PL EN
PRACA ORYGINALNA
Pourazowe obrażenia czaszkowo-mózgowe u pacjentów w stanie nietrzeźwości, przyjmowanych doraźnie do szpitalnego oddziału ratunkowego
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
2
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aneta Grochowska   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(1):40–45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Alkohol etylowy uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników ryzyka prowadzących do powstawania urazów czaszkowo-mózgowych. Wśród pacjentów przyjmowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) dużą grupę stanowią chorzy pod wpływem alkoholu, którzy doznali obrażeń głowy w następstwie upadków oraz pobić.

Cel pracy:
Określenie częstości śródmózgowych i kostnych zmian pourazowych u pacjentów w stanie nietrzeźwości doraźnie przyjmowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Materiał i metody:
Badaną grupę stanowiło 210 pacjentów SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (167 mężczyzn i 43 kobiety), którzy będąc pod wpływem alkoholu doznali urazu głowy w okresie od 1.05.2011 do 1.05.2012 roku. Analizą retrospektywną objęto dokumentację medyczną, z której rejestrowano: płeć, wiek, poziom alkoholu we krwi, doznane obrażenia głowy na podstawie wyniku tomografii komputerowej oraz następujące współtowarzyszące zaburzenia pourazowe: pobudzenie, patologiczna reakcja źrenic, brak przytomności, krwiak okularowy, krwisty wyciek z ucha/nosa, splątanie, zawroty głowy, krótkotrwała utrata przytomności oraz niepamięć okołourazowa.

Wyniki:
Urazy czaszkowo-mózgowe występowały zdecydowanie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Złamanie podstawy czaszki, obrzęk mózgu i ogniskowe stłuczenia mózgu miały związek z niższym stężeniem alkoholu we krwi. Pourazowe zmiany śródmózgowe (z wyjątkiem ogniskowego stłuczenia mózgu) zależały od mechanizmu urazu. Zawroty i ból głowy, splątanie, stan nieprzytomności, nudności/wymioty i napad padaczkowy były związane z niższym stężeniem alkoholu.

Wnioski:
Wykazano zależność pomiędzy urazami głowy u osób znajdujących się pod wpływem alkoholu a płcią męską w grupie osób badanych. Stwierdzono zależność pomiędzy poziomem nietrzeźwości a występowaniem złamania podstawy czaszki, obrzęku mózgu i ognisk stłuczenia mózgu. Występowanie objawów towarzyszących urazowi głowy miało związek ze stężeniem alkoholu we krwi oraz mechanizmem urazu.


Introduction:
[b]Introduction. [/b]Ethyl alcohol is described as the most significant risk factor of craniocerebral injuries. Among the patients admitted to a Hospital Emergency Department (ED) the patients under the influence of alcohol who sustained head injuries as a result of falls, beatings and assaults constitute a considerable group.

Objective:
The objective of the thesis was to determine prevalence of intracerebral and osseous post-traumatic changes in the patients under the influence of alcohol admitted to a Hospital Emergency Department in an urgent mode.

Material and Methods:
The studied group consisted of 210 patients in the Hospital Emergency Department of the University Hospital in Cracow (167 men and 43 women) who sustained head injuries during the period 1 May 2011–1 May 2012. Retrospective analysis covered the medical documentation where the following were registered: gender, age, blood alcohol level, sustained head injuries on the basis of the result of the CT examination, and selected co-existing post-traumatic disorders.

Results:
Craniocerebral injuries occurred much more frequently in men than in women. Fracture of the base of the skull, cerebral edema and focal cerebral contusion were related to lower blood alcohol level. Post-traumatic intracranial changes (excluding focal cerebral contusion) depended on the mechanism of injury. Dizziness and headache, confusion, condition of unconsciousness, nausea/vomiting and epileptic seizure were related to lower blood alcohol level.

Conclusions:
Relationship between the head injuries in people under the influence of alcohol and male respondents was proved. Relationship between the level of intoxication and fracture of the skull base, cerebral edema and focal cerebral contusion was confirmed. The majority of intracerebral post-traumatic changes depended on the mechanism of injury. The occurrence of the symptoms that co-exist with the head injury depended on the blood alcohol level and mechanism of injury.

 
REFERENCJE (16)
1.
Sienkiewicz P. Alkohol etylowy i środki psychoaktywne u pacjentów z urazami głowy i tułowia leczonych na oddziale chirurgii ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2011; 57, 1: 96–104.
 
2.
Hładki W, Trybus M, Lorkowski J, Załustowicz A, Brongel L. Alkohol jako czynnik rokowniczy u chorych z izolowanymi lekkimi obrażeniami głowy. Ostry Dyz. 2010; 3, 4: 132–135.
 
3.
Sinkiewcz-Jaskólska R, Jaskólski F, Hagnar W, Dejewska J, Grada J, Więcek-Zubrzycka M, Hagner-Derengowska M. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po urazie czaszkowo-mózgowym leczonym operacyjnie. Piel Chir Angiol. 2011; 1: 7–12.
 
4.
Otto W, Cieślak B, Krawczyk M. Urazy czaszkowo-mózgowe- problemy leczenia w oddziale chirurgicznym. Kształcenie Podyplomowe 2008; 1(1): 7–12.
 
5.
Demyła I, Maciejewski R. Postępowanie przedszpitalne u pacjentów z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi według nowych wytycz-nych. Wiad Lek. 2009; 62(3): 179–183.
 
6.
Romaniuk R. Czy alkoholik ma szczęście? Ter Uzależ Współuzależ. 2009; 4: 14–17.
 
7.
Guźniczak P, Gmerek Ł, Kałużny A. Współczesna ocena wyników leczenia operacyjnego 103 chorych po operacjach pourazowych krwiaków wewnątrz czaszkowych. Neuroskop. 2006; 8: 126–131.
 
8.
Wrońska M. Szpitalne Oddziały Ratunkowe a ludzie bezdomni i z problemami alkoholowymi. Med Intens Rat. 2008; 11(2): 118–119.
 
9.
O’Farrell A, Allwright S, Downey J, Bedford D, Howell F. The burden of alcohol misuse on emergency in-patient hospital admissions among residents from a health board region in Ireland. Addiction. 2004; 99(10): 1279–85.
 
10.
Real de Asúa D, González-Cajal J. Ethical and legal implications of the determination of blood alcohol content in the emergency department. Cuad Bioet. 2012; 23(79): 622–30.
 
11.
Draus JM Jr, Santos AP, Franklin GA, Foley DS. Drug and alcohol use among adolescent blunt trauma patients: dying to get high? J Pediatr Surg. 2008; 43: 208–211.
 
12.
Sharif-Alhoseini M, Khodadadi H, Chardoli M, Rahimi-Movaghar V. Indications for brain computed tomography scan after minor head injury. J Emerg Trauma Shock. 2011; 4(4): 472–6.
 
13.
Żukiel R, Leibert W, Jankowski R, Nowak S, Tokarz F. Urazy czaszkowo mózgowe izolowane i w obrażeniach wielonarządowych. Now Lek. 1996; 2: 88–96.
 
14.
Głowacki J, Marek Z. Urazy czaszki i mózgu. Rozpoznanie i opiniowanie. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2000.
 
15.
Fawcett J. Diagnosis, traits, states, and comorbidity in suicide. Dwivedi Y (ed). The Neurobiological Basis of Suicide. Chapter 1. Frontiers in Neuroscience. Boca Raton (FL): CRC Press 2012.
 
16.
Johnson FW, Gruenewald PJ, Remer LG. Suicide and alcohol: do outlets play a role? Alcohol Clin Exp Res. 2009; 33(12): 2124–2133.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543