PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ reklamy społecznej na zachowania zdrowotne w warszawskim środowisku studenckim
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Dominik Olejniczak
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):307-313
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zachowania zdrowotne mogą być kształtowane przez wiele czynników. Jednym z nich jest reklama społeczna. W niniejszej pracy poruszono zagadnienie reklamy społecznej jako czynnika, który może mieć wpływ na dokonywanie określonych wyborów przez badanych. Przesłaniem reklam społecznych jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat określonych zagadnień związanych najczęściej z ochroną zdrowia i życia ludzkiego, zwrócenie uwagi na ważne i nierozwiązane problemy społeczne. Celem kampanii społecznych jest także modyfikowanie rzeczywistości społecznej, m.in. poprzez uwrażliwianie na pewne tematy, angażowanie w sprawy społeczne. .

Cel pracy:
Celem pracy jest zbadanie wpływu reklam społecznych na zachowania zdrowotne studentów warszawskich uczelni, na postawie ich osobistej oceny, a także wniosków uzyskanych w wyniku analizy odpowiedzi z uwzględnieniem płci, miejsca pochodzenia i uczelni.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowej ankiety, przeprowadzonej wśród losowo dobranej grupy 250 osób (studentów) w wieku 19–26 lat. Ankieta zawierała 10 pytań, wśród których wyróżniono po kilka możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także pozostawiono możliwość osobistej wypowiedzi ankietowanych. Do analizy statystycznej danych uzyskanych za pomocą ankiety zastosowano test niezależności „chi- kwadrat” (χ²).

Wyniki:
Studenci warszawskich uczelni prezentują przeciętne zainteresowanie zdrowiem i odpowiednimi zachowaniami zdrowotnymi. Wśród połowy badanych studentów odnotowuje się średni wpływ reklam społecznych na ich zachowania zdrowotne. Największym zainteresowaniem tematyką zdrowia w reklamach społecznych wyróżniają się przede wszystkim badani studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Według ogółu badanych, najbardziej skuteczne są reklamy społeczne związane z tematyką bezpieczeństwa, najmniej natomiast związane z tematyką odpowiedniego żywienia i chorób cywilizacyjnych.

Wnioski:
Konieczne staje się tworzenie odpowiednich programów, kampanii i reklam społecznych służących poprawie postrzegania zdrowia i dbałości o zdrowie wśród studentów. Przy tworzeniu tego typu przedsięwzięć istotne jest dokładne poznanie grupy docelowej, jej potrzeb, przyzwyczajeń, nawyków i – dzięki temu – sposobu dotarcia do niej. W nawiązaniu relacji i współpracy twórców z odbiorcami programów przydatna może być reklama społeczna. W programowaniu działań profilaktycznych należy zwrócić uwagę na wyraźnie niższe wyniki w zakresie zainteresowania zdrowiem i w zakresie odpowiednich zachowań zdrowotnych wśród osób ze średniej wielkości i dużych miast.


Introduction:
Health behaviours may be shaped by many factors. One of them is social advertising. This paper addresses the issue of social advertising as a factor that may affect the kind of certain choices by the respondents. The premise of social advertising is to increase awareness in the field of knowledge on specific issues, related mostly to the protection of human health and life, drawing attention to important and unresolved social problems. The aim of the social campaign is also modifying social reality, including – through awareness on certain issues – engaging in social affairs.

Aim:
The objective of the study is the examination of the impact of social advertising on health behaviour among students of Warsaw universities, based on their personal evaluation, and conclusions derived from analysis of the respondents’ replies by gender, place of origin and university.

Material and Methods:
The study was conducted using an anonymous survey, conducted among a randomly selected group of 250 people (students) aged 19–26 years. The survey contained 10 questions with the opportunity to select several possible answers, and allowed the respondents to express their personal opinions. Statistical analysis of the data obtained from the questionnaires was performed using chi-square (χ²) test for independence.

Results:
Warsaw University students presented an average interest in health and appropriate health behaviours. Among a half of the students, an average effect of social advertising was noted in their health behaviours. The greatest interest in health issues in the social ads was observed among students from Warsaw University and the Cardinal Stefan Wyszynski University. According to all respondents, advertisements related with social security issues are the most effective, while those related with adequate nutrition and lifestyle diseases are the least effective.

Conclusions:
It is necessary to create relevant programmes, campaigns and social advertising to improve perceptions of health and health care among students. When creating this type of projects it is important to accurately know the target audience, their needs, habits, and thus how to reach them. Social advertising may be useful in starting relationships and cooperation between the creators of programmes and their recipients. While programming preventive measures, attention should be paid to the significantly lower results with respect to interest in health and appropriate health behaviours among inhabitants of medium-size and large cities.

 
REFERENCJE (13)
1.
Karski JB. Promocja zdrowia. Teoria i praktyka. Warszawa: wyd. CeDeWu; 2003.
 
2.
Dutkiewicz W. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki. Kielce: Dom Wydawniczy Strzelec; 1998.
 
3.
Balczun W. Edukacyjne aspekty kampanii społecznych w mediach. IV Międzynarodowa Konferencja: „Media a edukacja; Katedra Me¬diów i Technologii Informacyjnych”; 20–23 kwietnia 2002; Poznań, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze oraz Zakład Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
4.
Bogunia-Borowska M. Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2004.
 
5.
Doliński D. Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum; 2000.
 
6.
Drozdowski R, Krajewski M. Reklama społeczna – grzechy i możliwości. Bielsko-Biała: Akademia Europejska- materiały szkoleniowe; 1998.
 
7.
Cieślak W. Kino akcji społecznych w paśmie najwyższej oglądalności. W: Maison D, Wasilewski P, (red.). Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski; 2002.
 
8.
Maison D, Maliszewski N. Co to jest reklama społeczna. W: Maison D, Wasilewski P, (red.). Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Wyd. Agencja Wasilewski; 2002.
 
9.
Chabowski M. Efektywność kampanii marketingowych a normy społeczne. Portal internetowy Psychologia.edu; 2007.
 
10.
Prochenko P. Marketing społeczny bardzo to miłe, ale czy ma sens? Brief 2003; 44/03.
 
11.
Prochenko P, Staniej A. Krok po kroku – czyli jak zorganizować skuteczną reklamową kampanie społeczną. Warszawa: Wyd. Fundacja Komunikacji Społecznej; 2002.
 
12.
Stępień E, Frączak A. Przekonania dorastających o czynnikach i za¬chowaniach szkodliwych dla zdrowia. Alkoholizm i Narkomania 1991; 8: 83–94.
 
13.
Suliga E. Zachowania zdrowotne studentów i uczniów. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej; 2004.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top