PL EN
PRACA ORYGINALNA
Płeć jako czynnik różnicujący warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim Lubelszczyzny
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Autor do korespondencji
Wiesław Romanowicz
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):314-319
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W wyniku powiększania się kapitału kulturowego kobiet, w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce nastąpiły istotne zmiany w zakresie pełnienia ról przez kobiety i mężczyzn. Można stwierdzić, iż zaczynają zacierać się różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w oczekiwaniach wobec pracy, czy roli odgrywanej w sferze publicznej. Różnice w pełnieniu ról kulturowych są w dalszym ciągu duże, co jest wynikiem tradycyjnego postrzegania kobiet i mężczyzn. Celem opracowania jest przeprowadzenie analiz ukazujących różnice w zakresie warunków materialnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary wiejskie. Charakterystykę osób niepełnosprawnych pochodzących z terenów wiejskich województwa lubelskiego oparliśmy na materiale badawczym zebranym w 2010 roku, z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego według autorskiego kwestionariusza ankiety. Narzędzie badawcze składało się z 66 pytań, które dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W niniejszej pracy zależności zostały ukazane na podstawie 10 pytań z kwestionariusza. Przebadano 800 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących obszary wiejskie województwa lubelskiego, w wieku 16–65 lat. Badania zostały zrealizowane na próbie adresowej pozyskanej z gminnych ośrodków pomocy społecznej. Dokonano kwotowego doboru grupy badawczej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w środowisku wiejskim Lubelszczyzny kobiety korzystniej oceniają swoją sytuację materialną niż mężczyźni, deklarują realnie wyższe dochody przypadające na jedną osobę w rodzinie oraz wykazują większą aktywność na rynku pracy. Na podstawie prezentowanych badań przeprowadzonych w środowisku osób niepełnosprawnych można zauważyć zmianę pozycji kobiety w życiu społecznym i rodzinnym. Kobiety wyróżniają się większą aktywnością zawodową, czego dowodem jest fakt, że mniej kobiet niż mężczyzn utrzymuje się wyłącznie z dotacji państwowych w formie rent, zasiłków czy emer


Introduction:
As a result of the growth of women’s cultural capital during last ten years in Poland, meaningful changes have been observed in the area of performance of roles by females and males. It may be presumed that the differences between females and males are becoming increasingly blurred concerning the expected job or social role played in the public sector. Differences in performing cultural roles are still large, which is the result of traditional perception of men and women. The aim of the presented study is the performance of analyses showing differences in material standard of the disabled living in rural environments. The characteristics of the disabled rural inhabitants of the Lublin Region was based on research material collected in 2010, using the diagnostic survey method according to the questionnaire designed by the author. The research instrument contained 66 closed and open questions, which concerned various aspects of functioning of the disabled. In this study the relationships were shown using 10 questions from the questionnaire. The investigations covered 800 disabled, aged 16–65 living in the rural areas of the Lublin Region, conducted using the questionnaire mailed to the sample of addresses obtained from the commune social security centres. The results of the study confirmed that in the rural environment of the Lublin Region women evaluated their material standard in more positive terms, compared to males, declared a higher real income per family member, and showed higher activity in the labour market.

 
REFERENCJE (18)
1.
Bergier B, Bergier J, Kubińska Z. Environmental determinants of participation in tourism and recreaction of peoople with varying degres of disbility. Journal of Toxicology and Environmental Health 2010; Part A (73): 1134–1140.
 
2.
Smith WR. Leisure of disabled tourists; barriers to participation. Ann Tour Res. 1987; 14: 376–389.
 
3.
Kerr IL, Dattilo I, O’Sulliran D. Use of recreation activities as positive doping with chronic stress and metanal health outcomes associated with unemployment of pe ople with disabilities. Work 2012; 43(3): 279–292.
 
4.
Dykcik W. Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań: Wydawnictwo UAM; 2005.
 
5.
Kazanowski Z. Sytuacja ekonomiczno-społeczna rodzin młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim. Komunikat z badań. Lubelski Rocznik Pedagogiczny; 1999, t. XIX.
 
6.
Otrębski W. Osoby z upośledzeniem umysłowym na rynku pracy. Lublin: TN KUL; 2001.
 
7.
Sikorska J. Materialne warunki życia osób niepełnosprawnych. W: Mikulski J, Auleytner J, (red.). Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wyd. WSP TWP; 1996.
 
8.
Góral A. Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Polsce. Inicjatywa kobiet.
 
9.
Tomczyszyn D. Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością w opiniach osób niepełnosprawnych pochodzących z terenów wiejskich województwa lubelskiego. W: Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim. Raport z badań. Biała Podlaska: Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej; 2011: 31–38.
 
10.
Frączek P. Determinaty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Polityka Społeczna. 2003; 11–12: 11.
 
11.
Szczupał B. Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób z niepełno¬sprawnością na współczesnym rynku pracy – wybrane uwarunkowania i rozwiązania praktyczne. W: Tomczyszyn D, Romanowicz W, (red.). Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Biała Podlaska: Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej; 2012: 152.
 
12.
Kirenko J, Sarzyńska E. Raport z analizy dokumentów dotyczących stanu prawnego osób niepełnosprawnych na rynku pracy, kierunków działalności wybranych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji oraz danych statystycznych pokazujących aktywność i położenie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W: Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim. Raport z badań. Biała Podlaska: Wyd. PSW JP II; 2011: 18–20.
 
13.
Siemieńska R. Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społecznymi. W: Marody M, (red.). Wymiary życia społecznego. Warszawa: Scholar; 2007: 320–341.
 
14.
Beck U. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar; 2002: 15.
 
15.
Nowak A. Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnospraw¬nych. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego; 2012: 9.
 
16.
Radziewicz-Winnicki A. „Piętno” jako traumatyczny stan doznawanego upośledzenia społecznego. W: Gajdzica Z, (red.). Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Kraków: Impuls; 2009: 19.
 
17.
Komorska M. Rola ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W: Tomczyszyn D, Romanowicz W, (red.). Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Biała Podlaska: Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej; 2012: 144.
 
18.
Beleza ML. Discrimination against Women with Disabilities. Strasbourg: Council of Europe; 2003.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top