PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Telepielęgniarstwo w ortopedii
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Traumatologii i Ortopedii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 
2
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 
3
Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 
4
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Majka
Klinika Traumatologii i Ortopedii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(2):148-151
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej może doprowadzić do poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Telepielęgniarstwo pozwoli na rozszerzenie praktyki pielęgniarskiej oraz wielu funkcji takich jak: opiekuńczo-pielęgnacyjna, profilaktyczna, diagnostyczna, rehabilitacyjna i związana z promocją zdrowia. Celem pracy jest ukazanie telepielęgniarstwa w ortopedii, a także zaprezentowanie wielu korzyści, jakie niesie zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Starzejące się społeczeństwo potrzebuje zarówno wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, jak i możliwości uzyskania szybkiej konsultacji lekarskiej i pielęgniarskiej. Udzielanie wskazówek, porad i opieki pielęgniarskiej przez pielęgniarki specjalistki w swej profesji m.in. za pomocą wideokonferencji przysporzy znaczących korzyści zarówno pacjentom, lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom

Podsumowanie:
Wdrożenie wirtualnych wizyt może doprowadzić do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Telepielęgniarstwo rozszerzyłoby kompetencje pielęgniarki, a także podniosłoby jakość świadczonych przez nie usług. Być może zatrzymałoby również emigrację zarobkową pielęgniarek w Polsce


Introduction and aim of the study:
Development of information and communication technology may lead to an improvement of the situation in the health service. Telenursing will help with the promotion of health. The aim of the study is to show telenursing in orthopaedics, and also present many benefits resulting from it, both for the patient and the medical staff.

Brief description of the state of knowledge:
An aging society needs both qualified nursing staff and the possibility of quick medical and nursing examinations. Giving suggestions, pieces of advice and nursing care by nurses specialized in their profession with the use of, among others, a videoconference, will lead to significant benefits for patients, doctors, nurses and physiotherapists.

Summary:
Implementation of virtual visits can lead to improvement in the situation in health protection. Telenursing could broaden the qualifications of a nurse and also increase the quality of service. Telenursing could possibly stop the labourrelated emigration of nurses in Poland.

 
REFERENCJE (21)
1.
Ozga D, Binkowska-Bury M; Telenursing – nowy trend w społeczeństwie informatycznym XXI wieku. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Medycznego; Rzeszów 2008; 3: 253–257.
 
2.
 
3.
American Telemedicine Association. http://www.americantelemed. org/about-telemedicine/what-is-telemedicine#.V8Rw0DXor6g(dostęp: 20.08.2016).
 
4.
American Telemedicine Association. http://www.americantelemed.org... members/ata-members/ata-member-groups/special-interest-groups/ telehealth-nursing#.V8RxUDXor6j (dostęp: 20.08.2016).
 
5.
Wootton R. Telemedicine. Clinical review, BMJ 2001; 323: 557–60.
 
6.
Jarvis-Selinger S. Telemedicine and e-Health; Canada 14; 7; 2008; 720–727.
 
7.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. http://www.kpk.nfz.gov.pl/imag.... pdf (dostęp: 15.08.2016).
 
8.
 
9.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej http://isap.sejm.gov.pl/Det ailsServlet?id=WDU20111741039 (dostęp: 03.09.2016).
 
10.
 
11.
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164, poz. 1365). https://www.pk.edu.pl/images/w.... pdf (dostęp: 03.09.2016).
 
12.
Buvik, et al. BMC Health Services Research Quality of care for remote orthopaedic consultations using telemedicine: a randomised controlled trial (2016); 16: 483 DOI 10.1186/s12913-016-1717-7.
 
13.
http://www.ptp.na1.pl/pliki/pd..._ PTP_2009.pdf (dostęp: 16.08.2016).
 
14.
Thomas K, Burton D, Withrow L, Adkisson B. Impact of a Preoperative Education Program via Interactive Telehealth Network for Rural Patients Having Total Joint Replacement. Orthopaedic Nursing 2004; 23(1): 39–44.
 
15.
 
16.
 
17.
 
18.
http://www.pielegniarki.info.p... ecf01126.pdf(dostęp: 02.10.2016).
 
19.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883). http://isap.sejm.gov.pl/Detail... DU19971330883 (dostęp: 29.01. 2017).
 
20.
Lunde Husebo AM and Storm M. Virtual Visits in Home Health Care for Older Adults. The Scientific World Journal 2014; Article ID 689873, 11 pages; http://dx.doi.org/10.1155/2014....
 
21.
Amadi-Obi, et al. International Journal of Emergency Medicine 2014; 7: 29; http://www.intjem.com/content/....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top