PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Dostępność i ograniczenia w stosowaniu leczenia biologicznego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Oliwia Bachanek   

Marysin, ul. Kobaltowa 6, 21-002 Jastków
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):266–271
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Leki biologiczne to substancje pochodzenia naturalnego oraz produkowane metodami inżynierii genetycznej. Te obiecujące farmaceutyki są coraz powszechniej stosowane na świecie, jednak w Polsce wciąż istnieje wiele barier utrudniających ich rozpowszechnienie.

Cel pracy:
Celem pracy jest zwrócenie uwagi środowiska medycznego na aktualną sytuację leków biologicznych na polskim rynku farmaceutycznym i skłonienie do refleksji nad problemami związanymi z ograniczeniami narzuconymi przez sytuację finansową w krajowej służbie zdrowia.

Skrócony opis stanu wiedzy.:
Cena leków biologicznych jest na tyle wysoka, że nie są one dostępne dla przeciętnego polskiego pacjenta. Obecnie z leków tych korzysta jedynie 1% potrzebujących. Pomimo to rzadko są one uwzględniane na listach leków refundowanych. Ponadto wytyczne programów lekowych dotyczące nie tylko kwalifikacji, ale także kontynuacji leczenia, nie zawsze odpowiadają realiom klinicznym. Nadzieją na poprawę sytuacji stało się pojawienie się na rynku leków biopodobnych, jednakże ich stosowanie budzi wiele kontrowersji natury zarówno medycznej, jak i etycznej

Podsumowanie:
Istotne jest, aby podmioty ustalające zasady dostępności i finansowania terapii biologicznej dostrzegły, że dzięki skutecznemu leczeniu zwiększy się produktywność osób chorych. W przypadku braku odpowiedniego leczenia rośnie bowiem absencja chorobowa, przybywa osób niepełnosprawnych i kandydujących do otrzymywania należnych im świadczeń finansowych. Należy też pamiętać, że leczenia biologicznego wymagają nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci, a przy obecnym niżu demograficznym jeszcze bardziej istotna wydaje się trafna terapia, pozwalająca na przyszłą aktywizację zawodową najmłodszych pacjentów.


Introduction:
Biopharmaceuticals are medical products extracted from biological sources or synthesized by genetic engineering. These promising substances are increasingly more commonly used worldwide. However, in Poland there are still many barriers hindering the popularization of biological treatment.

Objective:
The objective of the study is to the draw attention of medical circles to the current situation of biopharmaceuticals on the Polish pharmaceutical market, and to provoke thoughts concerning restrictions imposed by the financial situation in the national health care system.

Results:
The price of biopharmaceuticals is so high that they are not available for the average patient. At present, only 1% of the population in need use these medicines. Despite this, biologic drugs are rarely included in the lists of reimbursed drugs. Moreover, guidelines for the qualification and continuation of treatment does not always correspond to reality. The hope for improving this situation are biosimiliar products, but their use evokes much controversy, both ethical and medical.

Conclusions:
It is important that those who make decisions concerning availability and financing of biology treatment perceive that an effective treatment is the way to increase patients’ productivity. The lack of adequate treatment results in an increase in sick absenteeism, and the number of disabled who apply for due financial benefits. It should be remembered that biologic treatment is required not only by adults, but also by children. In the light of the current demographic decline, proper therapy is even more important, which would allow future activation of the youngest patients on the labour market.

 
REFERENCJE (17)
1.
Kieszkowska-Knapik P, Matczak M. Łojko N, Turzański P. Raport dotyczący leków biologicznych i biopodobnych. http://www.dzp.pl/ files/Publikacje/Raport_Leki_Biologiczne.pdf (dostęp: 2014.09.30).
 
2.
Tsiftsoglou AS, Ruiz S, Schneider CK. Development and regulation of biosimilars: current status and future challenges. BioDrugs. 2013; 27(3): 203–211.
 
3.
Kaliszan R, Długołęcka J. Biofarmaceutyki – podstawowe narzędzie no¬woczesnej farmakoterapii. Biotechnologia – Monografie 2009; 5: 33–49.
 
4.
Wang D, Li Y, Liu Y, Shi G. The use of biologic therapies in the treatment of rheumatoid arthritis. Curr Pharm Biotechnol. 2014; 15(6): 542–548.
 
5.
Kucharz E. Jak porównać leki biologiczne stosowane w reumatologii. Reumatologia 2014; 52(2): 112–119.
 
6.
Głuszko P, Filipowicz-Sosnowska A, Tłustochowicz W. Reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2012; 50 (2): 83–90.
 
7.
Czech M, Zięba P, Jasiński Z. Polityka lekowa w zakresie leków biologicznych i biopodobnych. Od specyfiki cząsteczki do sytuacji rynkowej – analiza w wybranych krajach Unii Europejskiej. Nowiny Lek 2013; 82,(4): 277–287.
 
8.
Małyszko J. Leki biopodobne – błogosławieństwo czy konieczność w nefrologii? Nefrol Dial Pol. 2013; 17: 83–87.
 
9.
Castañeda-Hernández G, Szekanecz Z, Mysler E, Azevedo VF, Guzman R, Gutierrez i wsp. Biopharmaceuticals for rheumatic diseases in Latin America, Europe, Russia and India: innovators, biosimilars, and intended copies. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu..._ pubmed&from_uid=24956990 (dostęp: 2014.09.30).
 
10.
Madej M, Morgel W (red.). Zbyt niski odsetek leczonych biologicznie. http://www.ereumatologia.pl/Zb... (dostęp: 2014.09.29).
 
11.
Pentek M, Poor G, Wiland P, Olejarova M, Brzosko M, Codreanu C i wsp. Biological therapy in inflammatory rheumatic diseases: issues in Central and Eastern European countries. Eur J Health Econ 2014; 15(Suppl 1): 35–43.
 
12.
Porównajmy się z innymi. http://www.rynekzdrowia.pl/Ryn... (dostęp: 2014.09.29).
 
13.
Madej M, Morgel W (red.). Wczesne leczenie biologiczne wpływa na produktywność w pracy http://www.ereumatologia.pl/Wc... (dostęp: 2014.09.29).
 
14.
Katrynicz A. Terapia biologiczna. http://www.medonet.pl/zdrowie-... (dostęp: 2014.09.28).
 
15.
Weise M, Bielsky MC, De Smet K, Ehmann F, Ekman N, Giezen TJ i wsp. Biosimilars: what clinicians should know. Blood 2012; 120(26): 5111–5117.
 
16.
Milchert M, Fliciński J, Brzosko M. Biosimilars in rheumatology and other fields of medicine Postepy Hig Med Dosw. 2014; 22(68): 970–975.
 
17.
Mazur G. Leki biopodobne: potrzebujemy rzetelnej informacji http:// www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Leki-biopodobne-potrzebujemy-rzetelnej-informacji,131190,6.html (dostęp: 2014.09.30).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543