PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ zmiennych demograficzno-społecznych na palenie tytoniu i picie alkoholu przez osoby starsze
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 
2
Absolwent Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 
 
Autor do korespondencji
Grażyna Puto   

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(4):298-302
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Prognozy demograficzne wskazujące wzrost populacji osób starszych skłaniają do poznania związku między zmiennymi demograficzno-społecznymi a występowaniem uzależnień od palenia tytoniu czy picia alkoholu, nie tylko ze względu na negatywny wpływ na stan zdrowia, ale również konsekwencje społeczne.

Cel:
Poznanie związku między zmiennymi demograficzno-społecznymi a paleniem tytoniu i piciem alkoholu przez osoby starsze.

Materiał i metody:
W badaniu posłużono się metryczką pytań demograficzno-społecznych oraz kwestionariuszami: Alkoholowym Michigeńskim Testem Przesiewowym – Wersja Geriatryczna (Short Michigan Alcoholism Screening Test – Geriatric Version, S-MAST-G) i testem Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu – AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Badanie przeprowadzono wśród 100 osób po 60. roku życia.

Wyniki:
Wśród badanych 21% paliło tytoń, problemy z alkoholem częściej przejawiali mężczyźni niż kobiety (40% vs 8%, p<0,0001), a stopień uzależnień czy picia szkodliwego zmniejszał się wraz z wiekiem badanych (p=0,016).

Wnioski.:
Uzależnienie oraz picie szkodliwe alkoholu przez osoby starsze warunkuje wiek, stan cywilny oraz źródło utrzymania. Stopnień uzależnienia od nikotyny wśród osób starszych zmniejsza się wraz z wiekiem. Źródło utrzymania jest silnym predykatorem palenia tytoniu.


Introduction:
Demographic forecasts indicating a significant increase in the elderly population entail the need to study the relationship between socio-demographic factors and the incidence of addictions to nicotine and alcohol, taking into account not only their negative impact on health, but also their social consequences.

Objective:
The study of the relationship between socio-demographic factors and smoking and alcohol consumption among the elderly.

Materials and method:
The data was collected by means of a socio-demographic survey and the following questionnaires: Short Michigan Alcoholism Screening Test – Geriatric Version, S-MAST-G and Alcohol Use Disorders Identification Test. The study was carried out in a group of 100 people aged over 60.

Results:
As many as 21% of the respondents smoked cigarettes. Alcohol addiction was also more common among males than females (40% vs. 8%; p < 0.0001), and the degree of addiction as well as harmful drinking decreased with the respondents’ age (p = 0.016).

Conclusions:
Alcohol addiction and harmful drinking among the elderly people are related to their age, marital status and source of income. The degree of nicotine addiction among the elderly decreases with their age. The source of income is a strong predictor of smoking.

 
REFERENCJE (12)
1.
Habrat B. Problemy związane z piciem alkoholu przez osoby starsze. Post Nauk Med. 2011; 8: 701–704.
 
2.
Szpringer M, Czerwiak G, Czerwiak A. Uzależnienia wieku podeszłego. Pielęg Pol. 2013; 4(50): 324–328.
 
3.
Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A (red.). Geriatria z elementami ge¬rontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wydawnictwo Via Medica, Wydanie I, Gdańsk 2006. p. 2–90.
 
4.
Samochowiec J, Rozgoziński D, Hajduk A, Skrzypińska A, Arentowicz G. Diagnostyka, mechanizmy uzależnienia i metody leczenia uzależnienia od nikotyny. Alkohol Narkom. 2001; 14(33): 323–340.
 
5.
Gerstenkorn A, Suwał M. Wykrywanie uzależnienia od tytoniu w różnych grupach wieku. Prz Lek. 2009; 66(10): 745–749.
 
6.
Suwała M, Gerstenkorn A. Rozpoznawanie problemów alkoholowych u osób w wieku powyżej 65 lat. Gerontol Pol. 2006; 14(4): 172–178.
 
7.
Suwała M, Gerstenkorn A. Wykrywanie problemów alkoholowych u osób starszym wieku, Psychiatr Pol 2007; XLI (5): 703–713.
 
8.
Gryglewska B, Fornal M, Wizner B, Sulicka J, Grodzicki T. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego wśród starszych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Prz Lek. 2007; 64(12): 1006–1009.
 
9.
Piotrowicz K, Gryglewska B, Skalska A, Klich-Rączka A, Wizner B, Grodzicki T. Choroby układu oddechowego u osób w wieku podeszłym. W: Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P (red.). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjalne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. TerMedia, Wydanie I. 2012. p. 191–204.
 
10.
Gerstenkorn A, Drygas W, Suwała M. Wpływ cech społeczno demograficznych na palenie tytoniu w starszym wieku. Prz Lek. 2008; 65(10): 617–619.
 
11.
Grabusińska Z, Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Opole. Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Wydanie 1, 2010.
 
12.
Bronowski P, Sawicka M, Kluczynska S. Rozpowszechnienie spożycia alkoholu wśród pacjentów szpitali ogólnych po 60. roku życia. Gerontol Pol. 2011; 19(1): 47–52.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top