PL EN
PRACA ORYGINALNA
Problemy opiekuńczo-pielęgnacyjne pacjentów oddziału geriatrycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zdrowia, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
3
Oddział Geriatrii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Paszkiewicz
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Zdrowia, ul. Sidorska 95/97
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):320-324
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Prognoza demograficzna GUS zakłada, że pomiędzy rokiem 2010 a 2020 liczba osób w wieku 65 lat wzrośnie z 5,2 mln do 7 mln, a w 2030 osiągnie 8,2 mln.

Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie problemów pielęgnacyjno‑opiekuńczych pacjentów oddziału geriatrycznego.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono wśród 102 pacjentów obu płci w wieku 68–101 lat, hospitalizowanych w Oddziale Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety konstrukcji własnej oraz skala Barthel.

Wyniki:
Najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów geriatrycznych było pogorszenie stanu zdrowia (100%) oraz brak możliwości opieki ze strony najbliższych. Ponad połowa badanych zgłaszała drżenie rąk, zaburzenia świadomości, kłopoty z pamięcią, zawroty oraz bóle głowy. Pacjenci zgłaszali również problemy w utrzymaniu higieny osobistej (70–80%). Chorzy lub ich rodziny informacje dotyczące choroby oraz pielęgnacji najczęściej uzyskiwali od lekarza i/lub pielęgniarki (ok 70%). Jednak pacjenci i/lub ich opiekunowie najczęściej oczekują informacji dotyczących sposobu utrzymania higieny osobistej, poprawy sprawności fizycznej oraz zaleceń dietetycznych.

Wnioski:
Przyczyną hospitalizacji pacjentów geriatrycznych jest pogorszenie stanu zdrowia oraz brak wydolności rodziny w zakresie opiekuńczo‑pielęgnacyjnym. Problemami zgłaszanymi przez chorych są drżenia rąk, zaburzania świadomości, kłopoty z pamięcią, oraz trudności w utrzymaniu higieny osobistej. Mimo że pacjenci i/lub ich rodziny uzyskują informacje dotyczące pielęgnowania chorego od lekarza i/lub pielęgniarki, chcieliby jeszcze uzyskać więcej informacji na temat poprawy sprawności fizycznej oraz diety chorego.


Background:
According to a demographic forecast by the Central Statistical Office, between 2010–2020 the number of population aged 65 and older will increase from 5.2–7 million, and will reach 8.2 million in 2030.

Objective:
The aim of this study was to identify problems associated with nursing and care of patients from geriatric departments.

Material and Methods:
The study included 102 male and female patients aged 68–101, hospitalized at the Department of Geriatrics of the Regional Specialist Hospital in Biała Podlaska. The research instrument was a questionnaire designed by the author and the Barthel scale.

Results:
Deterioration of health (100%) and unavailability of care from close relatives turned out to be the most frequent causes of hospitalization in geriatric patients. More than a half of the respondents reported hand tremor, impaired consciousness, memory problems, dizziness, and headaches. Furthermore, the patients mentioned problems with the maintenance of personal hygiene (70–80%). Usually, the patients and their family members obtained information on medical condition and care from a physician and/or nurse (about 70%). However, most respondents and/or their caregivers expected additional recommendations regarding maintenance of personal hygiene, improvement of physical fitness, and diet.

Conclusions:
Hospitalization of geriatric patients is usually caused by deterioration of their health and unavailability of care from their close relatives. Patients’ concerns include hand tremor, impaired consciousness, memory problems, and problems with the maintenance of personal hygiene. Although patients and/or their family members obtain information on necessary care from physicians and/or nurses, they still expect additional recommendations regarding improvement of physical fitness and diet.

 
REFERENCJE (5)
1.
Szukalski P. Aktywne starzenie się. Bezbolesna recepta na starzenie się ludności, „Liberte!” z 12 września 2011 r. http://liberte.pl/aktywne-star... (dostęp: 04 lipca 2013).
 
2.
Bień B, Błędowski P, Broczek K, Derejczyk J, Grodzicki T, Kędziora-Kornatowska K. i wsp. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Gerontol Pol. 2013;21(2): 33–47.
 
3.
Szwałkiewicz E. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorego i niepełnosprawnego dotyczące zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2003; 2: 14–16.
 
4.
Szczerbińska K, Pietryka A. Rozwój geriatrii w krajach europejskich – historia i zasoby (część 1). Gerontol Pol. 2008; 16(2): 61–73.
 
5.
Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. t. II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011: 47–48.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top