PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rodzina i szkoła jako źródła informacji zdrowotnej – opinie uczniów
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Studenckie Koło Naukowe Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Marianna Charzyńska-Gula   

Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):242-250
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wychowanie zdrowotne to kategoria oddziaływań wychowawczych, których celem jest rozbudzanie świadomości i aktywności jednostki w zakresie ochrony i rozwoju własnego zdrowia. Skuteczność tego procesu zależy od dobrej współpracy szkoły i rodziny ucznia we właściwym wykorzystywaniu informacji o zdrowiu pochodzącej z obu tych środowisk. Celem badań było poznanie opinii wybranej grupy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum na temat znaczenia rodziny i szkoły jako źródła informacji zdrowotnej, a także udziału ich rodziców w planowaniu i realizacji szkolnej edukacji zdrowotnej. Opinie zebrano w grupie 368 uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej posiadającej status Szkoły Promującej Zdrowie, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Badania prowadzono na przełomie kwietnia i maja 2012 roku. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim kwestionariuszem ankiety. Wyniki wskazują na stosunkowo małe znaczenie zarówno rodziców, jak i szkoły jako atrakcyjnych dla badanych uczniów źródeł informacji zdrowotnej. Odsetek uczniów, którzy stwierdzili, że w ich szkole w ogóle nie ma edukacji zdrowotnej i tym samym nie ma także osób, które byłyby dobrym źródłem informacji zdrowotnej wyniósł niemal 66%. Bardzo mała okazała się grupa uczniów, która uznała, że takie zajęcia są i są ciekawe (prawie 12%). Tematyka najczęściej poruszana na tych zajęciach nie zawsze wiązała się z przekonaniem uczniów co do tego, iż osoby prowadzące zajęcia są najlepszym źródłem informacji na ten właśnie temat. Szkoła i rodzice, jako bardzo ważne dla uczniów źródła informacji o zdrowiu, nie współpracują ze sobą. Mimo oczekiwań uczniów, aby szkoła włączyła rodziców do zadań związanych z edukacją zdrowotną, nie są dostrzegalne działania, które potwierdzałyby otwarcie szkół na taką współpracę.


Introduction:
Health education is a category of educational activities aimed at raising awareness and spurring‑on the activity of individuals in terms of health care and development. The effectiveness of the process depends on the quality of cooperation between school and family in the proper use of health‑related information from both mentioned sources. The purpose of the research was to gather the opinions of a selected group of primary, lower secondary and secondary school students on the significance of family and school as sources of health ‑related information and on the participation of their parents in the planning and implementation of health education at school. The opinions were gathered among 368 students of the last grades of primary, lower secondary and secondary school with a status of a Health‑Promoting School. The survey was conducted at the turn of May 2012. The diagnostic survey method was applied with the use of a questionnaire prepared by the authors. The results point to a relatively low significance of parents and school as sources of health‑related information attractive for the surveyed students. The percentage of students who stated that in their school health education does not exist, and also there are no persons who would be a good source of health‑related information, amounted to nearly 66%. A very small group of students claimed that such classes exist and are interesting (almost 12%). The usual subject matter of these classes did not always make the students think that persons conducting the classes are the best source of information on this issue. School and parents, two sources of very important health‑related information for students, do not cooperate with each other. Despite the students’ expectations towards the school to include parents in the activities related to health education, there are no visible signs of the school›s openness to such cooperation. Key words: student, parent, school, health education, health promotion

 
REFERENCJE (18)
1.
Woynarowska B. Zdrowie i szkoła. PWN. Warszawa 2000.
 
2.
Bergier B, Czermińska A. Szkolna promocja zdrowia w opinii rodziców klas szóstych ze szkół podstawowych w Sierpcu i w Susku (woj. Mazowieckie). (W): Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej (red. J. Zagórski, H. Popławska, M. Skład. IMW Lublin; 2004: 368375.
 
3.
Tołwińska-Królikowska E. Mała wiejska szkoła podstawowa – niezbędny ośrodek rozwoju społeczności lokalnej, W: Warunki życia na wsi. Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich. Biuletyn. Forum debaty publicznej nr 6, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, czerwiec 2011: 91–97.
 
4.
Charzyńska-Gula M. Szkolna edukacja zdrowotna jako element strategii działań na rzecz zdrowia publicznego. Wyd. LIBER. Lublin; 2001.
 
5.
Słońska Z. Promocja zdrowia jako strategia rozwiązywania współczesnych problemów zdrowotnych; W: Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, red. Szymborski J., t. II, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa; 2012: 110–118.
 
6.
Pocztarska‑Dec A. Rola rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw prozdrowotnych. Rozprawy Społeczne 2011; 1(V): 101–106.
 
7.
Doktor Internet http://media2.pl/internet/9734...- -leczy-polskich-internautow.html (dostęp 4.01.2013).
 
8.
Kubańska Z, Korpak K. Uwarunkowania rodzinne aktywności fizycznej w czasie wolnym uczniów gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Zagórski J, Popławska H. (red.) IMW Lublin; 2004: 641648..
 
9.
Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. IMiDz Warszawa 2011.
 
10.
Sygit K. Zachowania zdrowotne młodzieży ze środowiska wiejskiego: Zdr Publ. 2009; 119(4): 387–390.
 
11.
Sygit K, Kołłątaj W, Wojtyła A, Sygit M, Bojar I, Owoc A. Engagement in risky behaviours by 15-19-year-olds from Polish urban and rural areas. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 404–409.
 
12.
Wyniki badań HBSC 2010 Raport 2. Społeczne determinanty zdrowia młodzieży szkolnej. IMiDz, Warszawa 2011.
 
13.
Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce, red. Szymborski J, Jakóbik K. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa; 2008.
 
14.
Sygit K. Zachowania zdrowotne młodzieży ze środowiska wiejskiego: Zdr Publ. 2009; 119(4): 387–391.
 
15.
Coffield JE, Metos JM, Utz RL, Waitzman NJ. A Multivariate Analysis of Federally Mandated School Wellness Policies on Adolescent Obesity. J Adolesc Health 2011; 49: 363–370.
 
16.
Kołłątaj W, Sygit K, Sygit M, Karwat ID, Kołłątaj B. Eating habits of children and adolescents from rural regions depending on gender, education, and economic status of parents. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 393–397.
 
17.
Woynarowska B. Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, szkole i społeczeństwu? Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny. 2012; 3: 611.
 
18.
Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań; red. Oblacińska A, Woynarowska B. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top