PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Psychologia w medycynie. Część 2 – rehabilitacja neuropsychologiczna po udarze mózgu
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli
 
2
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):344-347
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Deficyty poznawcze, których doświadczają pacjenci po udarze mózgu znacznie pogarszają jakość ich życia. Rehabilitacja neuropsychologiczna daje chorym możliwość powrotu do samodzielności poprzez poprawę ich stanu poznawczego oraz emocjonalnego.

Cel pracy:
Przedstawienie sposobów i metod neuropsychologicznej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, wraz ze wskazówkami, które z nich mogą być użyteczne z perspektywy lekarza pierwszego kontaktu.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Neuropsychologia to dziedzina wiedzy, która aktualnie dynamicznie się rozwija, jednak w wielu środowiskach nadal panuje przekonanie o wyższości rehabilitacji ruchowo-czuciowej nad rehabilitacją funkcji poznawczych.

Podsumowanie:
W artykule opisane zostały sposoby rehabilitacji neuropsychologicznej z podziałem na uszkodzone funkcje, wraz z przykładami ćwiczeń, które mogą być wykonywane przez pacjentów w domu. Zwrócono szczególną uwagę na rolę lekarza rodzinnego we wspomaganiu oraz podtrzymywaniu efektów rehabilitacji neuropsychologicznej oraz na to, jak ważna jest współpraca i wymiana wiedzy pomiędzy lekarzem a psychologiem.


Introduction:
Neuropsychological impairments which occur after a stroke significantly hinder the quality of a patient’s life. The purpose of neuropsychological rehabilitation is to enable them to regain independence by improving their cognitive and emotional state.

Objective:
This article describes the ways and methods of neuropsychological rehabilitation and indicates which ones may be useful from the perspective of the primary care physician

Brief description of the state of knowledge:
Neuropsychology is a branch of knowledge that is currently dynamically developing, although many medical circles still maintain the belief that physical recovery is far more important than the rehabilitation of cognitive impairments.

Summary:
The presented article describes the ways of neuropsychological rehabilitation of the damaged functions, and also shows several examples of exercises that can be performed by patients at home. The role of family physician in supporting and sustaining the effects of neuropsychological rehabilitation is emphasized, as well as the importance of the cooperation and exchange of knowledge between doctor and psychologist.

 
REFERENCJE (8)
1.
Pąchalska M. Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2009.
 
2.
Seniów J. Poudarowe ogniskowe zespoły poznawcze w kontekście re¬habilitacji. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF. 2006; 20: 141-152.
 
3.
Łojek E. Rehabilitacja neuropsychologiczna osób z uszkodzeniami prawej półkuli mózgu. W: Łojek E, Bolewska A. (red.). Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; 2008: 72-95.
 
4.
Mroziak J. Rehabilitacja neuropsychologiczna osób z zaburzeniami pamięci. W: Łojek E, Bolewska A. (red.). Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; 2008: 96-122..
 
5.
Kądzielawa D. Rehabilitacja osób z uszkodzeniami lewostronnymi mózgu. W: Łojek E, Bolewska A. (red.). Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; 2008: 56-71.
 
7.
Bąbel P, Baran A. Trening pamięci. Warszawa: Difin.s.a; 2011.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top