PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza mieszkańców Lubelszczyzny na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
 
2
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
3
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Maria Kaczor-Szkodny   

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(3):184-190
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wprowadzenie. Rak piersi należy do najczęściej występujących nowotworów złośliwych w większości krajów świata i stanowi drugą co do częstości przyczynę zgonów kobiet. Ważne jest, by społeczeństwo posiadało odpowiedni zakres wiedzy na temat zachowań zmniejszających ryzyko zachorowania na raka piersi oraz działań mających wpływ na zwiększenie szans wyleczenia w przypadku wystąpienia choroby.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet i mężczyzn z województwa lubelskiego na temat działań mających wpływ na częstotliwość występowania raka piersi.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w okresie od listopada 2011 r. do lutego 2012 r. na terenie województwa lubelskiego. Badaniami objęto 255 osób, będących mieszkańcami Lublina i okolic. Analizy dokonano w oparciu o materiał badawczy stanowiący odpowiedzi uzyskane w drodze sondażu diagnostycznego. Jako techniki badania użyto autorskiego kwestionariusza ankiety dotyczącego raka piersi. Informacje zebrane w wyniku przeprowadzonych badań poddano statystycznej analizie komputerowej przy użyciu elektronicznej techniki obliczeniowej.

Wyniki:
Znajomość przyczyn wstępowania raka piersi w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia możliwości wystąpienia nowotworu, dzięki zmianie stylu życia. Przeprowadzone badania ukazują jednak, iż wiedza mieszkańców z terenu Lubelszczyzny w dalszym ciągu wymaga doskonalenia, aby możliwe było w stopniu zadowalającym zapobieganie występowaniu nowotworu w tej populacji.

Wnioski:
Poziom wiedzy mieszkańców Lubelszczyzny na temat raka piersi w jego szerokim znaczeniu jest dość dobry, niemniej jednak w dalszym ciągu należy kłaść nacisk na rozpowszechnianie informacji na temat czynników ryzyka jego powstawania oraz profilaktyki zapobiegawczej. Bardzo ważna jest również wykrywalność nowotworu, co wiąże się ze stałą koniecznością wzmacniania świadomości znaczenia samobadania piersi wśród kobiet.


Objectives:
Breast cancer is the most common cancer in most countries worldwide and the second cause of death of women. It is therefore important that the public have adequate knowledge of behaviours that reduce the risk of developing breast cancer, as well as measures that have an impact on increasing the chance of recovery in the event of illness.

Objective:
The aim of the study is to assess the level of knowledge of men and women from Lublin province on activities that affect the incidence of breast cancer.

Material and methods:
The research was carried out by means of a diagnostic survey between November 2011 – February 2012 in the Lublin province. The study involved 255 residents of Lublin and the surrounding area. Analysis was based on the research material consisting of the answers obtained by means of a diagnostic survey. The author›s questionnaire concerning breast cancer was used as the research technique. The information collected as a result of the research was subjected to statistical computer analysis using electronic calculation techniques.

Results:
Knowledge of the causes of breast cancer made a significant contribution to reducing the possibility of cancer through lifestyle changes. However, the study show that knowledge of the inhabitants of the Lublin province needs further improvement to be able to satisfactorily eliminate the occurrence of cancer.

Conclusions:
In its broad sense, the knowledge of the inhabitants of Lublin and surrounding area on breast cancer is quite good; nevertheless, emphasis should continue to be placed on the dissemination of information on risk factors for its development and prevention preventive. Another important element is the detection of cancer, which is associated with a constant need to strengthen the habit of breast self-examination among women.

 
REFERENCJE (22)
1.
Zbucka M, Leśniewska M, Knapp P, Wołczyński S. Czy można wpływać na ryzyko wystąpienia raka piersi? Przegląd Menopauzalny 2005; 6: 70.
 
2.
Jassem J, Krzakowski M. Rak piersi, http://www.onkologia.zalecenia. med.pl/pdf/PTOK_2013_05_Rak%20piersi_internet2014.pdf.
 
3.
Tkaczuk-Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Przegląd menopauzalny 2012; 4: 343.
 
4.
Wołowski T, Wróblewska P. Ocena wiedzy gdańskich studentek na temat profilaktyki raka piersi. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 347–349.
 
5.
Didkowska J, Wojciechowska U. Nowotwory piersi w Polsce i Europie – populacyjny punkt widzenia. Nowotwory Journal of Oncology 2013; 63(2): 111–118.
 
6.
Pacian A, Ferenc W, Jędrasik M. Wiedza młodych kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Medycyna Paliatywna 2014; 6(3): 151–157.
 
7.
Murawa D, Dyzmann-Sroka A, Kycler W, Lamch K, Kubiak A, Jędrzejczak A, Trojanowski M, Szczepański Ł. ABC Raka Piersi. Wielkopol¬skie Centrum Onkologii 2010, Publikacja zrealizowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zadanie: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
 
8.
Europejski Kodeks Walki z Rakiem.
 
9.
Patyk J, Szybkowski B. i wsp. Rak piersi. To trzeba wiedzieć! Opolska Fundacja Antynowotworowa. Opole 2004: 4–5, 7–14.
 
10.
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024, www.mz.gov.pl (dostęp: 26.02.2018).
 
11.
Suszyńska K, Kulik TB, Pacian A. Ocena zachowań prozdrowotnych do¬tyczących profilaktyki raka piersi u kobiet w makroregionie lubelskim. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2013; 19(3): 370–374.
 
12.
www.rakpiersi.pl (dostęp: 20.04.2012).
 
13.
Janssens JPh, Vandeloo M. Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czyn¬niki ryzyka związane z wiekiem i stylem życia. Nowotwory Journal of Oncology 2009; 63(3): 159–167.
 
14.
Laskowska J, Książyk J. Aktualne wytyczne dotyczące karmienia piersią. Pediatr Med Rodz. 2011; 7(2): 110–11.
 
15.
Karczmarek-Borowska B, Stryjkowska A, Grądalska-Lampart M, Grybel M. Poziom wiedzy kobiet z terenów wiejskich na temat raka piersi. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów. 2013; 3: 298–310.
 
16.
Kalinowski P, Bojakowska U, Kowalska M. Comparative analysis of the level of knowledge of the breast cancer epidemiology in female students and working women. Journal of Education, Health and Sport 2015; 5(7): 353–364.
 
17.
Ślusarska B, Łachowska E, Piasecka H, Szczekala K, Nowicki GJ. Women’s health behaviors and selected determinants in breast cancer prevention, Pielegniarstwo XXI wieku/ Nursing in the 21st Century. 2016; 15(2): 26–33.
 
18.
Gładczuk J, Grajek Z, Maksimowicz K, Kleszczewska E. Wybrane aspek¬ty profilaktyki chorób nowotworowych w Polsce. Część II. Profilaktyka prozdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi realizowana w ramach Programu prozdrowotnego na lata 2013–2016, Hygeia Public Health 2015; 50(2): 272–276.
 
19.
Malczyk E, Majkrzak Ż. Żywieniowe czynniki ryzyka rozwoju raka piersi, Problemy Higieny i Epidemiologii 2015; 96(1): 67–76.
 
20.
Szkiela M, Worach-Kardas H, Marcinkowski JT. Nowotwór złośliwy piersi – epidemiologia, czynniki ryzyka, znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2014; 95(2): 292–302.
 
21.
Farbicka PE, Nowicki A, Krzemkowska E. Wiedza o zachowaniach prozdrowotnych i chorobie kobiet operowanych z powodu raka piersi. Piel. Zdr. Publ. 2016; 6(2): 119–126.
 
22.
Strojek K, Maślanka M, Styczyńska H, Zukow W. Health promoting behaviors and women knowledge about breast cancer prevention. Jou¬rnal of Education, Health and Sport 2017; 7(3): 166–176.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top