PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wdrażanie systemu informatycznego w zakładzie opieki zdrowotnej w opinii personelu medycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Doktorant Katedry i Kliniki Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej UM w Lublinie
 
2
Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej UM w Lublinie
 
3
Katedra Pielęgniarstwa, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie
 
4
Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):490-495
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Sukces większości działań realizowanych przez człowieka jest uwarunkowany w dużej mierze posiadaniem odpowiednich informacji, które pozwalają na podjęcie właściwych decyzji. Jest to szczególnie ważne w dziedzinie medycyny, w której od przepływu informacji, jej kompletności i wiarygodności zależy zdrowie, a bardzo często życie pacjenta. Nieustanny wzrost informacji, gromadzonej w procesie diagnostyczno‑terapeutycznym, zmusza do wdrażania i unowocześniania systemów informatycznych.

Cel pracy:
Poznanie opinii personelu medycznego odnośnie do wdrażania systemów informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Materiał i metoda:
Badaniem objęto 100 pracowników medycznych w wieku od 20 do 60 lat, przy czym większość z nich (64,0%) stanowiły kobiety. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy użyciu kwestionariusza ankiety skonstruowanego dla potrzeb tej pracy. Zebrany materiał poddano analizie opisowej i statystycznej. Wykorzystano tabele wielodzielcze i test jednorodności lub różnorodności c2. Przyjęto wartość prawdopodobieństwa testowego p<0,05.

Wyniki:
Ponad połowa (55,0%) ankietowanych dobrze, w tym 6,0% bardzo dobrze, oceniło gotowość sektora ochrony zdrowia w Polsce do informatyzacji. Jako cel strategiczny informatyzacji 43,0% ankietowanych podało sprawniejsze zarządzanie szpitalem, a blisko co trzeci badany (29,0%) ułatwienie pracy personelu medycznego. Zdaniem większości (85,0%) respondentów posiadanie szpitalnego systemu informatycznego pozytywnie wpływa na efektywność zarządzania zakładem.

Wnioski:
Większość pracowników medycznych dobrze ocenia gotowość sektora ochrony zdrowia do informatyzacji, upatrując w tym szanse sprawniejszego zarządzania zakładem opieki zdrowotnej oraz ułatwienie pracy. Wdrażanie informatyzacji większość pracowników medycznych ocenia bardzo dobrze lub dobrze, jakkolwiek są też tacy, którzy przejawiają do niego stosunek negatywny.


Introduction:
The majority of human activities are successful provided one possesses adequate information that allows making proper decisions. This is especially important in the field of medicine where so much depends upon the proper transfer of information and whether it is complete and reliable. Sometimes it is the matter of a patient’s life, even death. Continuous increase of information gathered during the diagnostic-therapeutic process makes medical institutions implement and modernize information systems.

Aim:
The purpose of study was to discover what medical staff think about IT systems implemented in health care settings.

Material and Methods:
A group of 100 medical staff members (64% were women), aged 20–60 years, were surveyed. The study was conducted by means of a diagnostic survey which used a questionnaire developed for that purpose. The material was analyzed descriptively and statistically. Contingency Tables and χ2 tests were used, p<0.05 was assumed to be statistically significant.

Results:
More than a half (55%) respondents evaluated the sector of medical care in Poland as well prepared and ready to have HIS implemented, and 6.0% respondents evaluated it as very well prepared. Among the strategic aims, the respondents reported more efficient hospital management (43%), and every third respondent (29%) mentioned easier work due to HIS. According to the majority of them (85%), HIS positively affects the efficiency of managing a medical institution.

Conclusions:
Almost a half of the respondents believed that IT contributes to more efficient management of a health care institution, and every third respondent claimed it facilitates their work. In general, the implementation of IT is evaluated as good and very good; however, there are also those who present a negative attitude.The majority of medical staff stated that the sector of health care is well prepared for the implementation of HIS.

 
REFERENCJE (14)
1.
Eurobarometr 70, Publication in the European Union, November 2008, http://ec.europa.eu/public_opi....
 
2.
Frączkowski K. Systemy informacyjne oraz usługi w ochronie zdrowia oparte na technologiach SOA (Service Oriented Architecture). Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2010; 1(16): 81–86.
 
3.
Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011–2015. Aktualizacja dokumentu „Strategia e–Zdrowie 2004–2006” CSIOZ, Warszawa 2009.
 
4.
Parr A, Shanks G, Darke P. Identification of Necessary Factors for Successful Implementation of ERP Systems, New Information Technologies In Organizational Processes – Field Studies And Theoretical eflections On The Future Of Work, Kluwer Academic Publishers 1999: 99–119.
 
5.
Trąbka W. Szpitalne systemy informatyczne. Uniwersyteckie Wyd. Med. Vesalius, Kraków 1999: 1–263.
 
6.
Piętka E. Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala: HIS, LIS, PIS, RIS, PACS, IHE. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004: 11–203.
 
7.
Pilewski BD, Dżygadło B, Łepecka-Klusek C. Szpitalne systemy informatyczne i czynniki warunkujące ich wdrażanie. Pielęgniarstwo XXI wieku 2011; 37 (4): 47–53.
 
8.
Kisielnicki J. MIS systemy informatyczne zarządzania. Wyd. PLACED, Warszawa 2008: 15–74, 203–222.
 
9.
Kuhn KA, Giuse DA. From hospital information systems to healthInformation systems. Method Inform Med 2001; 4: 275–287.
 
10.
Olszak C. M. Systemy informatyczne analityczno-raportujące. W: Informatyka gospodarcza. Praca pod redakcją J. Zawiły Niedźwieckiego, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicza. Wyd. C.H. BECK, Warszawa, 2010: 445–474.
 
11.
Stanisz A. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Wyd. StatSoft, Polska, t. I, Kraków, 2001.
 
12.
Paliwoda A, Staszewski R, Wierzejka E. Pracownicy ZOZ wobec wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych. Nowiny Lekarskie 2005; 74 (1): 56–59.
 
13.
Galicki J, Głowacka MD, Mojs E. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2009: 351–453.
 
14.
Nowak W. Środowisko systemów raportujących w firmie. Menedżer Zdrowia 2004; 1:54–58.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top