PL EN
PRACA ORYGINALNA
Telemedyczne podtrzymywanie aktywności ruchowej za pomocą smartfonów – system telemonitorujący w Instytucie Medycyny Wsi
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi im Witolda Chodźko w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):500-503
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zwiększona ogólna aktywność ruchowa jest niezbędnym warunkiem zachowania efektów przeprowadzonej rehabilitacji. W celu zachęcenia pacjentów kończących rehabilitację stacjonarną do zachowania zwiększonej aktywności fizycznej wykorzystano możliwości techniczne seryjnych smarfonów oraz przygotowane do tego celu oprogramowanie na platformę Android 2.0–4.x. o nazwie Narzędzie Pomiaru Aktywności Ruchowej. Oprogramowanie jest udostępniane nieodpłatnie. Oprogramowanie wykorzystuje dane pochodzące z akcelerometru wbudowanego do smartfonu, które ulegają przetworzeniu według oryginalnego algorytmu pomiarowego. Algorytm pomiarowy został skalibrowany poprzez wielokrotnie powtarzane eksperymenty czynnościowe. Dane na temat aktywności pacjenta są przesyłane do lekarza prowadzącego, który za pośrednictwem serwera szpitala i oprogramowania sieciowego ma możliwość szczegółowej oraz sumarycznej analizy zachowania pacjenta w dowolnej chwili. Równocześnie, poprzez piktogram napełniającego się serca, program motywuje użytkownika do wykonywania indywidualnie dopasowanego, dobowego planu aktywności ruchowej. Plan aktywności jest automatycznie dostosowany do cech indywidualnych pacjenta i jego chorób na podstawie zdalnego wywiadu chorobowego. Poprzez wsparcie „oceniające” ze strony lekarza program zmniejsza ryzyko dyskontynuacji procesu rehabilitacyjnego.

Improved overall physical activity is an essential precondition for the maintenance of the effects of rehabilitation conducted. In order to encourage patients who complete stationary rehabilitation to maintain increased physical activity, the technical capabilities of serial smartphones and software for Android 2.0–4.x prepared for this purpose – the Instrument for Measurement of Physical Activity were used. The software is freely available, and uses data from the accelerometer built into your smartphone that are processed according to the original measurement algorithm. This algorithm has been calibrated by measuring repeated functional experiments. The data concerning patient’s activity are transmitted to the physician in charge of treatment who, at any time, via hospital server and network software has the possibility to perform a detailed and summary analysis of patient’s behaviour. Simultaneously, through the pictogram of the filling heart, the user is motivated to perform individually tailored, daily physical activity plan. The activity plan is automatically adjusted to the individual characteristics of the patient and his/her diseases, based on remote medical history taking. Through an ‘evaluation’ support on the part of the physician, the programme provides an opportunity to reduce the incidence of discontinuation of rehabilitation and relapse of disability. Key words telemedicine, telerehabilitation, fitness, prevention
 
REFERENCJE (10)
1.
Charzewski J. Aktywność sportowa Polaków. AWF, Warszawa 1997.
 
2.
Perednia DA, Allen A. Telemedicine technology and clinical applications. JAMA. 1995, 273: 483–488.
 
3.
Baraniecki M. Telemedycyna; PULS, Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska, 2003/01.
 
4.
Puchała E, Bujnowska-Fedak MM. Telmedycyna – teoria i praktyka, Przew. Lek. 2009; 1: 251–256.
 
5.
Marescaux J, Leroy J, Rubino F, Vix M, Simone M, Mutter D. Transcontinental Robot Assisted Remote Telesurgery: Feasibility and Potential Applications. Annals of Surgery 2002; 235:487–92, www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC1422462/ (dostęp: 22.08.2013).
 
6.
Viegas SF, Dunn K [ed.]. Telemedicine, practicing in information age. Lippincot-Raven, Philadelphia; New York 1996.
 
7.
Piotrowicz R, Piotrowicz E. Telerehabilitacja. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Warszawa, 2011.
 
8.
Rodriguez A, Villalar JL, Arredondo MT, Cabrera MF, Del Pozo F. Transmission trials with a support system for the treatment of cardiac arrest outside hospital. Telemed Telecare. 2001; 7 (1): 60–62.
 
9.
Zubrzycki J, Małecka T Massalska. Telemedycyna – medycyna i technika w walce o nasze zdrowie. Zdrowie Publiczne 2010; (120): 421.
 
10.
Guidelines for Data Processing and Analysis of International Physical Activity Questionnaire(IPAQ), November 2005 3;2–3, www.ipaq.ki.se.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top