PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Platforma e-ZOZ w modelu Application Service Providing jako propozycja rozwiązań w zarządzaniu placówkami lecznictwa otwartego
 
Więcej
Ukryj
1
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 
2
Stowarzyszenie HL7 Polska, Polski Komitet Normalizacyjny Komitet Technicznego nr 302 ds. zastosowania informatyki w Ochronie Zdrowia
 
3
Zakład Problemów Zdrowotnych Wieku Podeszłego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(4):194–196
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W pracy przedstawiono najnowsze zastosowania teleinformatyczne wspomagające zarządzanie w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Platforma e-zoz jest odpowiednikiem systemu Business Inteligence na różnym poziomie zarządzania. W pracy opisano przykład zastosowania takich rozwiązań w Niemczech, proces ich wdrażania i korzyści osiągnięte po uruchomieniu systemu. Istotnym elementem tego rozwiązania teleinformatycznego jest usługa Application Service Providing. Firmy świadczące usługi – Application Service Providers – oferują dostęp do aplikacji (i związanych usług) na zasadach dzierżawy. Dostęp do aplikacji może być realizowany poprzez różnorakie media teleinformatyczne. Użytkownik nie musi więc kupować licencji lecz dzierżawi ją. Usługi ASP są doskonałą alternatywą zwłaszcza dla małych placówek ochrony zdrowia, takich jak przychodnie POZ, Lekarzy Rodzinnych czy też praktyk specjalistów. Celem wdrożenia platformy e-ZOZ jest doprowadzenie do wygenerowania wymiernych oszczędności finansowych. Bardzo istotną korzyścią będzie widoczna poprawa jakości leczenia, uporządkowanie i skrócenie kolejek oczekujących pacjentów oraz poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych a także przygotowanie placówki do otwarcia w Unii Europejskiej rynku swobodnego przepływu świadczenia usług medycznych, które jest zapowiadane przez Unię w najbliższym czasie.


Introduction:
The report presents the latest applications of teleinformatic technologies supporting management in ambulatory health care. The e-ZOZ platform is an equivalent of the Business Intelligence system on various levels of management. The report presents an example of the application of such solutions in Germany, the process of their implementation and benefits obtained after the implementation of the system. Application Service Providing is an important element of this teleinformatic solution. Enterprises providing services – Application Service Providers – offer an access to applications (and related services) on a rental basis. Access to applications may be provided by various teleinformatic media. Therefore, the user does not have to purchase the license, but rents it. The ASP services are an excellent alternative, especially for small health care facilities, such as PHC outpatients departments, Family Physician Centers and medical specialists’ practices. The goal of the implementation of the e-ZOZ platform is the generation of measurable financial savings. A clear improvement in the quality of treatment, arrangement and shortening of queues of patients and waiting times, and an improvement in the availability of health services, as well as the preparation of the facility for the opening in the European Union of the market of free movement of medical services, which has been announced by the EU for the near future.

 
REFERENCJE (4)
1.
Białas A. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie. Wydanie drugie. WNT, Warszawa 2007.
 
2.
Ernst & Young Business Advisory. Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych, wersja 1.4, Warszawa, 21 listopada 2008 r.
 
3.
Wierzba W, Byczyński E, Krakowski M. Ekspertyza – dotycząca organizacji oraz technologii wykorzystywanych w celu funkcjonowania sieci. HealthNet wykonana dla: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach Projektu Transition Facilities 2006/018 180.01.01.01,.
 
4.
e-ZDROWIE - podnoszenie jakości i efektywności opieki zdrowotnej dzięki rozwiązaniom teleinformatycznym, Materiały szkoleniowe projektu SIRMA, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, 2007.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543