PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Pandemia COVID-19 zmieniła życie ludzi na całym świecie. W przeprowadzonym przez nas badaniu sprawdziliśmy, czy istnieją różnice między różnymi grupami społecznymi a poziomem odczuwanego lęku przed COVID-19 w początkowym etapie pandemii w Polsce.

Materiał i metody:
Do przeprowadzenia badania użyliśmy pakietu Google Forms, przy pomocy którego stworzyliśmy autorską ankietę, którą następnie rozesłaliśmy za pomocą mediów społecznościowych. W naszym badaniu wzięło udział 499 osób. Na potrzeby badania wyodrębniono odpowiedzi na 8 pytań ze wspomnianej wyżej ankiety i poddano je testom statystycznym.

Wyniki:
Wykazaliśmy, że kobiety odczuwają większy lęk przed COVID-19 niż mężczyźni (p < 0,001). Pacjenci chorujący przewlekle mają istotnie wyższy poziom lęku przed COVID-19 niż osoby zdrowe (p < 0,001). Osoby z wykształceniem poniżej średniego wykazywały niższy poziom lęku w porównaniu z osobami o wykształceniu średnim pełnym oraz wyższym (p < 0,001). Lęk przed COVID-19 rośnie także wraz ze wzrostem wieku badanych (p = 0,014). Wykazano również, że osoby czerpiące informacje o COVID-19 z Internetu oraz mediów wykazują wyższy lęk wobec tej choroby w porównaniu do osób korzystających z wiedzy środowisk medycznych oraz innych źródeł. W badaniu stwierdzono, że miejsce zamieszkania, wielkość miasta, w którym się żyje oraz zachorowanie na COVID-19 przez ankietowanego lub osobę bliską nie mają znaczącego wpływu na poziom lęku przed COVID-19 w badanej grupie.

Wnioski:
Pandemia i wynikające z niej obostrzenia były przyczyną zmian w funkcjonowaniu wielu ludzi na świecie. Nasza praca wykazała istnienie czynników, które korelowały z wyższym poziomem lęku przed zachorowaniem na COVID-19.


Introduction and objective:
The COVID-19 pandemic has affected the lives of people worldwide. The aim of the study was to find out whether at the first stage of pandemic in Poland there occurred differences in the level of anxiety caused by the COVID-19 pandemic between different social groups.

Material and methods:
The study included 499 respondents, conducted using the Google Forms package, based on which the authors constructed a questionnaire, subsequently distributed by social media. For the purpose of the study 8 questions were selected from the above-mentioned questionnaire, and the results statistically analyzed.

Results:
The study showed that females experienced greater anxiety of COVID-19 than males (p<0.001). Chronically ill respondents had a significantly higher level of anxiety due to COVID-19 than healthy individuals (p<0.001). Those who had the level of education lower than secondary school showed a lower level of anxiety than respondents with full secondary and higher education (p < 0.001). In addition, anxiety caused by the COVID-19 increased with respondents’ age (p = 0.014). It was also observed that respondents who obtained information about COVID-19 from the Internet and the media showed a higher level of anxiety towards COVID-19, compared to those who used information from the medical community and other sources. It was found that the respondents’ place of residence, the size of the city in which they live, and the fact of contracting COVID-19 by themselves or their significant others did not exert any significant impact on the level of anxiety of COVID-19.

Conclusions:
The pandemic and the resulting restrictions caused changes in the functioning of many people worldwide. The study demonstrated the presence of factors which correlated with a higher level of fear of developing COVID-19.

Kulig-Kulesza MD, Sobieraj A, Wojtyczka A, Graca M, Saran A, Kluczewska E. Ocena poziomu odczuwanego lęku przed zachorowaniem na COVID-19 oraz czynniki wpływające na jego wzrost w czasie pierwszego etapu pandemii COVID-19 w Polsce wśród respondentów internetowych. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(2): 142–148. doi: 10.26444/monz/150213
 
REFERENCJE (31)
1.
World Health Organization. Coronavirus https://www.who.int/health-top... (access: 2021.11.25).
 
2.
Hu B, Guo H, Zhou P, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nat Rev Microbiol. 2021; 19(3): 141–154.
 
3.
Coutard B, Valle C, de Lamballerie X, et al. The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade. Antiviral Res. 2020; 176: 104742.
 
4.
Jin Y, Yang H, Ji W, et al. Virology, Epidemiology, Pathogenesis, and Control of COVID-19. Viruses. 2020; 12(4): 372.
 
5.
Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020; 395(10223): 497–506.
 
6.
Xiang YT, Yang Y, Li W, et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry. 2020; 7(3): 228–229.
 
7.
Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020; 382(8): 727–733.
 
8.
de Wit E, van Doremalen N, Falzarano D, et al. SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses. Nat Rev Microbiol. 2016; 14(8): 523–34.
 
9.
Cao W, Fang Z, Hou G, et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Res. 2020; 287: 112934.
 
10.
Centers for Disease Control and Prevention; SARS-CoV-2 and Surface (Fomite) Transmission for Indoor Community Environments. https://www.cdc.gov/coronaviru... (access: 2021.11.25).
 
11.
World Health Organization; Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation. https://www.who.int/news-room/... isolation?fbclid=IwAR3k80hRFtxIlwzZIHDhfd8fDxCDuuwxm2osCq9IOzF7SrqBLst6JQDC1nM (access: 2021.11.25).
 
12.
Gold MS, Sehayek D, Gabrielli S, et al. COVID-19 and comorbidities: a systematic review and meta-analysis. Postgrad Med. 2020; 132(8): 749–755.
 
13.
Centers for Disease Control and Prevention. People with Certain Medical Conditions. https://www.cdc.gov/coronaviru... (access: 2021.11.25).
 
14.
Centers for Disease Control and Prevention. Symptoms of COVID-19. https://www.cdc.gov/coronaviru... (access: 2021.11.25).
 
15.
Morelli N, Rota E, Terracciano C, et al. The Baffling Case of Ischemic Stroke Disappearance from the Casualty Department in the COVID-19 Era. Eur Neurol. 2020; 83(2): 213–215.
 
16.
Google wiadomości. Koronawirus (COVID-19). https://news.google.com/covid1... (access: 2021.11.25).
 
17.
World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/?gclid... (access: 2021.11.25).
 
18.
Ministerstwo Zdrowia. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. https://www.gov.pl/web/zdrowie... (access: 2021.11.25).
 
19.
Tobías A. Evaluation of the lockdowns for the SARS-CoV-2 epidemic in Italy and Spain after one month follow up. Sci Total Environ. 2020; 725: 138539.
 
20.
Sallam M, Dababseh D, Yaseen A, et al. COVID-19 misinformation: Mere harmless delusions or much more? A knowledge and attitude cross-sectional study among the general public residing in Jordan. PLoS One. 2020; 15(12): e0243264.
 
21.
Sharov KS. Adaptation to SARS-CoV-2 under stress: Role of distorted information. Eur J Clin Invest. 2020; 50(9):e13294.
 
22.
World Health Organization Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Mythbusters https://www.who.int/emergencie... (access: 2021.11.25).
 
23.
Freud S. Ego i id. In: Freud S. Poza zasadą przyjemności. PWN; 1994.
 
24.
Rogers C. Client-centered therapy: Its current practice, implications and theory. London: Constable. ISBN 978-1-84119-840-8; 1951. p. 204–205.
 
25.
Wrześniewski K, Sosnowski T. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL). Polska adaptacja STAI, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2002.
 
26.
Tolin DF, Foa EB. Sex differences in trauma and posttraumatic stress disorder: a quantitative review of 25 years of research. Psychol Bull. 2006; 132(6): 959–92.
 
27.
Antunes R, Frontini R, Amaro N, et al. Exploring Lifestyle Habits, Physical Activity, Anxiety and Basic Psychological Needs in a Sample of Portuguese Adults during COVID-19. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(12): 4360.
 
28.
Tzur Bitan D, Grossman-Giron A, Bloch Y, et al. Fear of COVID-19 scale: Psychometric characteristics, reliability and validity in the Israeli population. Psychiatry Res. 2020; 289: 113100.
 
29.
Sowa A. On Educational Inequalities in Medical Services Utilization, Polityka Społeczna. 2010; 9: 33–36.
 
30.
Pasion R, Paiva TO, Fernandes C, et al. The AGE Effect on Protective Behaviors During the COVID-19 Outbreak: Sociodemographic, Perceptions and Psychological Accounts. Front Psychol. 2020; 11: 561785.
 
31.
Bao Y, Sun Y, Meng S, et al. 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society. Lancet. 2020; 395(10224): e37-e38.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top