PL EN
PRACA ORYGINALNA
Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako forma zdrowego stylu życia
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):13-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych składników zdrowego stylu życia. Jest ona ważna na każdym etapie funkcjonowania człowieka i można ją realizować zarówno w miejscu zamieszkania, jak również poza nim. Jedną z bardzo atrakcyjnych form spędzania czasu jest turystyka aktywna. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań na temat uczestnictwa młodzieży studenckiej w różnorodnych formach turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej. W trakcie przeprowadzonych badań zdiagnozowano preferowane przez młodzież formy turystyki aktywnej, opinie na temat miejsca takiej turystyki w zdrowym stylu życia oraz bariery uniemożliwiające uczestnictwo w powyższej formie aktywności. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Obejmują one analizę porównawczą uczestnictwa w powyższej formie turystyki młodzieży studiującej na studiach inżynierskich oraz młodzieży studiującej na studiach z zakresu turystyki i rekreacji..


Introduction:
Physical activity is one of the most important elements of a health promoting life style. It is important at every stage of functioning of an individual, and may be implemented in the particular place of residence, as well as outside it. Active tourism is one of very attractive forms of spending free time. The purpose of this article is to present the results of studies on the participation of student youth in various forms of tourism, with special consideration of active tourism. In the course of the conducted research, forms of active tourism preferred by young people were diagnosed, as well as opinions on their position in a healthy lifestyle and barriers hindering participation in these forms. The study was conducted with the use of a diagnostic poll method, and is a comparative analyses of participation in the above-mentioned form of tourism by young people pursuing engineering studies, and young people pursuing studies on tourism and recreation.

 
REFERENCJE (26)
1.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 z dnia 30 sierpnia 2012 r.).
 
2.
Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians a working document, Minister of Supply and Services Canada 1981, http://www. phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf (dostęp: 15.05.2014).
 
3.
Gniazdowski A. Zachowania zdrowotne a zdrowie. Badanie związków. W: Gniazdowski A (red.). Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. Łódź: IMP; 1990.
 
4.
Włodarczyk C. Promocja zdrowia a polityka zdrowotna. Perspektywa lokalna i uniwersalna. W: Karski JB, Wasilewski BW, Słońska Z (red.). Promocja zdrowia. Warszawa: Sanmedia; 1994.
 
5.
Wysocki MJ, Miller M, Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne. Przeg Epid. 2003; 3 (t. 57): 505–512.
 
6.
Melosik Z. Tożsamość, ciało i władza. Poznań: Wyd. Edytor; 1996: 16.
 
7.
Cylkowska Nowak M. Tożsamość: (Po)nowoczesne konfrontacje, W: Melosik Z. (red.). Młodzież. Styl życia i zdrowie. Konteksty i kontro-wersje. Poznań: Wyd. Wolumin oraz Akademia Medyczna w Poznaniu; 2001: 206.
 
8.
Andrejuk A. Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna. Warszawa: KENGRAF; 1998: 24.
 
9.
Mazurski KK. Geneza i przemiany turystyki. Wrocław: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania; 2006: 31.
 
10.
Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-metodyczna Iława 23–24 października 1998 r., Łobożewicz T, Kogut R. (red.), Warszawa: DrukTur; 1999: 14.
 
11.
Tomik R. Znaczenie turystyki aktywnej i jej rozumienie w kontekście dotychczasowych koncepcji podziałów turystyki. W: Tomik R. (red.). Turystyka aktywna w województwie śląskim. Wybrane zagadnienia. Katowice: AWF Katowice; 2013: 11 i n.
 
12.
Gaworecki WW. Turystyka. Warszawa: PWE; 2003.
 
13.
Kurek W. Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.
 
14.
Niemiec W. Wybrane problemy turystyki alternatywnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nowy Sącz, 2006.
 
15.
Lift DM, Iannotti RJ, Wang J. Motivations for Adolescent Physical Activity. Journal of Physical Activity and Health. 2011; 8: 220–226.
 
16.
Grzegorzewska MK. Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodo¬wego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej – [Work stress and professional burnout syndrome in contemporary socioeconomic reality]. W: Gąciarz B, Mamak-Zdanecka M (red.). Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Łódź: Wydawnictwo PRINTPAP; Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011: 279–280.
 
17.
Grzegorzewska MK. Stres w zawodzie nauczyciela: specyfika, uwarun¬kowania i następstwa. [Stress on the teaching profession: specificity, conditioning and effects] Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006: 171–195.
 
18.
Kozielecki J. Koncepcja transgresyjna człowieka, Studia Filozoficzne nr 1, 1984: 36.
 
19.
Łaciak J. Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku. Warszawa: Instytut Turystyki; 2013: 21.
 
20.
Łaciak J. Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku. Warszawa: Instytut Turystyki; 2011: 28.
 
21.
Kruczek Z. Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku. W: Stasiak A. (red.). Kultura i turystyka, razem, ale jak. Łódź: WSTH; 2009: 71.
 
22.
WHO (World Health Organization). WHO Constitution: Preamble. Geneva 1948.
 
23.
Kobyłecka E. Rozpoznawanie wartości przez uczniów szkół średnich w procesie edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu; 2004.
 
24.
Borowska T. Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji. Warszawa; 1998.
 
25.
Jafari J. System turystyki. Społeczno-kulturowe modele do zastosowań teoretycznych i praktycznych. W: Probl. Tur. Nr 3, Instytut Turystyki, Warszawa, 1987: 3–18.
 
26.
Henderson KA. Bialeschki, Leisure and Active Lifestyle: Research Reflection, Leisure Sciences no 27, 2005: 355–365.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top