PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rola mediów społecznościowych w promocji zdrowia na przykładzie kampanii „Zdrowy Słupsk”
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Higieny i Epidemiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
2
Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk
 
3
IFMSA-Poland Oddział Gdańsk; Gdański Uniwersytet Medyczny
 
4
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, Słupsk
 
 
Autor do korespondencji
Przemyslaw M Waszak   

Zakład Higieny i Epidemiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(1):4-8
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Kampania „Zdrowy Słupsk” jest przykładem akcji zorganizowanej w mieście o wielkości do 100 tys. osób, w której istotne znaczenie ma komunikacja internetowa przy użyciu mediów społecznościowych. Jej celem jest promowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców miasta. Celem artykułu była ocena zasięgu akcji „Zdrowy Słupsk” w medium społecznościowym Facebook w okresie grudzień 2015–kwiecień 2016.

Materiał i metody:
Dzięki narzędziu Facebook Insights poddano analizie statystycznej zainteresowanie blogiem „Zdrowy Słupsk”.

Wyniki:
Wśród odbiorców dominowały osoby w wieku 18–24 lata oraz 25–34 lata (obie grupy stanowiły łącznie 64% ogółu czytelników). W strukturze płci znacznie przeważały kobiety (75%). Największe zainteresowanie wywoływały informacje lokalne oraz prezentowane w formie graficznej. Zorganizowane przez twórców projektu „Zdrowy Słupsk” wydarzenie dotyczące promocji zdrowia odnotowało 3,2 tys. wyświetleń.

Wnioski:
Lokalność inicjatyw takich jak „Zdrowy Słupsk” wydaje się być ich największą zaletą, co potwierdzają statystyki obrazujące zainteresowanie lokalnymi wiadomościami o zdrowiu. Ta cecha powinna być zatem świadomie wykorzystywana przez ich twórców.


Introduction and objective:
‘Healthy Słupsk’ is an example of a health promotion campaign carried out in a city with a population of under 100,000. One of the significant aspects of the campaign is constant communication using social media. Its aim is to promote pro-health behaviour among the citizens. The objective of the study was to asses the impact of of ‘Healthy Słupsk’ on the social media Facebook.

Material and methods:
Using the Facebook Insights tool, statistical analysis was performed of the ‘Healthy Slupsk’ blog from December 2015 – April 2016.

Results:
Most of the subscribers were aged between 18–24 years and a group of 25 – 34-year -olds (both groups together accounted for 64% of the audience). The vast majority of the blog’s users were women (75% of the total). Local health news and photos attracted the greatest attention among the subscribers. News concerning the health promotion event organized by the ‘Healthy Slupsk’ recorded 3.2 thousand views.

Conclusions:
The local character of campaigns like ‘Healthy Slupsk’ seems to be their most substantial advantage, which is confirmed by the statistics showing interest in the local news about health. Therefore, this vital quality can be implemented in similar further initiatives

 
REFERENCJE (15)
1.
Główny Urząd Statystyczny. Polska w liczbach [Internet]. polskaw¬liczbach.pl. 2016 [cited 2016 Sep 10]. Available from: http://www.pol-skawliczbach.pl.
 
2.
Eroglu S, Toprak S, Urgan O, MD, Ozge E. Onur, MD, Arzu Denizbasi, MD, Haldun Akoglu, MD, Cigdem Ozpolat, MD, Ebru Akoglu M. National Health Cities Networks in the WHO European Region. Saudi Med J. 2012; 33: 3–8.
 
3.
World Health Organization: Europe. Zagreb Declaration for Healthy Cities. 2009.
 
4.
Syrkiewicz-Świtała M, Holecki T, Wojtynek E. Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. 2014; 171–176.
 
5.
Chou WY, Hunt YM, Beckjord EB, et al. Social media use in the United States: implications for health communication. J Med Internet Res. 2009; 11: e48.
 
6.
Kapłunowska J, Nowicki P. Internet jako narzędzie pozyskiwania pacjentów (na podstawie danych prywatnego centrum stomatologicznego we Wrocławiu). Piel Zdr Publ. 2011; 1: 327–332.
 
7.
Corcoran N, Corcoran S, Goodfellow B et al. Communicating Health Strategies for Health Promotion. Corcoran N, editor. SAGE Publications; 2007.
 
8.
Nowak P, Chalimoniuk-Nowak M. Potencjał mediów społecznościo¬wych w edukacji zdrowotnej. In: A. Wolska-Adamczyk (ed.). Współ-czesne Kierunki działań prozdrowotnych. 2015th ed. Warszawa: WSIiZ; 2015; 35–45.
 
9.
Neiger BL, Thackeray R, Van Wagenen S a et al. Use of Social Media in Health Promotion: Purposes, Key Performance Indicators, and Evalu-ation Metrics. Health Promot Pract. 2012; 13: 159–164.
 
10.
Głowinkowski K. Rejestracja potencjalnych dawców szpiku w Akademii Pomorskiej [Internet]. GP.24 Serwis Głosu Pomorza. [cited 2016 Sep 9]. Available from: http://www.gp24.pl/wiadomosci/... art/9165942,rejestracja-potencjalnych-dawcow-szpiku-w-akademii-pomorskiej,id,t.html.
 
11.
IFMSA-Poland Oddział Gdańsk. Zdrowy Słupsk 5 marca [Inter¬net]. [cited 2016 Sep 8]. Available from: http://gdansk.ifmsa.pl/pl/ artykul,zdrowy_slupsk_5_marca,582.
 
12.
Levy J. Facebook Marketing: Designing Your Next Marketing Campaign. Second. Pearson Education; 2010.
 
13.
Kite J, Foley BC, Grunseit AC et al. Please Like Me: Facebook and Public Health Communication. PLoS One. 2016; 11: e0162765.
 
14.
CBOS. Komunikat z badań – Internauci 2015. 2015;.
 
15.
Megapanel PBI/Gemius. Rankingi wydawców stron www w podziale na 20 kategorii tematycznych [Internet]. 2015 [cited 2016 Sep 10]. Available from: https://www.gemius.pl/wszystki....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top