PL EN
PRACA ORYGINALNA
Telemedycyna w Polsce – bariery rozwoju w opinii lekarzy
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 
2
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):496-499
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Technologie teletransmisyjne znajdują coraz więcej zastosowań w medycynie, a korzyści z tych rozwiązań dla pacjentów i systemów zdrowia są coraz lepiej udowodnione. W Polsce w dalszym ciągu istnieją jednak bariery w upowszechnieniu tego typu rozwiązań. Na przeszkodzie stoją m.in. brak jasności przepisów prawa, ograniczone możliwości techniczne, nie do końca określona skuteczność i efektywność finansowa oraz ograniczona akceptacja przez płatnika. Niezależnie od występujących barier istotna jest opinia lekarzy na ten temat rozwiązań telemedycznych. .

Cel pracy:
Celem pracy było określenie opinii lekarzy na temat wykorzystania narzędzi telemedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań telekardiologicznych.

Materiał i metody:
Materiał stanowiły dane z 205 ankiet, które zostały przeprowadzone na kursach dla lekarzy prowadzonych przez Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP w 2012 r. Analiza została przeprowadzona przy zastosowaniu SPSS 17.0.

Wyniki:
Ankietowani lekarze wskazywali korzyści z wdrożenia rozwiązań telemedycznych, jednak narzędzia telemedyczne były przez nich rzadko wykorzystywane. Wynikło to z m.in. braku środków finansowych, braku regulacji w sposobie finansowania oraz braku właściwej infrastruktury. Według ankietowanych dostępność procedur telemedycznych w kardiologii znacząco wpłynęłaby na poprawę jakości usług POZ i poczucie bezpieczeństwa pacjenta. Większość badanych uznała, że z narzędzi telemedycznych należy przede wszystkim wdrożyć EKG oraz monitoring pacjenta.

Wnioski:
Akceptacja telemedycyny przez lekarzy może mieć pozytywny wpływ na akceptację przez pacjentów. W tej sytuacji ważne jest rozpowszechnianie wśród lekarzy wiedzy na temat rozwiązań telemedycznych, w tym dowodów skuteczności i efektywności ekonomicznej oraz korzyści dla pacjentów.


Introduction:
Teletransmission Technologies are finding more and more applications in medicine, and the benefits of such solutions for patients and health systems are becoming even better proved. In Poland, however, there are still some barriers which prevent such solutions from becoming widespread. The major obstacles are: lack of law clarity, limited technical abilities, financial effectiveness and payer acceptance. Independent of the barriers, the opinion of doctors on the telemedical solutions seems to be of exceptional importance.

Aim:
The aim of the research was to investigate doctors’ opinions on the use of telemedical devices, with particular focus on telecardiological solutions.

Material and methods:
The material comprises data gathered from 205 questionnaires, which were conducted during courses run by the School of Public Health, The Medical Centre of Postgraduate Education (CMKP) in 2012. The questionnaire was anonymous and participation was voluntary. Analysis of the results was quantitative and conducted with SPSS 17.0.

Result:
The surveyed doctors pointed out many benefits of the implementation of telemedical solutions; however, telemedical devices were used relatively rarely in their everyday practice. The major reasons indicated were: lack of financial funds, lack of regulation in financing such services and lack of proper infrastructure. According to the surveyed doctors, the availability of telemedical procedures in cardiology would considerably influence the quality of the primary care and the sense of a patient’s safety in practice. The majority of those questioned admitted that ECG should be introduced in the first instance.The second and mostly chosen usage was patient monitoring.

Conclusion:
Telemedicine is accepted by the doctors, which may trigger its acceptance by patients. In this context, it is of great importance to spread knowledge of the telemedical solutions in the medical community, including scientific evidence concerning the economic effectiveness and benefits for patients.

 
REFERENCJE (12)
1.
Piotrowicz R, Rużyłło W. Telekardiologia, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 
2.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego oraz komitetu regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, Bruksela, dnia 4.11.2008, KOM(2008)689 wersja ostateczna.
 
3.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, ze zm.).
 
4.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).
 
5.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159).
 
6.
Birati EY, Roth A. Telecardiology, Isr Med Assoc Journal 2011; 13: 498–503.
 
7.
Beckaman W. et al. The telecardiology revolution: improving the management of cardiac disease in primary care, J R Soc Med. 2010 Nov; 103(11): 442–446.
 
8.
Opinia Rady Konsultacyjnej z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zasadności zastosowania telerehabilitacji kardiologicznej, Prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski Przewodniczący Rady Konsultacyjnej.
 
9.
Opinia Rady Konsultacyjnej z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie efektywności klinicznej usług w dziedzinach telekonsultacja w kardiologii, telekardiologia. Prof. dr hab. n.med. Tomasz Pasierski Przewodniczący Rady Konsultacyjnej.
 
10.
Piotrowicz R. et al. Ocena wyników programu pilotażowego rehabilitacji leczniczej układu krążenia w systemie ambulatoryjnym z monitorowaną telemedycznie rehabilitacją kardiologiczną w warunkach domowych, http://www.zus.pl/files/dpir/2..._ rehabilitacji_ukladu_krazenia_w_systemie_ambulatoryjnym. pdf (dostęp: 2012.10.29).
 
11.
 
12.
Krawczak K. et al. Willingness to Attend Home Based Exercises Supervised Over the Internet, materiały konferencyjne – Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i Zdrowia Med-e-Tel 2011, sesja Promoting Telemedicine/eHealth Practice: ISfTeH Student Videoconference Session.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top