PL EN
PRACA ORYGINALNA
Potencjał druku 3D – wykorzystanie kostiumu „age suit”, zaprojektowanego w technologii 3D jako narzędzia edukacyjnego dla studentów
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Grochala   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(2):112-117
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wprowadzenie. Druk 3D cieszy się coraz większą popularnością. Zastosowanie technologii drukowania przestrzennego znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, a raporty rynków finansowych pokazują, że inwestowanie w druk 3D z roku na rok wzrasta o 20%. W ramach międzynarodowego projektu BaltSe@nioR (www.baltsenior.com) multidyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy współpracy z praktykami z firmy Get Models Now prowadził prace badawczo-rozwojowe nad pionierskim pomysłem wykorzystania technologii 3D w stworzeniu narzędzia ułatwiającego zrozumienie potrzeb osób starszych. Wynikiem tych działań był symulator wieku, wydrukowany w technologii druku 3D. Dzięki symulatorowi człowiek w każdym wieku może poczuć i zrozumieć potrzeby i ograniczenia ruchowe osób starszych. „Age suit” jest doskonałym rozwiązaniem dla producentów mebli czy projektantów osiedli mieszkaniowych i infrastruktury, jak również dla studentów, jako narzędzie edukacyjne pomagające przy tworzeniu polityki zdrowotnej, oraz dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek, ułatwiając bezpośredni kontakt z pacjentem.

Cel pracy.:
Celem pracy było zaprezentowanie zastosowań druku 3D w medycynie oraz przedstawienie wyników badania przeprowadzonego wśród studentów z użyciem symulatora starości „age suit”.

Materiał i metody:
Wymienione w pracy zastosowania druku 3D przedstawione zostały na podstawie przeglądu literatury z ostatnich 10 lat. Wśród studentów przeprowadzono badanie ilościowe i jakościowe. Część ilościowa polegała na wykonaniu przez badanych symulacji czynności dokonywanych w życiu codziennym przez osoby starsze w kostiumie „age suit”, a wyniki zostały zebrane za pomocą badania ankietowego. Drugą cześć stanowiło badanie jakościowe za pomocą zogniskowanego wywiadu grupowego mającego na celu pogłębienie interpretacji otrzymanych wyników.

Wyniki:
Powyższa praca przedstawia wiele zastosowań druku 3D w medycynie, które mogą pomóc w tworzeniu nowych rozwiązań, metod leczenia i tworzenia polityki senioralnej. Otrzymane w pracy wyniki wskazują, że kostium „age suit” pokazał studentom ograniczenia ruchowe osób starszych i pomógł zrozumieć problemy z jakimi muszą zmierzyć się w codziennym życiu.

Wnioski:
Drukowanie przestrzenne staje się coraz bardziej popularne i ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach medycyny. Kostium „age suit” jest narzędziem, które dobrze pomaga poznać potrzeby osób starszych, a druk 3D, mimo iż nie przez wszystkich studentów był wcześniej znany, uważany jest za ważne narzędzie w rozwoju nauki.


Introduction:
3D printing is becoming more and more popular. Spatial printing technology is used in many industries, and reports from financial markets show that investment in 3D printing is growing by 20% year-on-year. A multidisciplinary team of scientists from the Poznan University of Life Sciences Poznan and the Poznan University of Medical Sciences in cooperation with practitioners from the Get Models Now company, conducted research and development activities within international BaltSe@nioR project (www.baltsenior.com), aimed at the pioneering idea of using 3D technology to create a tool facilitating the understanding of the needs of seniors. The result of these activities is an age simulator printed in 3D printing technology (a.k.a., age suit). Thanks to the simulator, people of all ages will be able to feel and understand the needs and movement limitations of elderly people. Age suit is a perfect solution for furniture, housing estates, and infrastructure manufacturers as well as for students, as an educational tool to help create health policy and in-direct contact with the patient for future doctors and nurses.

Objectives:
The aim of this work was to present applications of 3D printing in medicine and to present the results of a study conducted among students with the use of the age suit simulator.

Material and methods:
The applications of 3D printing mentioned in the paper are presented on the basis of the literature review from the last 10 years. Quantitative and qualitative research was carried out among students. The quantitative part consisted of simulations of activities performed in everyday life by elderly people in the age suit costume, and the results were collected with a questionnaire. The second part was a qualitative study by means of a focused group interview aimed at deepening the interpretation of the results obtained.

Results:
This paper presents many applications of 3D printing in medicine, which can help in creating new solutions, methods of treatment, and creating a senior policy. The results indicate that the age suit costume showed students the limitations of older people’s mobility and helped them to understand the problems they have to face in their daily lives.

Conclusions:
Spatial printing is becoming more and more popular and has many applications in various fields of medicine. The age suit costume is a tool that helps to get to know the needs of the elderly, and 3D printing, although not known by all students before, is considered an important tool in the development of science.

 
REFERENCJE (23)
1.
Mok S, Nizak R, Fu SC, Ho KK, Qin L, Saris DBF et al. From the printer: Potential of three-dimensional printing for orthopaedic applications. Journal of orthopaedic translation 2016; 6: 42–49. https://doi. org/10.1016/j.jot.2016.04.003.
 
2.
Siemiński P, Budzik G. Techniki przyrostowe Druk 3D Drukarki 3D. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2015: 13–14.
 
3.
Printelize online 3D Printing. Przewodnik po materiałach do druku 3D. https://printelize.com/pl/Mate... (dostęp 1.01.2019).
 
4.
Munaz A, Vadivelu RK, St. John J, Barton M, Kamble H, Nguyen N-T. Three-dimensional printing of biological matters. J Sci Adv Mat Devices. 2016; 1: 1 17.https://doi.org/10.1016/j.jsam....
 
5.
Whitaker M. The history of 3D printing in healthcare. RCS Bulletin, Vol. 96, No. 7, July 2014: 228–229.
 
6.
Hakimi N, Cheng R, Leng L, Sotoudehfar M, Qing Ba P, Bakhtyar N et al. Handheld skin printer: in situ formation of planar biomaterials and tissues. Lab Chip. 2018; May 15; 18(10): 1440–1451. doi:10.1039/ c7lc01236e.
 
7.
Sarecka-Hujar B, Ostróżka-Cieślik A, Banyś A. Innowacyjne technologie w medycynie i farmacji. Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna. 2016; 22(1): 9–17.
 
8.
Lepowsky E, Tasoglu S. 3D printing for drug manufacturing: A perspective on the future of pharmaceuticals. International Journal of Bioprinting. 2017; 4(1): 119. DOI: 10.18063/ijb.v1i1.119.
 
9.
3D Printing in Medicine, https://threedmedprint.biomedc... (dostęp: 1.01.2019).
 
10.
Emginiering Technology Program, https://www.fda.gov/aboutfda/ centersoffices/officeofmedicalproductsandtobacco/cder/ucm523228. html (dostęp: 1.01.2019).
 
11.
Duda K. Proces starzenia się. W: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, red. nauk. A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2012: 1–7.
 
12.
Baranowska A. Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje – perspektywa socjologiczna. W: A. Baranowska, E. Kościńska, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”; 2013: 45–60.
 
13.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1705).
 
14.
Kuchciak A. Ustawa o osobach starszych – nowy czy kolejny rozdział polityki senioralnej. Wrocław. Acta Erasmiana, 2016, t. XIII: 86–99.
 
15.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).
 
16.
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 652).
 
17.
M.P. z 2014 r. poz. 52. Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
 
18.
M.P. z 2018 r. poz. 228. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.
 
19.
Miłkowska G. Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – rocznik polsko-ukraiński. 2014; 16: 177–192.
 
20.
Cichoń K, Brykalski A. Zastosowanie drukarek 3D w przemyśle. Przegląd Elektrotechniczny. 2017; 3: 156–158. doi:10.15199/48.2017.03.36.
 
21.
Industrial Adoption of Addictive Manufacturing. https://wohlersassociates.com/ (dostęp: 1.01.2019).
 
22.
Bennett P, Moore M, Wenham J. The PAUL Suit (©): an experience of ageing. Clin Teach. 2016, Apr; 13(2): 107–111. doi: 10.1111/tct.12410. Epub 2015 May 29.
 
23.
Age-simulating suit helping to improve care of older people. Nursing Standard. 2013; 28(11): 11. doi: http://dx1doi1org1lh4h9d2r2d3d.... wum.edu.pl/10.7748/ns2013.11.28.11.11, s. 11.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top