PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Postępowanie fizjoterapeytyczne w nietrzymaniu moczu
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet medyczny we Wrocławiu, Zakład Fizjoterapii
 
 
Autor do korespondencji
Żanna Fiodorenko-Dumas   

Uniwersytet medyczny we Wrocławiu, Zakład Fizjoterapii
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):12-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Wstydliwy problem, którym jest nietrzymanie moczu, dotyczy coraz większej liczby kobiet. Trudności z oszacowaniem skali tego zjawiska wynikają z braku informacji i traktowania tego schorzenia jako krępującego. Patogeneza jest multiczynnikowa, w wielu sytuacjach podstawę stanowią zmiany anatomiczne pojawiające się w dnie macicy, które zachodzą w następstwie porodów.

Cel pracy:
Celem pracy było przedstawienie postępowania fizjoterapeutycznego stosowanego w nietrzymaniu moczu.

Opis wiedzy:
Współczesna literatura donosi o stosowaniu elektrostymulacji mięśni dna miednicy w połączeniu z biofeedbackiem (ETS). Ważnym aspektem są również ćwiczenia, których regularne wykonywanie pozwala poprawić kondycję uszkodzonych struktur mięśniowych. Częstotliwość stosowanych zabiegów na początku to 2–3 dziennie. Nie sposób nie wspomnieć o zachowaniach behawioralnych, które stanowią istotną metodę leczenia zachowawczego.

Podsumowanie:
Prawidłowo zaprogramowana rehabilitacja pozwala w wielu wypadkach na uniknięcie zabiegu operacyjnego, a przede wszystkim wpływa na poprawę jakości życia kobiety. Metoda ETS, łącząca biofeedback i elektrostymulację mięśni, połączona z leczeniem zachowawczym i edukacją, daje szansę na zmniejszenie, często krępujących, objawów związanych z nietrzymaniem moczu.


Introduction:
Urinary incontinence, of which many people are ashamed, concerns an increasing number of women. Difficulties with the estimation of the scale of this phenomenon result from the lack of information and approaching this disorder as embarrassing. The pathogenesis is multi-factor, in many situations the basis are anatomic changes that occur in the uterine fundus after delivery.

Objective:
The objective of the study was presentation of the physiotherapeutic procedure applied in urinary incontinence.

Description of the state of knowledge:
At present, in the relevant literature reports are available describing the use of electrostimulation of the uterine fundus in combination with biofeedback (ETS). An important aspect are also exercises, the regular performance of which allows improvement in the condition of damaged muscular structures. Initially, the frequency of application of these procedures is 2–3 times daily. The behavioural aspect, which is an important method of conservative treatment, should also be mentioned.

Summing up:
In many cases, adequately programmed rehabilitation allows avoidance of surgical procedure, and most of all, improves the quality of life of a woman. The ETS method combining biofeedback and electrostimulation of muscles, in association with conservative treatment, provides an opportunity to reduce often embarrassing symptoms related with urinary incontinence.

 
REFERENCJE (22)
1.
Halski T, Taradaj J, Pasternok M. i wsp. Kinezyterapia w nietrzymaniu moczu – część I. Rehabilitacja w Praktyce. 2009; 2(4–6): 18–19.
 
2.
Strupińska E. Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu – techniki i metodyka ćwiczeń. Przegląd Urologiczny. 2007; 8: 6(46).
 
3.
Bujanowska-Fedak M, Steciwko A. Nietrzymanie moczu w praktyce lekarza rodzinnego. (red. T. Rechberger). Uroginekologia praktyczna, Lublin 2007.
 
4.
Starczewik A, Brodawska A, Brodawski J. Epidemiologia i leczenie nietrzymania moczu oraz obniżenia narządow miednicy kobiet. Pol Merk Lek. 2008, XXV; 145: 74.
 
5.
Halska M, Pasternok M, Pasternok M, Halski T. Fizjoterapia NTM. Fizjoter Prakt. 2008; 1: 37-39.
 
6.
Cendrowski K. Wartość wybranych parametrów ultrasonograficznych w diagnostyce i ocenie efektow leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wydaw. Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej, 2005, 1-168.
 
7.
Sapsford R Rutch, Richardson AC, Stanton RW. Sitting postures afecks pelvic floor muscle activity in parous women: An observational study Astralian Journal of Physiotherapy. 2006; 52: 219–222.
 
8.
Surkont G, Wlaźlak E. i wsp. Wpływ rożnych sposobów analizy efektów leczenia nieoperacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu na końcowe wnioski. Prz. Menopauzalny. 2005;4:77–82.
 
9.
Rechberger T, Jakowicki J. Nietrzymanie moczu u kobiet. Diagnostyka i leczenie. Wyd. Bifolium. Lublin 2005; 13-21.
 
10.
Halski T, Taradaj J, Pasternok M. i wsp. Zastosowanie elektrostymulacji w przypadkach nietrzymania moczu u kobiet – część II. Rehabilitacja w Praktyce 2007;4 (10–12): 24–26.
 
11.
Yamanishi T. i wsp. A randomized, placebo- controlled, double-blind study of electrical stimulation with pelvic floor muscle training for the treatment of urinary incontinence after radical prostatectomy. Materiały konferencyjne, ICS 2008 Cairo Internacional Continence Society 38th Annual Meeting, 2–135.
 
12.
Garstka-Namysł K, Breborowicz GH, Pilarzyńska-Szcześniak Ł. Stymulacja czynnościowa mięśni dna miednicy u kobiet po operacjach ginekologicznych z objawami nietrzymania moczu i jej wpływ na zmianę jakości życia. Fizjaterapia Polska 2007; 7:124–132.
 
13.
Schafer W.: Principles and clinical application of advanced urodynamic analysis of voiding function. Urol. Clin. North Am. 1990;17:553–556.
 
14.
Gidian-Jopa D. Biofeedback jako metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i czynnościowych zaburzeń mikcji. Nowa Medycyna. 2000; 5: 82, 13.
 
15.
Strupińska E. Reedukacja zachowań związanych z fikcją – terapia behawioralna nietrzymania moczu u kobiet. Przegląd Urologiczny. 2007: 43.
 
16.
Georgiew M. NTM w mediach. Kwartalnik NTM 2005: 4 (15); 16.
 
17.
Kamińska J. NTM- choroba społeczna. Kwartalnik NTM 2007; 4(23): 5.
 
18.
Dobroński P, Radziszewski P. Medycyna może pomoc pacjentowi. Kwartalnik NTM 2002; 1 (4); 14.
 
19.
Banaszak- Osiewicz M. Narządy (nie) na swoim miejscu. Kwartalnik NTM 2009; 2 (29): 5.
 
20.
Zespoł ds. NTM. Założenia programowe. Kwartalnik NTM 2002; 4 (1): 2.
 
21.
Bujakowska- Fedak M. Ćwiczenia i elektrostymulacja. Kwartalnik NTM 2003; 7(10): 8.
 
22.
Koszla M. Fizjoterapia szansą dla pacjentek z NTM. Kwartalnik NTM 2006; 1 (16): 4.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top