PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Psychologia w medycynie. Część 1 – deficyty poznawcze u osób po udarze mózgu
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli
2
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Zielonogórski
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):340–343
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Współcześnie coraz częściej przyczyną utraty sprawności fizycznej, poznawczej oraz trudności emocjonalnych u osób powyżej 55 roku życia staje się udar mózgu. Trudności neuropsychologiczne, doświadczane przez pacjentów znacznie pogarszają jakość życia, czasem nawet pomimo braku widocznych deficytów ruchowych.

Cel pracy:
Rozpowszechnienie wiedzy na temat istoty poudarowych deficytów poznawczych wśród lekarzy pierwszego kontaktu.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Neuropsychologia to dziedzina nauki, która wciąż dynamicznie się rozwija, jednak w wielu środowiskach nadal panuje przekonanie o wyższości rehabilitacji ruchowo-czuciowej nad rehabilitacją funkcji poznawczych.

Podsumowanie:
Obecność deficytów poznawczych u osób po przebytym udarze mózgu może nie tylko znacznie utrudniać proces powrotu do zdrowia, ale w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiać. Czasami trudności neuropsychologiczne występują również pomimo braku widocznych deficytów ruchowo‑czuciowych. W przypadku doświadczania tego rodzaju zaburzeń pacjenci i ich rodziny często nie są świadomi możliwości uzyskania pomocy. Z tego względu rozpowszechnianie wiedzy na temat istoty funkcji poznawczych wśród lekarzy pierwszego kontaktu pozwoli dotrzeć do pacjentów, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w diagnozie oraz rehabilitacji neuropsychologicznej, pomimo tego że się do niej kwalifikują.


Introduction:
In contemporary times, increasingly more frequently cerebral stroke is the cause of physical, cognitive and emotional impairments among population aged over 55. Neuropsychological deficits experienced by patients after a stroke considerably hinder their daily functioning, sometimes even in spite of the absence of motor deficits. Patients whose quality of life is dramatically reduced due to the perceived emotional and cognitive deficits, are often not aware that their condition can also be improved, and consequently they do not receive assistance.

Objective:
The objective of the study was dissemination of knowledge concerning the nature of cognitive impairments in patients after a stroke, among primary care physicians.

Brief description of the state of knowledge:
Neuropsychology is a branch of science that is still dynamically developing, although many medical circles are still convinced about the superiority of senso-motor rehabilitation over rehabilitation of cognitive functions

Summary:
The presence of cognitive deficits in patients after a stroke may not only considerably inhibit the recovery process, but in some cases even make it impossible. On the other hand, cognitive impairments sometimes occur despite the absence of physical deficits. Patients experiencing this type of disorder, as well as their families, are often unaware of the possibility of obtaining assistance. Therefore, the dissemination of knowledge about the nature of cognitive function among primary care physicians will reach out to patients who have not had the opportunity to participate in the diagnosis and neuropsychological rehabilitation, despite the fact that they are eligible.

 
REFERENCJE (16)
1.
Kozubski W. Choroby naczyniowe układu nerwowego. W: Kozubski, W, Liberski P, (red). Neurologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006: 424-467.
 
2.
Nowakowska K, Adamiak G, Jabłkowska K, Lewandowska A, Stetkiewicz A, Borkowska A. Deficyty poznawcze i zaburzenia depresyjne u chorych po udarze mózgu. Post Psychiatr Neurol. 2009; 18(3): 255-262.
 
3.
Baune BT. The Puzzle of Predicting the Impact of Brain Infarcts on Cognitive Impairment in the Aging Brain. Stroke. 2009; 40: 667-66.
 
4.
Borkowska A, Warwas I, Wiłkość M, Dróżdż W. Neuropsychologiczna ocena dysfunkcji poznawczych w depresji po udarze mózgu. Psychiatria. 2007; 2(4), 39–44.
 
5.
Haring HP. Cognitive impairment after stroke. Curr Opin Neurol. 2002; 15: 79-84.
 
6.
Seniów J. Poudarowe ogniskowe zespoły poznawcze w kontekście rehabilitacji. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF. 2006; 20: 141-152.
 
7.
Tatemichi TK, Desmond DW, Stem Y, Paik M, Sano M, Bagiella E. Cognitive impairment after stroke: frequency, patterns, and relationship to functional abilities. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1994; 57: 202-207.
 
8.
Walsh K, Darby D. Neuropsychologia Kliniczna Walsha. Gdańsk: GWP; 2008.
 
9.
Pałka T, Puchowska-Florek M. Chory po udarze — rehabilitacja ru¬chowa i zaburzeń mowy. Choroby Serca i Naczyń. 2007; 2(4): 89–92.
 
10.
Łojek E. Rehabilitacja neuropsychologiczna osób z uszkodzeniami prawej półkuli mózgu. W: Łojek E, Bolewska A. (red.). Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; 2008; 72-95.
 
11.
Pąchalska M. Rehabilitacja Neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2009.
 
12.
Kądzielawa D. Rehabilitacja osób z uszkodzeniami lewostronnymi mózgu. W: Łojek E, Bolewska A. (red.). Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; 2008; 56-71.
 
13.
Mroziak J. Rehabilitacja neuropsychologiczna osób z zaburzeniami pamięci. W: Łojek E, Bolewska A. (red.). Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; 2008; 96-122.
 
14.
Maruszewski T. Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia. W: Strelau J. (red). Psychologia podręcznik akademicki (tom II Psychologia ogólna). Gdańsk: GWP; 2004; 137-164.
 
15.
Nęcka E, Orzechowski J, Szymura B. Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN; 2006.
 
16.
Elliott R. Executive functions and their disorders. British Medl Bull. 2006; 65: 49-59.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543