PL EN
PRACA ORYGINALNA
Absolwent zdrowia publicznego jako przyszły koordynator opieki zdrowotnej
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Dominika Drężek   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(2):118-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było uzyskanie opinii przyszłych potencjalnych pracowników systemu na temat koordynowanej opieki zdrowotnej oraz objęcia stanowiska koordynatora przez absolwentów zdrowia publicznego, co jest istotne, biorąc pod uwagę usprawnienie funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Ponadto przedmiotem badania było dokonanie oceny obecnego systemu oraz szansy powodzenia wdrożenia założeń koordynacji.

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział 264 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wieku 22–27 lat, w tym 227 kobiet i 37 mężczyzn. Podczas uzyskiwania odpowiedzi wśród respondentów użyto techniki PAPI w trzech grupach: kierunek lekarski (IV–VI rok), kierunek zdrowie publiczne (I–II rok, studia magisterskie) oraz pielęgniarstwo (I–II rok, studia magisterskie).

Wyniki:
Studenci zdrowia publicznego wykazali większą znajomość definicji koordynowanej opieki zdrowotnej w porównaniu ze studentami kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa. Dodatkowo studenci zdrowia publicznego wyżej ocenili istotność założeń koordynacji w strukturze systemu oraz szansę jej funkcjonowania w Polsce. Na stanowisko koordynatora 90,6% studentów kierunku lekarskiego wybrało lekarza, 67,6% studentów pielęgniarstwa wybrało lekarza, zaś 10,8% spośród nich absolwenta zdrowia publicznego, natomiast 78,8% studentów zdrowia publicznego wybrało absolwenta swojego kierunku.

Wnioski:
Opinia dotycząca koordynowanej opieki zdrowotnej różni się w zależności od studiowanego przez respondentów kierunku. W obecnie funkcjonującym systemie opieki zdrowotnej w Polsce nie wykorzystuje się potencjału absolwentów zdrowia publicznego. Ponadto występują nieprawidłowości związane z precyzyjnością charakterystyki programu kształcenia i przyszłą ścieżką zawodową specjalistów zdrowia publicznego


Objectives:
The aim of the work was to obtain the opinion of future potential employees of the system on the subject of a coordinated health care, and to assume the position of a coordinator by public health graduates wanting to improve the functioning of health care in Poland. An additional object of the study was to obtain an assessment of the current system and the chance of success in implementing the coordination assumptions.

Material and methods:
The study was attended by 264 students of the Medical University of Warsaw, aged 22–27, including 227 women and 37 men. During the responding process, PAPI was used in three groups: medical direction (IV-VI year), public health (I-II year master›s degree) and nursing (I-II year master›s degree).

Results:
Public health students showed greater knowledge of the definition of coordinated health care, compared to medical and nursing students. In addition, public health students assessed the relevance of coordination assumptions in the structure of the system and the chance of its functioning in Poland. For the position of the coordinator, students of the medical faculty in 90.6% chose a doctor, nursing students in 67.6% chose a doctor, and 10.8% of a public health graduate, while public health students in 78.8% chose a graduate in their field of study.

Conclusions:
The opinion on coordinated health care varied depending on the direction studied by the respondents. In the currently functioning health care system in Poland, the potential of public health graduates is not used. In addition, there are irregularities related to the precise characterization of the education programme and the future professional path of public health specialists.

 
REFERENCJE (19)
1.
Kozierkiewicz A. Consolidation and integration of medical care [Poland]. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia, Szkoła Główna Handlowa; 2011.
 
2.
Schrijvers G. Integrated Care, Better and Cheaper. Reed Business Information. Amsterdam; 2016. European Office for Integrated Health Care Services 2001. Integrated Care, Working Definition. 2001. Kodner DL, Spreeuwenberg C. Integrated care: meaning, logic, applications and implications – a discussion paper. International Journal of Integrated Care 2002; 2: e12.
 
3.
Kalbarczyk WP, Kowalska K. Coordinated health care, International experience, proposals for Poland [Poland]. Sprawne Państwo – Program EY. Warszawa; 2013.
 
4.
OECD/EU (2018). Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. OECD Publishing Paris. https://doi.org/10.1787/health... (dostęp: 3.01.2019).
 
5.
Kobosz T. What is the worst in Poland’s health care in Europe [Poland]. http://www.medexpress.pl/w-czy... 72279 (dostęp: 4.12.2018).
 
6.
Węziak-Białowolska D. Science notebooks: Operationalization and scaling in quantitative social research [Poland]. Warszawa; 2011.
 
7.
Stankiewicz-Choroszucha B, Samoliński B. Academic education in the field of health sciences [Poland]. Varia Zdrowie Publiczne; 2011.
 
8.
Primary Health Care Act of 2017, Dz.U. z 2017 r. poz. 2217 (October 27, 2017).
 
9.
Centrum Badania Opinii Społecznej. Social evaluation of integrity and professional integrity [Poland]. https://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2016/K_034_16.PDF (dostęp: 12.03.2019).
 
10.
Gierczyński J, Wysocki MJ, Krajewski R. Potential of doctors and dentists with public health specialty in Poland [Poland]. Warszawa: Aluna; 2016.
 
11.
Cianciara D, Piotrowicz M, Tucka-Dorociak H. Human resources for public health and health promotion in Poland, Part II, Job offers [Poland]. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010; 91(3): 482–488. http:// www.phie.pl/ pdf/phe-2010/phe-2010–3–475.pdf (dostęp: 16.01.2019).
 
12.
Cianciara D, Piotrowicz M, Gajewska M. Human resources for public health and health promotion in Poland, Part III, Professional plans of public health students [Poland]. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010; 91(3): 482–488. http://www.phie.pl/pdf/phe-201... (dostęp: 16.01.2019).
 
13.
Foldspang A, Otok R. Main competences and skills to perform Essential Public Health Operations, offered by Schools of Public Health in four European countries: a short pilot report. International Journal of Public Health 2016; 61(6): 633–639.
 
14.
Cianciara D. Learning outcomes in public health education in Poland according to international settlements [Poland]. Przegląd Epidemiologiczny 2009; 63: 325–332.
 
15.
Gotlib J, Cieślak I, Zarzeka A, Iwanow L, Jaworski M, Panczyk M. Analysis of the level of leadership competencies in the group of public health specialists – graduates of the Warsaw Medical University – initial reports [Poland]. Public Health Forum; 2017.
 
16.
Getzen TE. Health economics [Poland]. Warszawa: PWN; 2000: 246– 273.
 
17.
Stein KV. Coordinated care in the world, Examples to help improve (basic) health care in Poland [Poland]. Sympozjum edukacyjne OOK!. Warszawa; 2016.
 
18.
Ordinance of the President of the National health Fund on a pilot care program coordinated in primary care „POZ PLUS”. No 23/2018/DAiS (March 16, 2018).
 
19.
Description of the pilot program. Preparation, testing and implementation of coordinated care organization in the health care system (OOK), Stage II Pilot phase- type POZ PLUS [Poland]. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia; 2017. https://www.nfzlodz.pl/attachm... article/7658/Za%C5%82.%201_Opis%20pilota%C5%BCu.pdf (dostęp: 10.03.2019).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top