PL EN
PRACA ORYGINALNA
Poziom wiedzy oraz opinie pielęgniarek na temat transplantacji organów
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(1):31-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Przez pojęcie transplantacja rozumie się zabieg przeniesienia komórek, tkanek lub narządów w obrębie jednego organizmu lub między dwoma organizmami. Dawcą organu może zostać żywy dawca (pobranie ex vivo) bądź osoba zmarła (pobranie ex mortuo). Problematyka transplantacji komórek, tkanek i narządów z racji doniosłości społecznej stała się przedmiotem licznych prac badawczych (również z udziałem personelu medycznego) mających na celu ocenę wiedzy oraz zebranie opinii na temat analizowanego zagadnienia.

Cel pracy:
Celem badań jest poznanie wiedzy oraz opinii pielęgniarek na temat donacji organów do przeszczepów.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2010 roku z udziałem 100 losowo wybranych pielęgniarek. Narzędziem badawczym, wykorzystanym do przeprowadzenia badań, był kwestionariusz ankiety. Pytania zamieszczone w kwestionariuszu miały charakter pytań zamkniętych oraz półotwartych.

Wyniki:
Zdecydowana większość pielęgniarek (73%) popiera ideę transplantacji. Badania prezentowane w niniejszej pracy wskazują jednak na niedostateczną wiedzę pielęgniarek na temat transplantacji – co może rzutować na ich późniejsze ewentualne decyzje dotyczące donacji organów do przeszczepu. Jedynie 68% ogólnej liczby badanych wie, co oznacza termin zgoda domniemana w kontekście transplantacji narządów od nieżyjącego dawcy, a 72% pielęgniarek nie wie w jakim przypadku można pobrać organy do przeszczepu.

Wnioski:
Pielęgniarki biorące udział w badaniu popierają ideę transplantacji i byłyby skłonne ofiarować własne organy w razie zaistnienia takiej konieczności. Zarówno badania prezentowane w niniejszej pracy, jak i opracowania innych autorów wskazują na potrzebę wzmożonej edukacji personelu medycznego oraz studentów kierunków medycznych w zakresie medycznych i prawnych aspektów transplantacji.


Introduction:
By the term transplantation is understood the procedure of transferring cells, tissues or organs within one organism, or between two organisms. The donor of an organ may be a live donor (transplantation ex vivo) or a deceased person (transplantation ex mortuo). The scope of problems concerning transplantation of cells, tissues and organs has become the object of many scientific studies (also with the participation of the medical staff) aimed at the evaluation of knowledge and collection of opinions concerning the problem analyzed.

Objective:
The objective of the study was the recognition of nurses’ opinions concerning the donation of organs for transplants.

Material and Methods:
The study was conducted in July and August 2010 among 100 randomly selected nurses. The research instrument used was a questionnaire form containing closed and semi-opened questions.

Results:
The great majority of nurses (73%) approve of the idea of organ transplantats. However, the presented study showed that the nurses’ knowledge concerning transplantation was insufficient, which may exert an effect on their potential later decisions pertaining to the donation of organs for transplantation. Only 68% of the total number of respondents knew the meaning of the term ‘implied consent’ in the context of the transplantation of organs from a deceased donor, and 72% of nurses knew in which cases organs may be taken for transplantation.

Conclusions:
Nurses participating in the survey approved of the idea of organ transplants and were willing to offer their own organs in the case of such a necessity. Both the presented studies and reports by other researchers indicate the need for an intensified education of the medical staff and students of medical specialties in the medical and legal aspects of transplantation.

 
REFERENCJE (20)
1.
http://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 2008.10.14).
 
2.
Zajdel J. Prawo medyczne dla kardiologów. Łodź: Wydawnictwo Progress; 2009.
 
3.
Kubiak R. Prawo medyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H Beck; 2010.
 
4.
Szymczak M. (red.) Słownik języka polskiego, Warszawa 1989; 3: s.525.
 
5.
Kobińska A. Granice prawne zakresu postępu medycyny oraz jego ocena na tle nowych wyzwań i możliwości transplantologii. http:// www.prawoimedycyna.pl/index.php? str=artykul&id=1033 (dostęp: 2011.09.15).
 
6.
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komorek, tkanek i narządow (Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1411 z poźn. zm.).
 
7.
Duda J. Transplantacja w prawie polskim: aspekty cywilnoprawne. Krakow: Wydawnictwo Zakamycze; 1998.
 
8.
Wojcik B. Śmierć mozgu jako kryterium śmierci człowieka. Problematyka filozoficzno-etyczna. http://www.mp.pl/etyka/index.p...? aid=32159&_tc=523D30C451E24F44BE74F9B88B49D7BB (dostęp:2011.11.11).
 
9.
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komorek, tkanek i narządow oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1149).
 
10.
Nesterowicz M. Prawo medyczne. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”2007.
 
11.
Zielińska E. Transplantacja w świetle prawa w Polsce i na świecie. Państwo i Prawo. 1995; 6: 23‒25.
 
12.
Gorzkowicz B, Majewski W, Tracz E et. al. Opinia na temat dawstwanarządow wśrod studentow uczelni wyższych Szczecina. Probl Pielęg. 2010; 18(2): 112.
 
13.
Ozdag N. The nurses knowledge, awareness and acceptance of tissue- -organ donation. EDTNA ERCA J. 2001; 27(4): 201‒6.
 
14.
Sque M, Payne S, Vlachonikolis I. Cadaveric donotransplantation: nurses› attitudes, knowledge and behaviour. Soc Sci Med. 2000; 50(4):541‒52.
 
15.
Molzahn AE. Knowledge and attitudes of critical care nurses regarding organ donation. Can J Cardiovasc Nurs. 1997; 8(2): 13 8.
 
16.
Akgun HS, Bilgin N, Tokalak I, Kut A, Haberal M. Organ donation: a cross-sectional survey of the knowledge and personal views of Turkish health care professionals. Transplant Proc. 2003; 35(4): 1273‒5.
 
17.
Jung-Ran Theresa Kim, Murray J Fisher, Doug Elliott. Undergraduate nursing students’ knowledge and attitudes towards organ donation in Korea: Implications for education 2006; 26(6): 465‒474.
 
18.
Bener A, El-Shoubaki H, Al-Maslamani Y. Do we need to maximize the knowledge and attitude level of physicians and nurses toward organ donation and transplant? Exp Clin Transplant. 2008; 6(4): 249‒53.
 
19.
Bardell T, Hunter DJ, Kent WD, Jain MK. Do medical students have the knowledge needed to maximize organ donation rates? Can J Surg. 2003; 46 (6): 453‒7.
 
20.
http://ekai.pl/wydarzenia/tema...- narzadow/(dostęp: 2011.11.11).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top