PL EN
PRACA ORYGINALNA
Problematyka przemocy domowej wobec kobiet w Polsce i Europie
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Prevention of Environmental Hazards, Allergology and Immunology, Medical University, Warsaw, Poland
 
2
Department of Health Economics and Medical Law, Medical University, Warsaw, Poland
 
3
Polish Society of Social Medicine and Public Health, Warsaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Anna Pihowicz   

Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, A.Dyżewskiego 14, 00-707, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2022;28(1):78-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Przemoc domowa wobec kobiet to zjawisko wciąż powszechnie występujące w Europie, w tym w Polsce, mimo potępiania takich zachowań przez społeczeństwo i tworzenia odpowiednich regulacji prawnych. Celem pracy było zbadanie skali występowania tego problemu w Polsce i Europie poprzez porównanie dostępnych statystyk.

Materiały i Metody:
Publikacja została przygotowana na podstawie dostępnej literatury dotyczącej zjawiska przemocy domowej oraz danych statystycznych z oficjalnych rejestrów policyjnych oraz Unii Europejskiej.

Wyniki:
Tworzenie statystyk obrazujących odsetek występowania przemocy domowej wobec kobiet jest utrudnione ze względu na różnice w prawie oraz świadomości społecznej na tle Europy. Obecnie dane dotyczące incydentów przemocy domowej wobec kobiet w Polsce zbierane są tylko na podstawie liczby rozpoczętych procedur „Niebieskie Karty” – na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba ofiar nie zmniejszyła się znacząco. Ostatnie dostępne badanie ujawniające występowanie zjawiska przemocy domowej wobec kobiet w skali europejskiej zostało przeprowadzone w 2014 roku i jednoznacznie wskazało, że problem ten występuje w każdym kraju europejskim.

Wnioski:
Przemoc domowa wobec kobiet jest problemem głęboko zakorzenionym w patriarchalnej strukturze społeczeństwa oraz wynika z dyskryminacji na tle płciowym. Problem ten wydaje się ignorowany, zważając na brak zmian w skali jego występowania, a brak danych oddających realny stan rzeczy jeszcze go pogłębia. Każdy europejski kraj powinien dołożyć starań, aby stosowane były takie metody zwalczania przemocy domowej wobec kobiet, które faktycznie będą w stanie pomóc ofiarom.


Introduction and objective:
Domestic violence is an issue constantly present in Europe, including Poland, despite it being condemned in our societies and creating special legal regulations. It may take form of multiple different behaviours, from physical violence to less obvious ones, such as sexual or economic, hence why it needs to be carefully monitored and the societal awareness improved. The aim of this study was to examine the scale of this problem in Poland and Europe by analysing available data.

Material and methods:
The publication was prepared based on available literature on domestic violence and police registries and official statistics from the European Union.

Results:
Creating statistics on the percentage of incidences of domestic violence towards women is complicated by legal and societal differences amongst Europe. Currently data on of cases of domestic violence towards women in Poland is collected based on the number of the initiations of the ‘Blue Card’ procedures – in the last 10 years it hasn’t dropped much. The most recent study reporting the scale of this issue in Europe has been conducted in 2014 and has explicitly shown that it’s a problem in all European countries.

Conclusions:
Domestic violence towards women is an issue deeply connected to the patriarchal societal standards and results from gender based discrimination. This problem seems to be ignored considering the lack of changes in it’s scale and the deficiency of data representing it’s actual state is just making it worse. All European countries should make effort so ways of combating this issue could realistically help it’s victims.

Graduszyńska A, Augustynowicz A, Borowicz J, Pihowicz AN. The issue of domestic violence towards women in Poland and Europe. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(1): 78–81. doi: 10.26444/monz/147410
 
REFERENCJE (19)
1.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DzU 2005 Nr 280 poz. 1493).
 
2.
Uchwała SN z dnia 25 lutego 2016 roku I KZP 20/15, OSNKW 2016/3/19.
 
3.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z dnia 11 maja 2011 roku (DzU 2015 poz. 961).
 
4.
Organizacja Narodów Zjednoczonych https://www.un.org/en/ coronavirus/what-is-domestic-abuse [access: 15.06.2021].
 
5.
Światowa Organizacja Zdrowia https://www.who.int/news-room/... detail/violence-against-women 15.06.2021 [access: 15.06.2021].
 
6.
Jedlecka W. Formy i rodzaje przemocy. Wrocław; 2017. p. 16–22.
 
7.
Centrum Praw Kobiet. https://cpk.org.pl/wiedza/prze... [access: 15.06.2021].
 
8.
Violence against women: an EU wide survey. European Union Agency for Fundamental Rights; 2014.
 
9.
Gender Equality Index, European Institute for Gender Equality. https:// eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/PL [access: 15.06.2021].
 
10.
Gracia E, Merlo J. Intimate partner violence against women and the Nordic paradox. Social Science & Medicine. 2016; 157: 27–30.
 
11.
Abramsky T, Watts Ch, Garcia-Moreno C, Devries K, Kiss L, Ellsberg M, Jansen HA, Heise L. What factors are associated with recent intimate partner violence? findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. BMC Public Health; 2011.
 
12.
Vyas S, Watts Ch. How does economic empowerment affect women’s risk of intimate partner violence in low and middle income countries? A systematic review of published evidence. Journal of International Development. 2009; 21: 577–602.
 
13.
Atkinson MP, Greenstein TN, Lang MM. For women, breadwinning can be dangerous: Gendered resource theory and wife abuse. Journal of Marriage and Family. 2005; 67(5): 1137–1148.
 
14.
Macmillan R, Gartner R. When she brings home the Bacon: Labor-Force Participation and the Risk of Spousal Violence against Women. Journal of Marriage and Family. 1999; 61(4): 947–958.
 
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (DzU 2011 nr 209 poz. 1245.
 
16.
Przemoc w rodzinie – dane za lata 2012–2020. https://statystyka.policja. pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/201373,Przemoc-wrodzinie-dane-od-2012-roku.html [access: 15.06.2021].
 
17.
Przemoc w rodzinie – dane do 2011 roku. https://statystyka.policja.pl/... wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodziniedane-do-2011-roku.html [access: 15.06.2021].
 
18.
Shreeves R, Prpic M. European Parliamentary Research Service, Violence against women in the EU; 2020.
 
19.
Archer J. Cross-cultural differences in physical aggression between partners: a social-role analysis. Personality and Social Psychology Review. 2006; 10(2).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top