PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Postępowanie wobec osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Ewolucja przepisów prawa
 
Więcej
Ukryj
1
Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw, Poland
 
2
National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Anna Augustynowicz   

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(1):1-6
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii związany z zakażeniami wiru-sem SARS-CoV-2 znacząco wpłynął na sytuację podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pacjentów i personelu medycznego. Nie dziwi więc, iż ustawodawca wprowadził przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemii. Celem pracy jest przedstawie-nie wybranych regulacji dotyczących postępowania w razie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, podejrzenia lub rozpoznania zakażenia tym wirusem, a także podejrzenia lub rozpoznania choroby nim wywołanej (COVID-19).

Rozwiązania prawne:
Od 28 lutego 2020 r. zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Pozwoliło to na zastosowanie określonych w powyższej ustawie instrumentów prawnych wobec osób podejrzanych o zakażenie i zakażonych tym wirusem. W przypadku zakażenia SARS--CoV-2 ustawodawca przewidział obowiązek kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego, hospitalizacji, izolacji lub izolacji w domu.

Podsumowanie:
W przypadku chorób przenoszonych dro-gą powietrzną u ludzi ograniczenie rozprzestrzeniania się czynnika zakaźnego nierozerwalnie wiąże się z koniecznością ograniczenia kontaktu osób zakażonych lub podejrzanych o kontakt z czynnikiem zakaźnym z osobami zdrowymi. To z kolei nie byłoby możliwe bez mechanizmów gwarantujących skuteczną i wystarczającą izolację tych osób. Ze względu na charakter tych czynności muszą one wiązać się z ogranicze-niem podstawowych dóbr osobistych, takich jak swoboda przemieszczania się czy dobrowolność poddawania się za-biegom diagnostycznym lub terapeutycznym.


Introduction:
The state of epidemic, caused by the SARS CoV-2 virus, introduced in Poland on 20 March 2020, significantly affected the situation of entities conducting medical activities, patients and medical staff. Therefore, the activity of the legislator introducing legal provisions regulating the functioning of the healthcare system under epidemic conditions is not surprising. One of the directions of the changes introduced was to regulate specific principles of conduct in the event of exposure to SARS CoV-2 virus infection, suspicion or diagnosis of infection with this virus, as well as suspicion or diagnosis of the disease caused by it (COVID 19).

Objective:
The aim of the study is to present selected regulations regarding the procedure in the case of exposure to SARS CoV-2 virus infection, suspected or diagnosed infection with this virus, as well as suspected or diagnosed disease caused by it (COVID 19).

Materials and method:
Acts of universally binding law on preventing and combatting infections and infectious diseases in Poland and Acts of universally binding law adopted in connection with the spread of SARS CoV-2 virus were used. The method of analysing legal Acts and references was used.

Conclusions:
In the case of airborne diseases in people, limiting the spread of an infectious agent is inseparably connected with the need to limit contact of infected people or people suspected of contact with an infectious agent with healthy people. This, in turn, would not be possible without mechanisms guaranteeing effective and sufficient isolation of these people. Due to the nature of these activities, they must be associated with a limitation of basic personal rights, such as freedom of movement or voluntary submission to diagnostic or therapeutic procedures.

Augustynowicz A, Waszkiewicz M, Czerw A. Treatment of people exposed to, suspected of being infected or infected with SARS CoV-2 virus. Evolution of legal regulations. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(1): 1–6. doi: 10.26444/monz/131926
 
REFERENCJE (12)
1.
Regulation of the Minister of Health of February 27, 2020 on SARS CoV-2 coronavirus infection (Journal of Laws of 2020, item 325).
 
2.
Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, counteraction and eradication of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them (Journal of Laws of 2020, item 374, as amended).
 
3.
Regulation of the Minister of Health of March 13, 2020 regarding the announcement of an epidemic emergency in the territory of the Republic of Poland (Journal of Laws of 2020, item 433).
 
4.
Regulation of the Minister of Health of March 20, 2020 regarding the announcement of the state of epidemic in the territory of the Republic of Poland (Journal of Laws of 2020, item 491).
 
5.
Paszkowska M. Instrumenty przymusu stosowane wobec osób podejrzanych oraz chorych na choroby zakaźne (w tym COVID 19) https://www.wolterskluwer.com/... (dostęp 2020.09.22).
 
6.
Ordinance of the Minister of Health of April 6, 2020 on infectious diseases resulting in the obligation of hospitalization, isolation or isolation at home and the obligation of quarantine or epidemiological supervision (Journal of Laws of 2020, item 607).
 
7.
Regulation of the Minister of Health of 8 October 2020 on the organizational standard of health care for a patient suspected of being infected or infected with SARS-CoV-2 virus (Journal of Laws of 2020, item 1749).
 
8.
Regulation of the Minister of Health of March 26, 2020 on the organizational standard of care in isolation facilities (Journal of Laws of 2020, item 539, as amended).
 
9.
Kwiatkowska M. Zasady sprawowania opieki w izolatoriach https://www.wolterskluwer.com/... (dostęp 2020.09.22).
 
10.
Zajdel J. Prawo w medycynie. Łódź Progress, 2006.
 
11.
Augustynowicz A, Wrześniewska-Wal I. Ograniczenie autonomii pacjenta w diagnozowaniu i leczeniu gruźlicy. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2013; 81: 130–136.
 
12.
Dukiet-Nagórska T. Autonomia pacjenta a polskie prawo karne. Warszawa Wolters Kluwer Polska, 2008.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top