difficult access and lack of information.

 
REFERENCJE (14)
1.
Burnett JJ, Baker Bender H. Assessing the travel- related behaviors of the mobility-disabled consumer. J Travel Res 2001;40;4-11.
 
2.
Putnam M, Geenen S, Powers L. Health and wellness: People with disabilities discuss barriers and facilitators to well being. J Rehabil 2003;69(1):37-45.
 
3.
Shaw G, Coles T. Disability, holiday making and tourism industry in the UK: a preliminary survey. Tourism Management 2004;25:397-404.
 
4.
Daniels M, Drogin Rodgers EB, Wiggins BP. Travel Tales: an interpretive analysis of constraints and negotiations to pleasure travel as experienced by persons with psyhical disabilities. Tourism Management 2005;26(6):919-930.
 
5.
Booth ML, Owen N, Bauman A, Clavisi O, Leslie E. Social-cognitive and perceived environment infl uences associated with physical activity In older Australians. Prev Med 2000;31(1):15-22.
 
6.
Blair SN, Kohl HW, Gordon NF, Paff enbarger RS Jr. How much physical activity is good for health. Ann Rev Publ Health 1993;13:99-126.
 
7.
Narring F, Cauderay M, Cavadini C, Michaud PA. Physical fi tness and sport activity of children and adolescents: methodological aspects of a regional survey. Soz Preventivmed 1999;44:44-54.
 
8.
Kenney WL, red. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 5th Edition, American College of Sports Medicine. Wiliams& Wiliams, Baltimore, Waverly Company, 1995.
 
9.
Wing RR, Phelan S. Long-term weight lass maintenance. Am J Clin Nutr 2005;82:222-225.
 
10.
Biddle S, Sallis J, Cavill N, eds. Young and Activity – Evidence and Implikation. Health Education Authority. London, 1998.
 
11.
Robinson JP. Evaluation of fuction and disablility. W: Loeser JD, Butler SJ, Chapman CR, Turk DC. (red.). Bonica’s Management of Pain, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
 
12.
Cocchiarella L, Anderssons GBJ, (red.). Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. 5th ed. Chicago: American Medical Assocation Press 2001.
 
13.
Smith WR. Leisure of Disabled Tourists: Barriers to Participation. Ann Tour Res 1987;14:376-389.
 
14.
Murray M, Sproats J. Th e Disabled Traweler: Tourism and Disability in Australia. J Tour Stud 1990;1:9-14.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top